2/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

2
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013
o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o požiadavkách na výrobu, umiestňovanie jedlého obilia a mlynských výrobkov z obilia na trh a na manipuláciu s nimi.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na obilie určené na výrobu múky, škrobu, lepku, sladu, liehu a liehovín a na kŕmne obilie a osivá obilnín.
§ 2
Dovolená chyba
(1)
Dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia1) jedlého obilia a mlynského výrobku z obilia, ktorý nie je označený symbolom „e“,2) pri jeho balení u výrobcu alebo v baliarni je najviac 1,5 %.
(2)
Dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia jedlého obilia a mlynského výrobku z obilia, do konca minimálnej trvanlivosti výrobkov, pri ich skladovaní a po ich umiestnení na trh je uvedená v prílohe č. 1.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
jedlým obilím vyzreté zrná obilnín, ktoré sú po vymlátení a ďalších úpravách vhodné na priamu ľudskú spotrebu,
b)
cudzím pachom jedlého obilia neprirodzený pach obilia, ktorý obmedzuje jeho použiteľnosť napríklad: hnilobný pach, rozkladný pach, plesňový pach, kvasný pach, zatuchnutý pach, pach po chemickom ošetrení; rozlišuje sa slabý stupeň, stredný stupeň a silný stupeň cudzieho pachu obilia,
c)
klíčivosťou jedlého obilia podiel počtu zŕn schopných vytvoriť morfologické znaky klíčenia v určenom čase za podmienok predpísaných príslušnou metódou k celkovému počtu zŕn,
d)
nečistotami nežiaduce zložky v príslušnom druhu obilia; medzi nečistoty patria
1.
zlomky zŕn, ktorými sa rozumejú všetky mechanicky poškodené zrná, bez ohľadu na veľkosť poškodenia zrna, ktorých jadro (endosperm) je čiastočne odkryté, zrná poškodené pri mlátení a zrná bez klíčkov,
2.
zrnové nečistoty
2.1. scvrknuté zrná, ktorými sa rozumejú zrná, ktoré po odstránení všetkých nežiaducich zložiek nečistôt prepadnú sitom s pozdĺžnymi otvormi určenej šírky, ako sú zrná poškodené mrazom a nedozreté (zelené) zrná,
2.2. zrná iných obilnín,
2.3. zrná poškodené škodcami, ktorými sa rozumejú zrná vyžraté škodcami alebo zrná napadnuté hmyzom,
2.4. zrná poškodené teplom, ktorými sa rozumejú zrná poškodené sušením vykazujúce zrejmú zmenu farby obalu (oplodia) s neporušeným jadrom (endospermom),
2.5. zrná so zmenenou farbou obalu klíčka do hneda až hnedo-čierna, klíček však neklíči,
3.
škvrnité zrná sfarbené do hneda až do hnedo-čierna na inom mieste ako na klíčku; medzi škvrnité zrná sa zaraďujú aj fuzariózne zrná, ktoré majú osemenie napadnuté hubou Fusarium mycelium, sú mierne scvrknuté, vráskovité, majú nepravidelné škvrny ružové alebo biele s nejasne ohraničeným okrajom,
4.
