293/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2015

293/2014 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z. a zákona č. 368/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 39a ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
reklamné stavby.“.
2.
Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2)
Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na
a)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
b)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
c)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.
(3)
Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.".
3.
V § 43a ods. 3 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
reklamné stavby,“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
4.
V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.“.
5.
§ 56 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh.“.
6.
V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.".
7.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(4)
Ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím tejto doby, tak podaním žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti neplynie.“.
8.
V druhej časti nadpis piateho oddielu znie: "Povolenie terénnych úprav a prác".
9.
V § 71 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
10.
V § 71 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 72 ods. 1 sa za slovom "prác" vypúšťa čiarka a slová "informačných, reklamných a propagačných zariadení".
12.
V § 72 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.
V § 73 sa za slovom "prác" vypúšťa čiarka a slová "informačných, reklamných a propagačných zariadení".
14.
V § 76 ods. 2 sa za slovom "práce" vypúšťa čiarka a slová "ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia".
15.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2.“.
16.
V § 77 sa za slovom "práce" vypúšťa čiarka a slová "ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia".
17.
§ 86 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.“.
18.
V § 88 ods. 3 sa za slová "stavebného úradu" vkladá čiarka a slová "ak tento zákon neustanovuje inak".
19.
V § 88 ods. 4 sa za slovami "[§ 55 ods. 2 písm. b)]" vypúšťa čiarka a slová "informačných, reklamných a propagačných zariadeniach" sa nahrádzajú slovami "a reklamných stavbách".
20.
§ 88 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Na odstránenie reklamnej stavby sa povolenie stavebného úradu nevyžaduje.
(7)
Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby podal vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], a títo nedali právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej stavbe alebo záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona. Stavebný úrad
a)
ak vlastník reklamnej stavby nie je známy, vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia,
b)
ak vlastník reklamnej stavby je známy, stavebný úrad ho vyzve, aby do 15 dní odo dňa doručenia výzvy preukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku alebo na stavbe, kde je umiestnená, a že je zhotovená v súlade s podmienkami podľa tohto zákona. Ak vlastník reklamnej stavby v určenej lehote nepreukáže, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby alebo že stavba je zhotovená v súlade s podmienkami podľa tohto zákona, stavebný úrad do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby.
(8)
Vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], je oprávnená po doručení súhlasu stavebného úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na náklady vlastníka reklamnej stavby.“.
21.
Doterajší text § 88b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenia § 88a sa nevzťahujú na reklamné stavby.“.
22.
V § 93 ods. 1 sa za slovom "prác" vypúšťa čiarka a slová "ako aj informačných, reklamných a propagačných zariadení".
23.
V § 93 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
24.
V § 105 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
25.
V § 105 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Priestupku sa dopustí a potresce sa ten, kto uskutočňuje alebo užíva
a)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, ktorú treba ohlásiť, bez takého ohlásenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 150 eur,
b)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 250 eur,
c)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez kolaudačného rozhodnutia, alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 450 eur,
d)
reklamnú stavbu bez označenia (§ 86 ods. 4, § 142d ods. 2) a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutou vo výške 50 eur.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
26.
V § 106 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
27.
§ 106 odsek 4 znie:
„(4)
Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje alebo užíva
a)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, ktorú treba ohlásiť, bez takého ohlásenia alebo v rozpore s ním pokutu vo výške 150 eur,
b)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutu vo výške 250 eur,
c)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez kolaudačného rozhodnutia, alebo v rozpore s ním pokutu vo výške 450 eur,
d)
reklamnú stavbu bez označenia (§ 86 ods. 4, § 142d ods. 2) a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutou vo výške 50 eur.“.
28.
§ 106 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ustanovenia odseku 1 písm. a) až c), odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 písm. a) a b) platia rovnako na právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu ako zhotoviteľ.
(6)
Pokutu podľa odseku 4 možno uložiť aj opakovane, a to až do odstránenia nedostatkov.“.
29.
