324/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
ZÁKON
z 22. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
právnická osoba zriadená osobitným zákonom,3) ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
d)
štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.
2.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
3.
V § 2 ods. 2 druhá veta znie: "Správca podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a d) môže nadobúdať majetok len do vlastníctva štátu.".
4.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 5, 7 a 8.
Doterajšie odseky 6, 9 a 10 sa označujú ako odseky 5, 6 a 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 9 sa vypúšťajú.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 ods. 6 sa za slová "Správca majetku štátu" vkladá čiarka a slová "okrem správcu, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity,".
7.
§ 3a vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Odňatie správy
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") môže na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií") odňať správu nehnuteľného majetku štátu správcovi, ak sa preukáže, že
a)
nehnuteľný majetok štátu je pre správcu prebytočným majetkom štátu a správca s ním nenakladá v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii,
b)
zmena správcu alebo iný účel využívania je vo verejnom záujme.
(2)
Podnet na odňatie správy nehnuteľného majetku štátu sa predkladá ministerstvu financií. Podnet na odňatie správy nehnuteľného majetku štátu obsahuje opis skutkového stavu, uvedenie dôvodov odňatia správy majetku štátu a návrh na určenie nového správcu. Podnet na odňatie správy majetku štátu je oprávnený podať zriaďovateľ,
a)
v ktorého prospech by tento majetok štátu mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním alebo
b)
do ktorého pôsobnosti patrí správca, ktorému by tento majetok štátu mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
(3)
Odňať správu majetku štátu nemožno v prospech správcu,
a)
ktorého správa nehnuteľného majetku štátu prešla do správy centrálneho správcu,
b)
ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity.
(4)
Rozhodnutie vlády o odňatí správy nehnuteľného majetku štátu obsahuje najmä označenie nehnuteľného majetku štátu, ktorého správa sa odníma, označenie doterajšieho správcu odnímaného nehnuteľného majetku štátu, označenie nového správcu a dôvody odňatia správy majetku štátu.“.
8.
Za § 3a sa vkladajú § 3b a 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠3b
Centrálna správa majetku štátu
(1)
Centrálna správa majetku štátu je správa nehnuteľného majetku štátu vykonávaná centrálnym správcom. Centrálnym správcom môže byť zriaďovateľ alebo ním určená štátna rozpočtová organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Centrálny správca vykonáva správu zvereného nehnuteľného majetku štátu v rozsahu všetkých práv a povinností správcu vrátane jeho opráv, údržby, zmien a nakladania s ním. Centrálny správca je povinný nehnuteľný majetok štátu udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie. Centrálny správca spravovaný nehnuteľný majetok štátu prenecháva do užívania inému správcovi na základe zákonom ustanovených podmienok.
(2)
Zriaďovateľ môže rozhodnúť o prechode správy nehnuteľného majetku štátu spravovaného správcom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na centrálneho správcu. Ak to vyžaduje druh nehnuteľného majetku štátu, zriaďovateľ je oprávnený určiť viac centrálnych správcov. Do správy centrálneho správcu neprechádza nehnuteľný majetok štátu,
a)
ktorého správcu ustanovuje osobitný predpis,
b)
ktorý je v dočasnej správe,
c)
ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu20c)(ďalej len "koncesná zmluva"), ak takýto prechod koncesná zmluva vylučuje,
d)
ktorý je v správe zriaďovateľa, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby; to neplatí, ak títo správcovia rozhodnú o prechode nimi spravovaného nehnuteľného majetku štátu do správy centrálneho správcu,
e)
ktorý musí spravovať správca ako prijímateľ účelových prostriedkov podľa osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.10b)
(3)
Do správy centrálneho správcu prechádza spolu s nehnuteľným majetkom štátu aj jeho príslušenstvo, sporný nehnuteľný majetok, ktorý by mal byť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov v správe správcu, ako aj práva a povinnosti súvisiace s týmto nehnuteľným majetkom štátu. Centrálny správca je oprávnený na správu nehnuteľného majetku štátu, ktorý by mal doterajší správca nadobudnúť po dni prechodu správy ním spravovaného nehnuteľného majetku štátu na centrálneho správcu. Prechodom správy nehnuteľného majetku štátu na centrálneho správcu sa právo správy doterajšieho správcu mení na výpožičku nehnuteľného majetku štátu okrem nehnuteľného majetku štátu, ktorý užíva na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke iná osoba.
