202/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

202
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania sa dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Usmrtenie iných ako kožušinových zvierat strelnou zbraňou s voľným projektilom18a) môže vykonať chovateľ, osoba, ktorá je vo vzťahu k chovateľovi v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu, ak je držiteľom zbrojného preukazu skupiny C alebo držiteľom zbrojného preukazu skupiny D podľa osobitného predpisu.18b)
(3)
Pri usmrtení iných ako kožušinových zvierat strelnou zbraňou s voľným projektilom na nepoľovnej ploche musí byť na použitie strelnej zbrane vypracovaný posudok znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, odvetvia posudzovania strelníc (ďalej len „posudok znalca“); vypracovanie posudku znalca sa nevyžaduje pri usmrcovaní podľa osobitného predpisu.18c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18c znejú:
„18a)
Príloha č. 6 časť D písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
Príloha I kapitola I tabuľka 1 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 (Ú. v. EÚ L 303, 18. 11. 2009).
18b)
§ 15 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 190/2003 Z. z.
18c)
§ 22 ods. 4 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 2 sa časť III. Špecifické požiadavky na usmrcovanie dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. Metóda usmrcovania hospodárskych zvierat strelnou zbraňou s voľným projektilom sa použije len vtedy, ak je nevhodné použiť inú povolenú metódu usmrcovania. Táto metóda sa používa najmä pri výkone depopulácie zvierat, ktoré nie sú ustajnené alebo nie je možné ich znehybniť kvôli rabiátnosti, v rámci eradikácie chorôb zvierat, ktoré sú na pastvinách a nie je možné vykonať ich imobilizáciu, alebo pri usmrtení zvieraťa z dôvodov podľa osobitného predpisu.18b) Usmrcovanie touto metódou sa musí vykonať spôsobom, ktorý zvieraťu navodí okamžitú stratu vedomia s následnou smrťou v súlade s osobitným predpisom.20) Minimálne požiadavky na kaliber zbrane a dopadovú energiu strely sú uvedené v tabuľke.
Minimálne požiadavky na kaliber zbrane a dopadovú energiu strely
Druh zveri Typ projektilu Dopadová energia[J] Kaliber[mm]
    do 40 m do 100 m do 40 m do 100 m
bizón, zubor celoplášťový, poloplášťový 2 000 2 000 8,0 9,3
kôň, hovädzí dobytok celoplášťový, poloplášťový 2 000 2 000 7,5 8,0
raticová zver a malé prežúvavce celoplášťový, poloplášťový 1 500 1 500 6,00 6,00
Posudok znalca pri usmrcovaní strelnou zbraňou s voľným projektilom na nepoľovnej ploche nie je viazaný minimálnymi požiadavkami na kaliber zbrane a dopadovú energiu strely, ktoré sú v uvedenej tabuľke. V posudku znalca musí byť uvedený situačný nákres miesta na usmrcovanie s vyznačením miest a prostriedkov na zaistenie bezpečnosti streľby, najmä
a) postavenia strieľajúceho,
b) vymedzenia priestoru streľby, v ktorom je možné zviera usmrtiť,
c) smeru a uhla streľby,
d) miesta zásahu,
e) druhu a kalibru zbrane,
f) typu projektilu a
g) dopadovej energie strely.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 1099/2009 (Ú. v. EÚ L 303, 18. 11. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.
Robert Fico v. r.