Za § 129 sa vkladá § 129a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠129a
Register záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb
(1)
Register záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb je elektronickou evidenciou záujmových združení právnických osôb, ktoré majú v predmete činnosti presadzovanie spoločenskej zodpovednosti ako predmetu verejného záujmu, ktoré majú záujem byť účastníkom v konaní, v ktorom sa nariaďuje odstránenie nepovolenej reklamnej stavby; je súčasťou informačného systému. Registrácia je dobrovoľná.
(2)
Do registra podľa odseku 1 sa na základe žiadosti zapíše každý žiadateľ, ktorý preukáže, že
a)
je združením právnických osôb registrovaným podľa § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka najmenej jeden rok a
b)
jeho členovia vlastnia najmenej 9 300 reklamných stavieb, z ktorých je najmenej
1.
300 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2,
2.
6 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je od 3 m2 do 20 m2,
3.
2 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.
(3)
Žiadosť o zapísanie do registra podľa odseku 1 musí byť písomná a obsahuje
a)
identifikačné údaje v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo IČO, telefonický a elektronický kontakt,
b)
identifikačné údaje o predsedovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
c)
zoznam členov ku dňu podania žiadosti a ich identifikačné údaje v rozsahu písmena a),
d)
čestné vyhlásenie o údaji o počte reklamných stavieb, ktoré vlastnia členovia.
(4)
Prílohou žiadosti je výpis z registra právnických osôb; to neplatí, ak je register právnických osôb prístupný na webovom sídle príslušného orgánu.12ac)
(5)
Ak žiadosť nie je úplná alebo má ministerstvo dôvodné pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo pravdivosť údajov preukázal a určí mu nato primeranú lehotu. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní alebo pravdivosť údajov nepreukáže, ministerstvo žiadateľa do registra nezapíše a vráti žiadosť žiadateľovi.
(6)
Zmenu zápisu v registri podľa odseku 1 uskutoční ministerstvo na žiadosť záujmového združenia vlastníkov reklamných stavieb o zmenu údajov v zápise alebo z vlastného podnetu. Z vlastného podnetu ministerstvo uskutoční zmenu zápisu v registri podľa odseku 1, ak zistí, že zapísané údaje nie sú pravdivé alebo nie sú úplné.
(7)
Výmaz z registra podľa odseku 1 uskutoční ministerstvo na žiadosť záujmového združenia vlastníkov reklamných stavieb alebo z vlastného podnetu. Z vlastného podnetu ministerstvo uskutoční výmaz z registra podľa odseku 1, ak zistí, že
a)
záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb bolo zapísané na základe nepravdivých údajov,
b)
členovia záujmového združenia vlastníkov reklamných stavieb nevlastnia počet reklamných stavieb podľa odseku 2 písm. b) alebo
c)
záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb zaniklo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ac znie:
„12ac)
§ 3 ods. 4 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.“.
30.
V § 132 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
31.
V § 135 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a informačných, reklamných a propagačných zariadení".
32.
V § 139b sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2.“.
33.
V § 139b sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.“.
34.
Za § 142c sa vkladá § 142d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2015
(1)
Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015 sa považujú za reklamné stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015. Vlastník takého zariadenia je povinný ho označiť ako reklamnú stavbu podľa § 86 ods. 4 do 31. júla 2015.
(3)
Vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015, postaveného bez povolenia alebo v rozpore s ním do 1. januára 2015, je povinný do 31. júla 2015 požiadať o dodatočné povolenie stavby príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o dodatočnom povolení reklamnej stavby, ak vlastník reklamnej stavby preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo že je vlastníkom stavby spojenej s nepovolenou stavbou, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)] a vlastník zastavaného pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], s dodatočným povolením súhlasí. Na konanie o dodatočnom povolení reklamnej stavby sa použije § 88a ods. 1, 2 a 4 až 7. Ak stavebný úrad dodatočne nepovolí reklamnú stavbu alebo vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia nepožiada o dodatočné povolenie stavby podľa prvej vety, takú reklamnú stavbu možno odstrániť podľa ustanovení o odstránení reklamnej stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015.