(4)
Užívací vzťah k nehnuteľnému majetku štátu v správe centrálneho správcu sa upraví zmluvou o výpožičke, ktorá sa uzatvára medzi centrálnym správcom a správcom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) ako vypožičiavateľom na neurčitý čas. Na platnosť zmluvy o výpožičke sa súhlas zriaďovateľa nevyžaduje. Zmluvu o výpožičke možno vypovedať len z dôvodu uvedeného v odseku 7 písm. b).
(5)
Vypožičiavateľ je oprávnený nehnuteľný majetok štátu v centrálnej správe užívať len v rozsahu určenom zmluvou o výpožičke. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať nehnuteľný majetok štátu do nájmu alebo výpožičky; takáto zmluva je neplatná. Vypožičiavateľ je oprávnený nehnuteľný majetok štátu prenechať do krátkodobého podnájmu, ktorého trvanie s tou istou osobou neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, ak to nevylučuje zmluva o výpožičke. Zmeny na nehnuteľnom majetku štátu môže vypožičiavateľ vykonať len s písomným súhlasom centrálneho správcu; úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom majetku štátu môže vypožičiavateľ požadovať, ak sa centrálny správca zaviazal na ich úhradu.
(6)
Po dohode zriaďovateľov je zriaďovateľ oprávnený rozhodnúť o prechode vybraného nehnuteľného majetku štátu v centrálnej správe do centrálnej správy iného centrálneho správcu.
(7)
Centrálny správca pri umiestňovaní vypožičiavateľa prihliada na štandardnú úroveň objektov vrátane ich lokalizácie. Centrálny správca je oprávnený
a)
žiadať zmenu zmluvy o výpožičke, ak rozsah výpožičky nehnuteľného majetku štátu presahuje potreby vypožičiavateľa; vypožičiavateľ je povinný túto zmenu predmetu výpožičky akceptovať,
b)
vypovedať zmluvu o výpožičke a uzavrieť novú zmluvu o výpožičke, ak je nevyhnutné z dôvodu hospodárneho a efektívneho využívania nehnuteľného majetku štátu premiestniť vypožičiavateľa.
(8)
Vypožičiavateľ je oprávnený žiadať zmenu zmluvy o výpožičke, ak výpožička nehnuteľného majetku štátu presahuje jeho potreby; centrálny správca je povinný túto zmenu predmetu výpožičky akceptovať.
(9)
Výpovedná lehota zmluvy o výpožičke je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(10)
Na rozhodovanie o spore medzi centrálnym správcom a vypožičiavateľom o rozsahu vypožičiavateľom užívaného nehnuteľného majetku štátu, primeranosti umiestnenia vypožičiavateľa alebo o vhodnosti stavu nehnuteľného majetku štátu užívaného vypožičiavateľom sa primerane použije § 7.
(11)
Na rozhodnutie o prechode správy nehnuteľného majetku štátu podľa odseku 2 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;8) toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
§ 3c
Centrálna evidencia majetku
(1)
Centrálna evidencia majetku podľa tohto zákona je verejne prístupná evidencia bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe správcov a verejne prístupná evidencia bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov, ktoré užívajú správcovia podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), okrem
a)
líniových stavieb a pozemkov zastavaných líniovými stavbami,
b)
nehnuteľného majetku štátu, ktorý slúži na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu alebo obrany štátu a na úseku ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,10c)
c)
nehnuteľného majetku štátu a nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný správcom v zahraničí a slúži výlučne pre potreby ubytovania zamestnancov zastupiteľských úradov10d) Slovenskej republiky.
(2)
Centrálnu evidenciu majetku spravuje ministerstvo financií a obsahuje
a)
označenie správcu,
b)
identifikáciu nehnuteľného majetku štátu,
c)
údaje o úžitkovej ploche, ktorou sa rozumie
1.
výmera pozemku evidovaná v katastri nehnuteľností,
2.
súčet plochy všetkých miestností, ktoré sú využiteľné v súlade s účelom stavby,
3.
podlahová plocha bytu a podlahová plocha nebytového priestoru podľa osobitného predpisu,24)
d)
podiel užívania nehnuteľného majetku štátu správcom a podiel využívania nehnuteľného majetku štátu inými osobami okrem prenechania nehnuteľného majetku štátu do krátkodobého nájmu, krátkodobej výpožičky alebo krátkodobého podnájmu,
e)
identifikáciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný správcom, údaje o úžitkovej ploche v užívaní správcu a označenie vlastníka,
f)
údaje o energetickej náročnosti, ak bol pre stavbu vykonaný energetický audit.