naklíčené zrná, ktoré majú zreteľné zmeny uľahčujúce odlíšenie klíčiaceho zrna od ostatného zrna a na ktorých je viditeľný korienok alebo klíček,
5.
ostatné nežiaduce zložky
5.1. cudzie semená, ktorými sa rozumejú semená všetkých kultúrnych rastlín a divo rastúcich rastlín iných ako zrná obilnín vrátane škodlivých semien,
5.2. poškodené zrná, ktorými sa rozumejú zrná s narušeným jadrom, ktoré nie sú vhodné na ľudskú spotrebu, ako sú zrná poškodené teplom s porušeným jadrom a zrná, ktorých obal je sfarbený do sivohneda až čierna a prierez je sfarbený do žltosiva až hnedočierna,
5.3. cudzorodé zložky, a to
5.3.1. materiál, ktorý zostane na site s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 3,5 mm, okrem zŕn iných obilnín a predovšetkým veľkých zŕn základnej obilniny,
5.3.2. materiál, ktorý prepadne sitom s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 1,0 mm, ako sú kamienky, piesok, mŕtve škodce a ich časti, časti stebiel a iné, ktoré prepadnú sitom s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 3,5 mm a zachytia sa na site s pozdĺžnymi otvormi so šírkou 1,0 mm,
5.3.3. plevy,
5.3.4. námeľ, ktorým sa rozumie zrno premenené na sklerócium huby kyjaničky purpurovej (Clavices purpurea Fries.) v tvare podlhovastého čierneho telieska,
e)
škodlivými semenami jedovaté a zdraviu škodlivé semená burín, a to kúkoľ poľný (Agrostemma githago L.), hlaváčik letný (Adonis aestivalis L.), čermeľ roľný (Malampyrum arvense L.), štrkač (Rhinathus L.), stoklas obilný (Bromus secalius L.), mätonoh mámivý (Lolium temulentum L.), ricín obyčajný (Ricinus vulgaris L.), lipkavec obyčajný (Galium aparine L.), rozmnožovacie cibuľky divorastúcich cesnakov (napríklad cesnak guľovitý (Allium rotundum L.), cesnak guľatohlavý (Allium sphaerocephalum L.), cesnak poľný (Allium vineale L.) a zrná napadnuté chorobami alebo škodcami, ako sú námeľ, háďatko pšeničné (Tylenchus tritici Bauer), chlamydospóry (sneťové gulôčky) sneti mazľavej (rod Tillitia), sklerócie (hľuzenky), biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum Lib.),
f)
múkou mlynský výrobok obsahujúci endosperm získaný mletím zrna obilnín a triedením podľa veľkosti častíc a množstva minerálnych látok,
g)
mlynskou múčnou zmesou zmes múk z rôznych druhov zrna obilnín alebo olejnín a iných zložiek,
h)
instantným mlynským výrobkom mlynsky výrobok získaný špeciálnym technologickým postupom, určený na ľudskú spotrebu bez tepelnej úpravy.
§ 4
Požiadavky na jedlé obilie
(1)
Požiadavky na kvalitu jedlého obilia, okrem ryže, sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Požiadavky na kvalitu ryže sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Organoleptické požiadavky na ryžu sú:
a)
vzhľad zdravého a čistého zrna rovnakého druhu,
