219/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015 do 31.08.2015

219
ZÁKON
z 9. júla 2014
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
sociálnu prácu, podmienky na výkon sociálnej práce a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora“),
b)
podmienky na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
§ 2
Sociálna práca
(1)
Sociálna práca na účely tohto zákona je odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený osobitným predpisom.1) Odborná činnosť je súbor pracovných činností, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania ustanoveného stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
(3)
Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce uplatňujú prístupy zodpovedajúce cieľu vykonávanej sociálnej práce a poznatkom odboru sociálna práca s využitím odborných metód práce v závislosti od zamerania sociálnej práce. Sociálna práca je sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce vykonávaná vo vzájomnej súvislosti s inými odbornými činnosťami z oblasti psychológie, práva, medicíny, pedagogiky, sociológie a z ďalších oblastí.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON SOCIÁLNEJ PRÁCE
§ 3
(1)
Podmienkou na výkon sociálnej práce je
a)
odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce,
b)
povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka (ďalej len „povolenie“), ak je sociálna práca vykonávaná ako samostatná prax.
(2)
Sociálny pracovník vykonáva sociálnu prácu
a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b)
výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
(3)
Asistent sociálnej práce vykonáva sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce
§ 4
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce je splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 5.
(2)
Počas výkonu sociálnej práce je súčasťou odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce aj absolvovanie vzdelávania na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce (ďalej len „sústavné vzdelávanie v sociálnej práci“).
§ 5
(1)
Kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti
a)
sociálnym pracovníkom je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
b)
asistentom sociálnej práce je získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
(3)
Splnenie kvalifikačného predpokladu podľa
a)
odseku 1 písm. a) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca vydaným príslušnou vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu,2)
b)
odseku 1 písm. b) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia prvého stupňa v študijnom programe sociálna práca vydaným príslušnou vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu.2)
§ 6
(1)
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci zabezpečuje pre sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce vykonávajúcich sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax vykonáva komora.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Profesijný titul
(1)
Sociálny pracovník má právo používať profesijný titul „sociálny pracovník“.
(2)
Asistent sociálnej práce má právo používať profesijný titul „asistent sociálnej práce“.
(5)
Profesijný titul podľa odsekov 1 až 4 sa neskracuje a uvádza sa za menom a priezviskom používateľa.
(6)
Zakazuje sa používať profesijný titul inak, ako je upravené v tomto zákone, a zakazuje sa používať iné označenie zameniteľné s profesijnými titulmi podľa tohto zákona.
§ 37
Uznávanie dokladov o vzdelaní
(1)
Na uznávanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou sa vzťahuje osobitný predpis.2)
(2)
Na konanie komory o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou sa vzťahuje osobitný predpis.11)
§ 38
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa podľa tohto zákona dopustí
a)
vzdelávacia inštitúcia, ak uskutočňuje špecializačný vzdelávací program alebo vzdelávací program, na ktorý nie je udelená akreditácia podľa tohto zákona, ak sa akreditácia podľa tohto zákona vyžaduje,
b)
komora, ak nepostupuje vo veciach zápisu do zoznamu členov komory podľa § 16.
(2)
Ministerstvo uloží pokutu za správny delikt až do 2 000 eur.
(3)
Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť zistených nedostatkov, závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.
(4)
Ministerstvo uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 39
Konania
(1)
Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(2)
Na konanie o povolení a na konanie o akreditácii sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 26, 60, 62 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak § 31 ods. 2 neustanovuje inak.
(3)
Na disciplinárne konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 26, 49, 60, 62 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 40
Poplatky
(1)
Žiadateľ je povinný uhradiť komore poplatok za úkony podľa § 9 ods. 4 a 5, za podanie žiadosti o vydanie povolenia a za podanie žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou. Výšku poplatku určí komora najviac v sume
a)
66 eur za podanie žiadosti o vydanie povolenia,
b)
66 eur za podanie žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
c)
10 eur za vyznačenie zmeny v povolení, okrem vyznačenia zmeny trvalého pobytu v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc,
d)
5 eur za vyhotovenie rovnopisu povolenia.