(3)
Údaje do centrálnej evidencie majetku alebo ich zmeny vkladá správca do 30 dní po vzniku skutočností uvedených v odseku 2 alebo ich zmene.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b, 10c a 10d znejú:
„10b)
Napríklad čl. 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), čl. 7.5 Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 - 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), čl. 7.5 Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 - 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010).
10c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z., zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10d)
§ 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 5 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak ide o hnuteľný majetok štátu, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.".
10.
V § 5 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová "okrem majetku štátu, ktorý môže využiť v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním".
11.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dočasný správca koná za štát v konaní o dedičstve, ktoré pripadlo štátu z dôvodu, že ho nenadobudol žiadny dedič. Správu majetku, ktorý štát získal ako odúmrť po poručiteľovi, ktorý má spravovať správca podľa osobitného predpisu,12aa) dočasný správca bez zbytočného odkladu odovzdá správcovi podľa osobitného predpisu.12aa) Správcovia zodpovedajú za poručiteľove dlhy a za primerané náklady spojené s pohrebom, ktoré na štát prešli poručiteľovou smrťou, podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
„12aa)
Napríklad § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov.“.
12.
§ 8 a 8a vrátane nadpisov znejú:
㤠8
Ponukové konanie
(1)
Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca povinný ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu (ďalej len "register"), a ak je predmetom ponuky nehnuteľná národná kultúrna pamiatka,17a) písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Ponuka v registri musí obsahovať najmä identifikáciu majetku štátu s uvedením jeho charakteristiky, požadovanú odplatu, ak správca požaduje za prevod správy odplatu, a lehotu na doručenie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky.
(2)
Správca je povinný do 15 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk zaslať návrh zmluvy o prevode správy záujemcovi, ktorý v lehote určenej správcom predložil ponuku. Ak záujemca do 15 dní od doručenia návrhu zmluvy o prevode správy neuzavrie zmluvu o prevode správy, na jeho ponuku sa neprihliada. Ak o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda, pričom ustanovenia prvej a druhej vety sa nepoužijú. Ak má správca postavenie zriaďovateľa, návrh podáva vláde tento správca.
(3)
Povinnosť ponúknuť prebytočný nehnuteľný majetok štátu sa nevzťahuje na prevod správy
a)
pozemku zastavaného stavbou13abf) v správe budúceho správcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou,
b)
majetku štátu medzi zriaďovateľom a správcom v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ak tento majetok štátu nadobúda do svojej správy zriaďovateľ,
c)
majetku štátu, ktorý by mohol budúci správca nadobudnúť podľa osobitného predpisu,13ac) ak sú podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky splnené podmienky na vyvlastnenie, pričom rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva,
d)
podielu majetku štátu v spoločnej správe, ktorým sa realizuje prednostné právo na prevod správy podielu majetku štátu v spoločnej správe,
e)
majetku štátu zámenou správy,
f)
správcovi, ktorý nadobúda správu tohto majetku štátu na účely prípravy a realizácie koncesie dohodnutej v koncesnej zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu.20c)
(4)
Správca nie je povinný ponúknuť prebytočný nehnuteľný majetok štátu iným správcom na prevod správy, ak prevádza
a)
pozemok zastavaný stavbou13abf) vo vlastníctve kupujúceho vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou,
b)
nehnuteľný majetok štátu, ktorý by mohol budúci nadobúdateľ nadobudnúť podľa osobitného predpisu,13ac) ak sú podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky splnené podmienky na vyvlastnenie, pričom rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva,
c)
majetok štátu, ktorý správca vymieňa.
(5)
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, akceptuje požadovanú odplatu a má aj finančné krytie na jeho prevádzku; to neplatí, ak zriaďovateľ správcu alebo centrálny správca nadobúda tento majetok štátu na účely ďalšieho nakladania s ním.
(6)
Správcovia si z dôvodu účelnosti môžu aj vzájomne vymeniť nehnuteľný majetok štátu vo svojej správe, pričom rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva.
(7)
Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na správcu, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity.