b)
farba
1.
biela, krémová až bledošedá, ak ide o ryžu výberovú,
2.
biela, krémová, bledožltá až bledošedá, ak ide o ryžu I. triedy kvality a II. triedy kvality.
(4)
Organoleptické požiadavky na ryžu po tepelnej úprave sú:
a)
farba
1.
biela až krémová, ak ide o ryžu výberovú,
2.
biela, krémová až bledožltá, ak ide o ryžu I. triedy kvality,
3.
biela, krémová, bledožltá až bledošedá, ak ide o ryžu II. triedy kvality,
b)
varivosť, rovnomerne uvarená.
(5)
Ako príslušný druh jedlého obilia možno označiť obilie, ktoré obsahuje najmenej 98 % hmotnosti (ďalej len „% hmot.“) príslušného druhu obilia zbaveného nečistôt. Obilie, ktoré obsahuje menej ako 98 % hmot. príslušného druhu obilia, môže byť označené ako zmes obilia.
(6)
Jedlé obilie nesmie javiť známky kazenia činnosťou mikroorganizmov, plesní alebo inou biologickou činnosťou, ako je klíčenie. Jedlé obilie musí byť zrelé, zdravé, čisté, bez cudzích pachov a cudzích príchutí a nepoškodené zberom ani pozberovou úpravou.
(7)
V jedlom obilí sa nesmú vyskytovať škodcovia v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.
§ 5
Označovanie jedlého obilia
(1)
Jedlé obilie možno členiť a označovať ako
a)
pšenica
1.
pšenica letná (Triticum aestivum L.),
2.
pšenica tvrdá (Triticum durum Desf.),
3.
pšenica špalda (Triticum spelta L.),
b)
raž siata (Secale cereale L.),
c)
jačmeň siaty (Hordeum vulgare L.),
d)
ovos nahý (Avena nuda L.),
e)
proso siate (Panicum miliaceum L.),
f)
cirok dvojfarebný (Sorghum bicolo L.),
g)
kukurica (Zea mays L.)
1.
kukurica konský zub (Zea mays, convarieta dentiformis Koern.),
2.
kukurica pukancová (Zea mays, convarieta everta Stumt.),
3.
kukurica cukrová (Zea mays, convarieta saccharata Koern.),
h)
ryža siata (Oryza sativa L.)
1.
ryža dlhozrnná; zrno je v priemere 6 mm dlhé a pomer jeho dĺžky a šírky je väčší ako 3,
2.
ryža strednozrnná; priemerná dĺžka zrna je najmenej 5,2 mm a najviac 6 mm a pomer jeho dĺžky a šírky je 2 až 3,
3.
ryža guľatozrnná; zrno je v priemere menej ako 5,2 mm dlhé a pomer dĺžky a šírky zrna je menší ako 2,
i)
pseudoobilniny
1.
pohánka jedlá (Phagopyrum esculentum Monch.),
2.
kultúrne druhy láskavca (Amaranthus cruentus L., Amaranthus hypochondriacus L., Amaranthus caudatus L.).
(2)
Ryža a ryža predvarená sa podľa spôsobu spracovania označuje ako
a)
lúpaná; zrná ryže zbavené všetkých častí oplodia a osemenia a čiastočne i klíčkov,
b)
pololúpaná; zrná ryže zbavené vrchnej šupky,
c)
nelúpaná; vymlátené nelúpané obilky ryže s celistvou vrchnou šupkou.
(3)
Ryža sa podľa triedy kvality označuje ako
a)
výberová trieda kvality,
b)
I. trieda kvality,
c)
II. trieda kvality.
(4)
V názve ryže alebo v jeho blízkosti možno uviesť tvar zrna, triedu kvality a spôsob spracovania alebo technologickej úpravy.