(4)
Vlastník hnuteľnej veci, ktorá od 2. januára 2015 spĺňa podmienky reklamnej stavby podľa § 43 ods. 2, je povinný do 31. júla 2015 ohlásiť umiestnenie takej reklamnej stavby stavebnému úradu v mieste umiestnenia hnuteľnej veci a k ohláseniu priložiť podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Ak vlastník hnuteľnej veci ohlásením preukáže, že nie je umiestnenie hnuteľnej veci v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom je umiestnená hnuteľná vec, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)] a vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], s umiestnením hnuteľnej veci súhlasí, stavebný úrad oznámi vlastníkovi hnuteľnej veci, že k umiestneniu hnuteľnej veci ako reklamnej stavby nemá námietky a táto hnuteľná vec sa považuje za povolenú reklamnú stavbu podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015. Ak vlastník hnuteľnej veci neohlási umiestnenie hnuteľnej veci v lehote podľa prvej vety alebo nepreukáže, že nie je umiestnenie hnuteľnej veci v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom je umiestnená hnuteľná vec, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)] a vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], s umiestnením hnuteľnej veci súhlasí, takú reklamnú stavbu možno odstrániť podľa ustanovení o odstránení reklamnej stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015.“.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 488/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3d ods. 7 sa za slová "pohonných látok" vkladá čiarka a slová "a iné zariadenia (napr. reklamné, informačné a propagačné zariadenia alebo telekomunikačné zariadenia)" sa nahrádzajú slovami "reklamné stavby a iné zariadenia".
2.
V § 8 sa odsek 11 vypúšťa.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 11 až 14.
3.
V § 8 odsek 11 znie:
„(11)
Skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácii ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke tak, aby bránili vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 293/2014 Z. z.“.
4.
V § 10 v odseku 3 sa slová "a v ich ochranných pásmach okrem odpočívadiel je zakázané umiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia.3)" nahrádzajú slovami "je zakázané umiestňovať reklamné stavby.3)".
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, okrem odpočívadiel, zakázané umiestňovať reklamné stavby; to sa nevzťahuje na označenia stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom.
(5)
Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať iba dopravné značky a reklamné stavby, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie.“.
6.
V § 11 ods. 1 sa slová "mimo súvisle zastavaného územia" nahrádzajú slovami "mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce".
7.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
8.
V § 11 ods. 4 až 6 sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 2" a v ods. 6 sa slová "odseku 6" nahrádzajú slovami "odseku 5".
9.
V § 22a písmeno ch) znie:
„ch)
umiestni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej premávky ani na prevádzku dopravy, ktoré bránia v rozhľade vodičovi.“.
10.
§ 22a sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.“.
11.
V § 22c ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
umiestni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej premávky ani na prevádzku dopravy, ktoré bránia v rozhľade vodičovi.“.
12.
V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.“.
13.
V § 22c ods. 2 sa za slová "písm. g)" vkladajú slová "a i)".
14.
V § 24 sa vypúšťa písmeno m). Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).
15.
Za § 24e sa vkladá § 24f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2015
(1)
Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené pred 2. januárom 2015, ktoré nie sú v súlade s § 10 ods. 4, sú vlastníci týchto zariadení povinní odstrániť do 1. januára 2017.
(2)
Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 možno podať ohlásenie odstránenia reklamnej stavby podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/20104 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 262/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 19h sa vkladá § 19i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 1. januára 2015.“.
2.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa sa položka 60 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........60 eur,
j)
na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........150 eur.“.
3.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa sa v položke 60a za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
Žiadosť o zmenu doby trvania
1.
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........60 eur,
2.
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........150 eur.“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).
4.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa sa v položke 60a za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ........... 30 eur,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
5.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa položke 60a Oslobodenie sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.“.
6.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa sa v položke 62 písm. a) vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
7.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa položke 62 Oslobodenie sa druhý bod vypúšťa a doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
8.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa sa položka 62a dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........50 eur.“.
9.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 85 písmeno b) znie:
„b)
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie
1.
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ........... 30 eur,
2.
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ........... 60 eur,
3.
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur.“.
10.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 85 Splnomocnenie znie:
„Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 2. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.