(2)
Doklad o úhrade poplatku priloží žiadateľ o povolenie k žiadosti o vydanie povolenia, držiteľ povolenia k oznámeniu o zmenách podľa § 9 ods. 4 a k žiadosti o vydanie rovnopisu povolenia podľa § 9 ods. 5 a žiadateľ o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou k žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou.
(3)
Výnos z poplatkov je príjmom komory.
(4)
Komora nemôže požadovať úhradu iných poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1.
§ 41
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti
Sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti je na účely tohto zákona najmä
a)
samoštúdium,
b)
jednorazová vzdelávacia aktivita,
c)
odborná stáž,
d)
publikačná činnosť v tlači alebo publikáciách, ktorá má odborný charakter a jej obsah sa týka predmetu tohto zákona,
e)
vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa predmetu tohto zákona vrátane účasti na výskumných projektoch.
§ 42
Splnenie kvalifikačného predpokladu, osobitného kvalifikačného predpokladu a odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona sa preukazuje overenou fotokópiou dokladu.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 43
(1)
Minister zriadi prípravný výbor na zriadenie komory (ďalej len „prípravný výbor“) vymenovaním členov prípravného výboru. Členstvo v prípravnom výbore je čestné. Členovia prípravného výboru majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu,6) ktoré im vzniknú v súvislosti s činnosťou v prípravnom výbore. Cestovné náhrady podľa tretej vety hradí ministerstvo.
(2)
Nadpolovičnú väčšinu členov prípravného výboru tvoria sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce. Ministerstvo prijíma návrhy na vymenovanie za člena prípravného výboru písomne doručené od 1. januára 2015 do 31. januára 2015 na adresu sídla ministerstva; súčasťou návrhu je fotokópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní.
(3)
Prvé zasadnutie prípravného výboru zvolá ministerstvo. Prípravný výbor zvolí zo svojich členov predsedu prípravného výboru väčšinou hlasov prítomných členov. Ministerstvo poskytuje prípravnému výboru súčinnosť pri organizovaní zasadnutí.
(4)
Odôvodnený návrh na odvolanie člena prípravného výboru a na vymenovanie člena prípravného výboru môže ministrovi predložiť predseda prípravného výboru alebo traja členovia prípravného výboru. Minister je návrhom viazaný.
(5)
Prípravný výbor
a)
vypracuje návrh štatútu komory, rokovacieho poriadku komory, volebného poriadku komory, disciplinárneho poriadku komory, hospodárskeho poriadku komory a etického kódexu,
b)
určí čas a miesto zasadnutia ustanovujúceho snemu komory,
c)
vedie zoznam zakladajúcich členov komory,
d)
zabezpečí doručenie návrhov uvedených v písmene a) zakladajúcim členom komory na ustanovujúci snem komory spolu s oznámením údajov uvedených v písmene b) v lehote 30 dní pred zasadnutím ustanovujúceho snemu komory,
e)
organizačne zabezpečí zasadnutie ustanovujúceho snemu komory do 30. septembra 2015.
(6)
Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce, ktorí majú záujem o členstvo v komore, môžu podať žiadosť o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory prípravnému výboru od 1. februára 2015 do 30. júna 2015. Žiadosť musí byť podaná písomne na adresu sídla ministerstva s označením „Prípravný výbor“ a musí obsahovať meno, priezvisko a kontaktnú adresu žiadateľa o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory; súčasťou návrhu je overená fotokópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní v odbore sociálna práca a potvrdenie o vykonávaní sociálnej práce v praxi. Do zoznamu zakladajúcich členov komory bude zapísaná fyzická osoba, ktorá doloží doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca a doklad o vykonávaní sociálnej práce v praxi. Zoznam zakladajúcich členov komory obsahuje meno, priezvisko, titul, kontaktnú adresu a stupeň ukončeného vysokoškolského vzdelania zakladajúceho člena komory.
(7)
Ak je k 1. júlu 2015 vedených v zozname zakladajúcich členov komory viac ako 500 zakladajúcich členov komory, fyzické osoby zapísané v zozname zakladajúcich členov komory zvolia do 31. augusta 2015 delegátov na ustanovujúci snem komory podľa pravidiel určených prípravným výborom.
