203/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.2014

203
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júna 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti evidencie motorových vozidiel.
Dohoda nadobudla platnosť 5. júla 2014 v súlade s článkom 4 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.