(5)
Ak ide o predvarenú ryžu, v označení musí byť uvedený aj návod na prípravu.
§ 6
Požiadavky na mlynské výrobky
(1)
Požiadavky na kvalitu mlynských výrobkov sú uvedené v prílohách č. 4 až 9.
(2)
Múka, mlynská múčna zmes a instantný mlynský výrobok môže mať vlhkosť najviac 15 % hmot.
(3)
Múka sa nesmie chemicky bieliť.
§ 7
Členenie mlynských výrobkov
Členenie mlynských výrobkov je uvedené v prílohe č. 10.
§ 8
Označovanie mlynských výrobkov
(1)
V názve mlynských výrobkov sa musí uviesť začlenenie do trhového druhu podľa prílohy č. 10.
(2)
V označení mlynskej múčnej zmesi a v označení instantného mlynského výrobku sa musí uviesť odporúčaný spôsob ich použitia a návod na ich prípravu.
(3)
Mlynský výrobok z tvrdej pšenice sa musí označiť slovami „z tvrdej pšenice“.
§ 9
Prechodné ustanovenie
Jedlé obilie a mlynské výrobky, ktoré boli vyrobené podľa predpisov platných do 31. januára 2014 možno umiestňovať na trh až do 31. januára 2015.
§ 10
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa prvý, druhý a tretí oddiel výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia (oznámenie č. 360/2005 Z. z.).
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
DOVOLENÉ ZÁPORNÉ CHYBY SPOTREBITEĽSKÉHO BALENIA PRE JEDLÉ OBILIE A VÝROBKY Z OBILIA
Hmotnosť výrobku
[g]
Dovolená záporná chyba
[% hmot.]
do 1 000 -5
od 1 001 do 2 500 -3
nad 2 500 -2
Príloha č. 2 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU JEDLÉHO OBILIA
Ukazovateľ kvality Druh jedlého obilia
Pšenica letná Pšenica
tvrdá
Pšenica
špalda
Raž
siata
Jačmeň
siaty
Ovos
nahý
Proso
siate
Cirok
dvojfarebný
Kukurica
konský zub
Kukurica
pukancová
Kukurica
cukrová
Pohánka
jedlá
Láskavec
Klíčivosť1)
najmenej [% hmot.]
98 98 98 98 98 98 98 98 98
HTZ2)
najmenej [gram]
46 40 35 40 40 24 5 30 250 170 170 20 0,69
Číslo poklesu3)
najmenej [sekunda]
250 250 250 200
Vlhkosť
najviac [% hmot.]
14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14
Bielkoviny
najmenej [% hmot.]
11 11 11 10 11 10 9 8 9,5 10 10 9 18
Nečistoty4)
najviac [% hmot.]
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Zvyšok nad sitom
2,2  22 mm
najmenej [% hmot.]
98
Zvyšok nad sitom
1,8  22 mm,
najmenej [% hmot.]
70
1) Podiel klíčiacich zŕn k celkovému počtu skúšaných zŕn.
2) Hmotnosť tisíc zŕn.
3) Doba poklesu telieska.
4) Nečistoty okrem zŕn napadnutých fuzariózou a škodlivých semien.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU RYŽE
Ukazovateľ kvality Trieda kvality
Výberová
kvalita
I. trieda
kvality
II. trieda
kvality
Vlhkosť najviac [% hmot.] 15 15 15
Celé zrná najmenej [% hmot.] 70
Množstvo zlomkov zrna ryže*
najviac [% hmot.]
   – dlhozrnná ryža
   – strednozrnná ryža
     a guľatozrnná ryža