(8)
Rokovanie ustanovujúceho snemu komory vedie predseda prípravného výboru. Ustanovujúci snem komory schváli štatút komory, rokovací poriadok komory, volebný poriadok komory, disciplinárny poriadok komory, hospodársky poriadok komory a etický kódex nadpolovičnou väčšinou prítomných zakladajúcich členov komory a zvolí orgány komory. Zvolením orgánov komory zaniká členom prípravného výboru členstvo v prípravnom výbore a prípravný výbor.
(9)
Sociálny pracovník zapísaný do zoznamu zakladajúcich členov komory a asistent sociálnej práce zapísaný do zoznamu zakladajúcich členov komory sa stávajú dňom zvolenia orgánov komory členom komory; predstavenstvo komory zapíše sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce do zoznamu členov komory s dátumom zvolenia orgánov komory.
(10)
Na účel členstva v prípravnom výbore a na účel zapísania do zoznamu zakladajúcich členov komory sa § 45 ods. 1 až 3 nepoužije.
§ 44
Ministerstvo poskytne v rokoch 2015 až 2017 finančné prostriedky na podporu činnosti komory.
§ 45
(1)
Fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1, sa považuje za
a)
sociálneho pracovníka, ak spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu,2)
b)
asistenta sociálnej práce, ak spĺňa podmienku získaného odborného vzdelania v oblasti sociálnej práce alebo spĺňa podmienku získaného vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu,2)
c)
asistenta sociálnej práce, ak nespĺňa podmienku získaného vzdelania podľa písmena a) alebo b).
(2)
U fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.
(3)
Fyzické osoby podľa odsekov 1 a 2 nemôžu byť členom komory a vykonávať samostatnú prax sociálneho pracovníka. Fyzické osoby podľa odsekov 1 a 2, ktoré nespĺňajú podmienku získaného vzdelania podľa odseku 1 písm. a) a b), nemôžu používať profesijné tituly podľa § 36.
(4)
U fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b) a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a), sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a) za splnený.
Čl. III
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na výkon sociálnej práce na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vzťahuje osobitný predpis.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 93 ods. 2 sa slová „získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca alebo majú uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.“ nahrádzajú slovami „spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.3a)“.
3.
V § 93 ods. 3 sa slová „získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca alebo“ nahrádzajú slovami „spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu3a) alebo získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore“.
4.
V § 93 odsek 9 znie:
„(9)
Sociálnu prácu v zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce asistentom sociálnej práce podľa osobitného predpisu.3a) Plnenie úloh koordinátora pri spracúvaní individuálnych plánov práce s dieťaťom, s plnoletou fyzickou osobou alebo s rodinou môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.3a)“.
Čl. IV
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 136/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 63 odsek 2 znie:
(2) Sociálnu posudkovú činnosť na účely tohto zákona môže vykonávať sociálny pracovník podľa osobitného predpisu.52a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
„52a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 61 ods. 3 druhá veta a tretia veta znejú: „Sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34 až 40 nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo jej nariadil umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu,28a) a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení. Posudková činnosť podľa tohto zákona sa u fyzických osôb podľa druhej vety nevykonáva; to neplatí počas jedného roka pred dovŕšením osemnásteho roku veku mladistvého, ak ochranná výchova trvá do dovŕšenia osemnásteho roku veku mladistvého alebo počas jedného roka pred dovŕšením devätnásteho roku veku po predĺžení ochrannej výchovy alebo ak bolo začaté konanie o
a)
zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia,
b)
upustení od výkonu ochranného liečenia,
c)
prepustení z ochranného liečenia,
d)
ukončení ochranného liečenia,
e)
upustení od výkonu ochrannej výchovy,
f)
podmienečnom umiestnení mimo výchovného zariadenia,
g)
prepustení z ochrannej výchovy,
h)
prepustení z detenčného ústavu, ak súd preskúmava dôvodnosť detencie.“.
2.
V § 84 odsek 7 znie:
„(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon sociálnej práce sa vzťahuje osobitný predpis.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 84 ods. 16 sa za slová „Sociálny pracovník,“ vkladajú slová „asistent sociálnej práce,“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem druhej časti v čl. I, ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2015, okrem § 7 až 11 v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015 a okrem § 2 ods. 2, § 5 ods. 2, 4 a 5, tretej hlavy v prvej časti, tretej časti, § 36 ods. 3 a 4 a § 46 v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Napríklad zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
7)
8)
§ 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
10)
11)
§ 19, 20, 23 a 24 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.