242/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

242
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Uznanie iných typových schválení pre typ alebo skupinu motorov a príslušné označenia typového schválenia sa vykonáva v súlade s ustanoveniami prílohy III smernice.“.
2.
Príloha č. 3 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Komisie 2014/43/EÚ z 18. marca 2014, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 82, 20. 3. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v.r.