 
10
6
 

20
16

 
40
30
Počet zŕn nelúpanej ryže
 v kg, najviac [kusy]
   – dlhozrnná ryža
   – strednozrnná ryža
     a guľatozrnná ryža

 
10
5
 

25
25

 
40
40
Množstvo chybných zŕn ryže**
celkom, najviac [% hmot.]
– z toho zŕn pololúpanej ryže

3
0,5

10
1

15
5
Cudzie semená a poškodené
semená najviac [% hmot.]
0,7 1 2
Cudzorodé zložky najviac [% hmot.] 0,2 0,2 0,2
* Zlomkami zrna ryže časti zŕn ryže menšie ako tri štvrtiny priemernej dĺžky celého zrna.
** Chybné zrná lúpanej ryže sú zrná
1. nezrelé a nevyvinuté, zelenasté alebo zelené,
2. kriedovo biele, ktoré nie sú sklovité a tlakom sa rozpadajú na biely prášok,
3. neprimerane sfarbené do žlta, žlté, hnedé, sfarbené do čierna a červené.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA PŠENICE
Tabuľka č. 1
Trhový druh Vlhkosť najviac
[% hmot.]
Popol1) v sušine
najviac
[% hmot.]
Mokrý lepok2)
v sušine najmenej
[% hmot.]
Číslo poklesu
najmenej
[s]
Pšeničná krupica detská dehydrovaná
Pšeničná krupica jemná dehydrovaná
Pšeničná krupica jemná
Pšeničná krupica hrubá
Pšeničná múka polohrubá výberová
Pšeničná múka hrubá Zlatý klas
Pšeničná múka hladká špeciál 00 Extra
Pšeničná múka hladká T 650
Pšeničná múka chlebová
Pšeničná múka celozrnná špeciál stredná3)
Pšeničná múka Graham4)
Pšeničná múka Semolina
Pšeničná múka Semolina Graham
Pšeničné klíčky5)
Pšeničné klíčky dehydrované
Pšeničné otruby špeciálne6)
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
12
15
0,48
0,48
0,48
0,48
0,5
0,5
0,6
0,78
1,2
2,35
2,35
1
1,8
5,5
5,5
6,2
neustanovuje sa
neustanovuje sa
neustanovuje sa
neustanovuje sa
24
22
24
26
27
22
neustanovuje sa
28
25
neustanovuje sa
neustanovuje sa
neustanovuje sa
neustanovuje sa
neustanovuje sa
neustanovuje sa
neustanovuje sa
170
170
170
170
180
neustanovuje sa
neustanovuje sa
220
180
neustanovuje sa
neustanovuje sa
neustanovuje sa
1) Popolom sa rozumie množstvo minerálnych látok v mlynských výrobkoch.
2) Mokrým lepkom sa rozumie podiel vo vode nerozpustných pšeničných bielkovín.
3) Celozrnnou múkou sa rozumie mlynský výrobok s vyšším podielom obalových častíc získaný viacstupňovým mletím zrna obilnín po odstránení klíčka.
4) Pšeničnou múkou Graham sa rozumie mlynský výrobok získaný mletím celého zrna obilnín v jednom stupni.
5) Klíčkami sa rozumie mlynský výrobok obsahujúci zárodky budúcej rastliny zrna obilnín spolu so škrobnatými časťami zrna a s jemnými obalovými časťami prichytenými na klíčkoch.
6) Otrubami sa rozumie mlynský výrobok obsahujúci vonkajšie obaly zrna a časti zrna obilnín, z ktorých bola odstránená podstatná časť vnútra zrna.
Tabuľka č. 2
Trhový druh Vlhkosť najviac
[% hmot.]
Čierne vločky najviac
[% hmot.]
Pluchy
a nelúpané zrná najviac
[% hmot.]
Pšeničné vločky hrubé1)
Pšeničné vločky jemné
14
14
0,5
0,5
0,2
0,2
1) Vločkami sa rozumie mlynský výrobok získaný priečnym rezaním a stláčaním olúpaného a napareného zrna obilín.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA RAŽE
Tabuľka č. 1
Trhový druh Vlhkosť
najviac
[% hmot.]
Popol v sušine
najviac
[% hmot.]
Číslo poklesu
najmenej
[s]
Ražná múka celozrnná stredná
Ražná múka výražková
Ražná múka chlebová
15
15
15
2
0,65
1
90
110
110
Tabuľka č. 2
Trhový druh Vlhkosť najviac
[% hmot.]
Čierne vločky
najviac

[% hmot.]
Pluchy a nelúpané zrná
najviac

[% hmot.]
Ražné vločky hrubé
Ražné vločky jemné
14
14
0,5
0,5
0,2
0,2
Príloha č. 6 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA OVSA
Tabuľka č. 1
Trhový druh Vlhkosť najviac
[% hmot.]
Popol v sušine
najviac

[% hmot.]
Ovsená múka celozrnná jemná výberová
Ovsené krúpy1)
Ovsené otruby
13,5
14,5
14,5
3,5
3,5
4,5
1) Krúpami sa rozumie mlynský výrobok získaný obrúsením zrna jačmeňa alebo zrna ovsa,
Tabuľka č. 2
Trhový druh Vlhkosť najviac
[% hmot.]
Čierne vločky najviac
[% hmot.]
Pluchy a nelúpané zrná
najviac

