319/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 7. novembra 2014 uložený dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
Dodatok č. 1 z 31. októbra 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 uzatvorenej 24. septembra 2013 medzi Združením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.