265/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2014

265
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová "Štátna plavebná správa" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami "Dopravný úrad" v príslušnom tvare.
2.
V § 16 odsek 7 znie:
„(7)
Dopravný úrad bezodkladne zapisuje každé pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla, údaje na identifikáciu plavidla, ktoré sú ustanovené v dodatku IV prílohy II smernice, a zmeny zapisovaných údajov do elektronického registra trupov plavidiel, ktorý vedie Európska komisia. Dopravný úrad je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na zabezpečenie spoľahlivosti zapisovaných údajov. Tieto údaje sú sprístupnené iným príslušným orgánom členských štátov a príslušným orgánom zmluvných štátov Mannheimského dohovoru zodpovedným za prideľovanie jednotného európskeho identifikačného čísla plavidlu iba na vykonanie administratívnych opatrení na zachovanie bezpečnej a bezproblémovej plavby a na vykonanie § 7, 8, 10, 11, 13 a § 16 ods. 3 nariadenia vlády. Dopravný úrad je povinný zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na zabezpečenie ochrany a dôvernosti údajov, ktoré mu boli sprístupnené alebo poskytnuté od iných príslušných orgánov členských štátov a príslušných orgánov zmluvných štátov Mannheimského dohovoru v súlade s týmto nariadením vlády, a takto získané údaje použije iba na účely podľa tohto nariadenia vlády.“.
3.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Prenos osobných údajov získaných podľa odseku 7 do nečlenského štátu Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie môže Dopravný úrad uskutočniť, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu8) a len v jednotlivých prípadoch v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto údajov nevyhnutných na účely podľa odseku 7. Dopravný úrad zabezpečí, že prenos osobných údajov zo strany príslušného orgánu nečlenského štátu Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie inému príslušnému orgánu nečlenského štátu Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutoční, ak nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu8) a nie je Dopravným úradom vydané písomné povolenie na prenos osobných údajov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 31 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
§ 18 znie:
㤠18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
5.
Názov prílohy znie: "Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie".
6.
Príloha sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Komisie 2013/49/EÚ z 11. októbra 2013, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 272, 12. 10. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.
Robert Fico v. r.