[% hmot.]
Ovsené vločky hrubé
Ovsené vločky jemné
Ovsené vločky výberové
14
14
14
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
Príloha č. 7 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA KUKURICE
Trhový druh Vlhkosť najviac
[% hmot.]
Popol v sušine najviac
[% hmot.]
Kukuričná múka
Krupica kukuričná špeciál
15
15
0,9
0,9
Príloha č. 8 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU MLYNSKÝCH VÝROBKOV ZO ZRNA JAČMEŇA
Tabuľka č. 1
Trhový druh Vlhkosť najviac
[% hmot.]
Čierne vločky
najviac
[% hmot.]
Pluchy a nelúpané zrná najviac
[% hmot.]
Jačmenné vločky hrubé
Jačmenné vločky jemné
14
14
0,5
0,5
0,2
0,2
Tabuľka č. 2
Trhový druh Vlhkosť
najviac
[% hmot.]
Popol v sušine najviac
[% hmot.]
Kyslosť najviac
[mmol/k]
Krúpy 15 neustanovuje sa neustanovuje sa
Príloha č. 9 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZRNITOSŤ1) MLYNSKÝCH VÝROBKOV Z OBILIA
Mlynský výrobok
z obilia
Sito so stranou
oka
[µm]
Prepad sitom
najmenej
[% hmot.]
Sito so stranou
oka
[µm]
Prepad sitom
[% hmot.]
Pšeničná múka hrubá 500 96 160 najviac 15
Pšeničná múka polohrubá 250 96 160 najviac 75
Pšeničná múka hladká 250 96 160 najmenej 75
Pšeničná múka Semolina 125 najviac 30
Pšeničná múka Semolina Graham 125 najviac 30
Pšeničná krupica detská dehydrovaná 500 96 250 najviac 15
Pšeničná krupica jemná dehydrovaná 500 96 250 najviac 15
Pšeničná krupica jemná 500 96 250 najviac 15
Pšeničná krupica hrubá 850 96 450 najviac 15
Ražná múka výražková 250 96 200 najmenej 75
Ražná múka chlebová 250 96 200 najmenej 75
Kukuričná múka 280 98 212 najviac 70
Kukuričná krupica špeciál 1 000 98 450 najviac 25
1) Zrnitosťou sa rozumie pomerné zastúpenie častíc určitej veľkosti v mlynskom výrobku.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 2/2014 Z. z.
ČLENENIE MLYNSKÝCH VÝROBKOV
P. č. Mlynský výrobok Skupina Podskupina Trhový druh
1. Zo zrna
potravinárskej pšenice
letnej alebo pšenice
špaldy
krupica jemná Pšeničná krupica detská dehydrovaná
Pšeničná krupica jemná dehydrovaná
Pšeničná krupica jemná
hrubá Pšeničná krupica hrubá
múka hrubá Pšeničná múka hrubá Zlatý klas
polohrubá Pšeničná múka polohrubá výberová
hladká Pšeničná múka hladká špeciál 00 Extra
Pšeničná múka hladká T 650
Pšeničná múka chlebová
celozrnná Pšeničná múka celozrnná špeciál stredná
Pšeničná múka Graham
klíčky Pšeničné klíčky
Pšeničné klíčky dehydrované
otruby Pšeničné otruby špeciálne
vločky neochutené Pšeničné vločky jemné
Pšeničné vločky hrubé
ochutené Pšeničné vločky jemné
Pšeničné vločky hrubé
2. Zo zrna
potravinárskej raže
múka celozrnná Ražná múka celozrnná stredná
výražková Ražná múka výražková
chlebová Ražná múka chlebová
vločky neochutené Ražné vločky jemné
Ražné vločky hrubé
ochutené Ražné vločky jemné
Ražné vločky hrubé
3. Zo zrna tvrdej pšenice múka polohrubá Pšeničná múka Semolina
celozrnná Pšeničná múka Semolina Graham
4. Zo zrna
potravinárskeho ovsa
múka celozrnná Ovsená múka celozrnná jemná výberová
vločky neochutené Ovsené vločky výberové
Ovsené vločky hrubé
Ovsené vločky jemné
ochutené Ovsené vločky výberové
Ovsené vločky hrubé
Ovsené vločky jemné
krúpy Ovsené krúpy
otruby Ovsené otruby
5. Zo zrna
potravinárskej kukurice
múka Kukuričná múka
krupica Krupica kukuričná špeciál
6. Zo zrna
potravinárskeho jačmeňa
krúpy Jačmenné krúpy malé
Jačmenné krúpy stredné
Jačmenné krúpy veľké
Perličky
Lámanka
vločky neochutené Jačmenné vločky jemné
Jačmenné vločky hrubé
ochutené Jačmenné vločky jemné
Jačmenné vločky hrubé
7. Zo zrna prosa pšeno Lúpané leštené zrno pšena
8. Z pohánky múka Pohánková múka
vločky Pohánkové vločky
9. Iné mlynské múčne zmesi
instantné obilné
výrobky
1)
§ 21 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.
3)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.