299/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014

299
ZÁKON
z 15. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 313/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 3 sa slová "Leteckým úradom Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Dopravným úradom".
2.
V § 17 odsek 6 znie:
„(6)
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas riadiaceho letovej prevádzky tak, aby dĺžka pracovnej zmeny vrátane nočnej pracovnej zmeny nepresiahla 12 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín.“.
3.
V § 17 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 7 a 8.
4.
V § 18 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová "súhrnný čas prestávok v práci počas pracovnej zmeny nesmie presiahnuť 25 % pracovného času".
5.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Okruh pracovísk, podmienky výkonu a obdobie výkonu ťažkej duševnej práce s vysokou intenzitou práce určuje Dopravný úrad na návrh zamestnávateľa podaný po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.“.
6.
V § 41 sa vypúšťa nadpis a slová "právne akty Európskych spoločenstiev" sa nahrádzajú slovami "právne záväzné akty Európskej únie".
7.
Názov prílohy č. 5 znie: "Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie".
8.
V prílohe č. 5 sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 299, 18. 11. 2003).“.
Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 4 až 7.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 56a vrátane nadpisu znie:
㤠56a
Poskytovanie dotácií v oblasti civilného letectva
(1)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti letiskovej spoločnosti poskytnúť dotáciu na účely bezpečnostnej ochrany letísk, výkonu záchranných a hasičských služieb a odbavenia letov oslobodených od odplát.
(2)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti poskytovateľa leteckých navigačných služieb poskytnúť dotáciu na účel poskytovania letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.
(3)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti letiskovej spoločnosti poskytnúť dotáciu na účel prevádzky infraštruktúry alebo vybavenia letiska,14a) najmä pohybových plôch a odbavovacej budovy, okrem infraštruktúry a vybavenia na vykonávanie neleteckých činností,14b) ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14c)
(4)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti letiskovej spoločnosti poskytnúť dotáciu na účel investícií do infraštruktúry alebo do vybavenia letiska, najmä pohybových plôch a odbavovacej budovy, okrem infraštruktúry a vybavenia na vykonávanie neleteckých činností, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14c)
(5)
Na poskytovanie dotácií podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje osobitný predpis.14d)
(6)
Dotáciu ministerstvo poskytne na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímateľom dotácie.
(7)
Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou.14e) Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.14f)
(8)
Podrobnosti o poskytovaní dotácií a náležitostiach žiadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14f znejú:
„14a)
Príloha 1 bod 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014).
14b)
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.).
14c)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26.10. 2012).
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
14d)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14e)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14f)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.