310/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
ZÁKON
zo 16. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 383/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písmeno c) znie:
„c)
schvaľuje návrhy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie a zrušenie pracoviska Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,“.
2.
V § 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "ak osobitný predpis1) neustanovuje inak,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 70 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 písm. g) sa odkaz "1)" nahrádza odkazom "1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).
5.
V § 3 písm. j) sa odkaz "1a)" nahrádza odkazom "1b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.
6.
V § 3 písmeno k) znie:
„k)
usmerňuje zamestnávanie štátnych príslušníkov krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorá nie je iným štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ktorá nie je Švajčiarskou konfederáciou, zamestnávanie osôb bez štátnej príslušnosti (ďalej len "štátny príslušník tretej krajiny") s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí,“.
7.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Ústredie je
a)
služobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
b)
zamestnávateľ zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia "nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení" nahrádza citáciou "nariadenie (ES) č. 883/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 987/2009 v platnom znení", vypúšťa sa citácia "zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,", citácia "zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" sa nahrádza citáciou "zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov" a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: "zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
9.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Ústredie
a)
vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch
1.
štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)
2.
pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
3.
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
4.
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5.
služieb zamestnanosti,
6.
zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
7.
prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie4b) a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,
b)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti uskutočňovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
c)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,4c)
d)
určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú realizovať osobitné opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti,
e)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
f)
spracúva štatistické výkazy podľa § 3 písm. g) a predkladá ich ministerstvu,
g)
zabezpečuje tvorbu, prevádzku a rozvoj jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
h)
organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov ústredia a zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
i)
spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
j)
realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti,
k)
pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy inštitúcie styčného orgánu a prístupového bodu podľa osobitného predpisu,1b)
l)
poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 písm. g),
m)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12. 3. 2014).
4c)
§ 90 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 5 odseky 2 až 7 znejú:
„(2)
Úrad je preddavková organizácia zapojená na rozpočet ústredia.
(3)
Sídla úradov sú uvedené v prílohe č. 1. Územné obvody úradov sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Úrad riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.
(5)
Úrad
a)
má spôsobilosť
1.
byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci v rozsahu svojej pôsobnosti,
2.
uzatvárať dohody, ak tak ustanoví osobitný predpis,5)
b)
vykonáva
1.
samostatne funkcie, do ktorých bol ustanovený podľa osobitných predpisov,5a)
2.
správu pohľadávok Slovenskej republiky, ktoré vznikli z jeho výkonu štátnej správy.4)
(6)
Za úrad koná riaditeľ úradu alebo ním poverený štátny zamestnanec alebo zamestnanec.
(7)
Úrad
a)
vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch
1.
štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)
2.
pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
3.
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
4.
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5.
služieb zamestnanosti,
6.
zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
7.
prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie4b) a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,
b)
pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa osobitného predpisu,1b)
c)
získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
d)
vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
e)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5)
Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z.
5a)
§ 73 ods. 2 písm. b) druhý bod až piaty bod zákona č. 305/2005 Z. z.“.
11.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Pracoviská ústredia a pracoviská úradu
(1)
Ústredie môže na zabezpečenie výkonu niektorých činností zriaďovať a zrušovať
a)
po schválení ministerstvom pracovisko ústredia mimo svojho sídla a určovať jeho územný obvod,
b)
na návrh riaditeľa úradu pracovisko úradu mimo sídla úradu a určovať jeho územný obvod.
(2)
Pracovisko ústredia je organizačnou zložkou ústredia a pracovisko úradu je organizačnou zložkou úradu.“.
12.
Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2015
(1)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov úradov prechádzajú na ústredie.
(2)
Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby podľa osobitného predpisu9) okrem podmienky úspešne absolvovaného výberového konania, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa predpisov účinných od 1. januára 2015. Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý nespĺňa podmienky prijatia do štátnej služby podľa osobitného predpisu9) okrem podmienky úspešne absolvovaného výberového konania, sa dňom 31. januára 2015 považuje za odvolaného z funkcie riaditeľa úradu.
(3)
Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, pohľadávky Slovenskej republiky okrem pohľadávok, ktoré vznikli z výkonu štátnej správy úradom, a záväzky Slovenskej republiky v správe úradov k 31. decembru 2014 prechádzajú do správy ústredia. Práva a povinnosti úradu vyplývajúce z dohôd podľa osobitného predpisu5) uzatvorených do 31. decembra 2014 zostávajú úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 19 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a zákona č. 495/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová "príslušným úradom" nahrádzajú slovom "ústredím".
2.
V § 12 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: "a zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania".
3.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú písmená p), s) a ac).
Doterajšie písmená r), t) až ab) a ad) až am) sa označujú ako písmená p) až aj).
4.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
5.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová "písm. ad)" nahrádzajú slovami "písm. aa)".
6.
V § 32 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová "a pracovisko zriadené úradom".
7.
V § 32 ods. 3 písm. c) sa slovo "úradom" nahrádza slovom "ústredím".
8.
V § 32 ods. 5 sa slovo "úradu" nahrádza slovom "ústredia" a slová "úrad zabezpečiť" sa nahrádzajú slovami "ústredie zabezpečiť".
9.
V § 32 ods. 15 sa vypúšťajú slová "s úradom alebo".
10.
V § 42 ods. 10 a § 46 ods. 3 sa vypúšťajú slová "alebo s úradom".
11.
V § 43 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "a ktorú na tento účel vybralo ústredie".
12.
V § 43 ods. 10 sa slovo "Úrad" nahrádza slovom "Ústredie".
13.
V § 46 ods. 4 písm. b) a c) a § 46 ods. 13 úvodnej vete sa slovo "úradom" nahrádza slovom "ústredím".
14.
V § 46 ods. 13 písm. j) sa slovo "úrad" nahrádza slovom "ústredie".
15.
V § 58 ods. 2 sa slová "príslušným úradom" nahrádzajú slovom "ústredím".
16.
V § 58 ods. 3 sa vypúšťa slovo "úradom".
17.
V § 65b sa slová "alebo úrad na tento účel vybral" nahrádzajú slovami "na tento účel vybralo".
18.
V § 68 ods. 5 sa vypúšťajú slová "alebo úradu".
19.
V prílohe č. 1a časť B znie:
"B. Vzor preukazu kontrolóra úradu
Čl. III
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 219/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 73 ods. 2 písm. e) osemnásty bod znie:
„18.
ktorý uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 5,“.
2.
V § 73 ods. 3 písm. c) sa slová "písmena o)" nahrádzajú slovami "písmena n)".
3.
V § 73 ods. 3 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) a p) sa označujú ako písmená n) a o).
4.
V § 77 ods. 2 sa slová "písmena c), písmena d), písmena e) prvého až štvrtého bodu, šiesteho až pätnásteho bodu, písmena g) až i), odseku 3 písmena a), c), e), f), písmena h) až o)" nahrádzajú slovami "písm. c), písm. d), písm. e) prvého až štvrtého bodu, šiesteho až pätnásteho bodu, písm. g) až i), ods. 3 písm. a), c), e), f), písm. h) až n)".
5.
V § 89 ods. 15 sa vypúšťajú slová "podľa § 73 ods. 2 a 3".
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 5/2004 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., zákonom č. 573/2005 Z. z., zákonom č. 592/2006 Z. z., zákonom č. 664/2006 Z. z., zákonom č. 180/2011 Z. z., zákonom č. 383/2013 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.