(8)
Ak sa prebytočný nehnuteľný majetok štátu neprevedie do správy iného správcu, správca prevedie jeho vlastníctvo, ak osobitný predpis9b) neustanovuje inak. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu je správca povinný ponúknuť v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii, ak § 8e neustanovuje inak. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu, ktorého primeraná cena podľa § 8a ods. 3 presahuje 10 000 eur, je správca povinný ponúknuť len v elektronickej aukcii. Vláda je oprávnená do dňa platnosti kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza prebytočný nehnuteľný majetok štátu, rozhodnúť o zastavení predaja tohto majetku štátu. Vláda rozhodne o spôsobe naloženia s týmto nehnuteľným majetkom štátu.
§ 8a
Osobitné ponukové konanie
(1)
Osobitné ponukové konanie sa začína dňom zverejnenia ponuky v registri. Ponuka v registri musí obsahovať najmä identifikáciu majetku štátu s uvedením jeho charakteristiky, primeranú cenu alebo primeranú cenu zníženú podľa odsekov 8, 9 alebo odseku 11, lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky, a údaj o výške a spôsobe zloženia zábezpeky, ak ju správca požaduje. Cenovú ponuku záujemcu možno akceptovať, ak bola predložená v lehote a za podmienok určených v osobitnom ponukovom konaní.
(2)
Správca nesmie osobitné ponukové konanie vykonať spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu čestného súťažného prostredia, a je povinný vylúčiť z osobitného ponukového konania cenovú ponuku záujemcu,
a)
ktorý je spriaznenou osobou9c) s iným záujemcom,
b)
ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
c)
ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
(3)
Na účely tohto zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu.13b)
(4)
Správca môže od záujemcu žiadať zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Výška správcom požadovanej zábezpeky nesmie prekročiť 10 % primeranej ceny alebo primeranej ceny zníženej podľa odsekov 8, 9 alebo odseku 11. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny.
(5)
Správca je oprávnený zrušiť osobitné ponukové konanie, ak
a)
bolo príslušným orgánom začaté konanie o vyvlastnení13ac) alebo konanie o obmedzení vlastníckeho práva štátu k predmetu prevodu alebo jeho časti,
b)
si to vyhradil v podmienkach osobitného ponukového konania.
(6)
Správca je povinný vyhodnotiť osobitné ponukové konanie v komisii. Členov komisie vymenúva a odvoláva štatutárny orgán správcu alebo ním poverená osoba. Správnosť výsledkov osobitného ponukového konania potvrdia členovia komisie. Osobitné ponukové konanie je úspešné, ak najmenej jeden záujemca, ktorý nie je osobou spriaznenou s iným záujemcom, predloží cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny a uhradí zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom na účet správcu, ak ju správca požadoval (ďalej len "určené podmienky").
(7)
Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý v osobitnom ponukovom konaní splnil určené podmienky a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Pri rovnosti najvyšších cenových ponúk je správca povinný záujemcov písomne vyzvať na zvýšenie cenových ponúk v lehote určenej správcom. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo ak správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.
(8)
Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky, správca je povinný opakovať osobitné ponukové konanie, v ktorom ponúkne majetok štátu za primeranú cenu zníženú o 10 %. Ak ani v opakovanom osobitnom ponukovom konaní žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne za majetok štátu kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 10 %, správca vykoná osobitné ponukové konanie, v ktorom ponúkne majetok štátu za primeranú cenu zníženú o 30 %. Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne za majetok štátu kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 30%, správca vykoná osobitné ponukové konanie na majetok štátu za primeranú cenu zníženú o 60 %.
(9)
Ak je predmetom prevodu stavba13abf) spolu s pozemkom, cena podľa odseku 8 nemôže byť nižšia ako primeraná cena pozemku znížená o 50 %.
(10)
Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne za majetok štátu kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 60 % alebo kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny pozemku zníženej o 50 %, správca je povinný bezodplatne ponúknuť majetok štátu obci, na ktorej území sa majetok štátu nachádza. Ak obec neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky záujem o ponúkaný majetok štátu alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, správca je povinný bezodplatne ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa majetok nachádza, a to za rovnakých podmienok ako obci.
(11)
Ak je predmetom ponuky na prevod vlastníctva nepredajný majetok štátu okrem budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou,17a) správca je oprávnený previesť ho v osobitnom ponukovom konaní za primeranú cenu zníženú o 90 %; ak je predmetom prevodu aj pozemok, najmenej za primeranú cenu pozemku zníženú o 50 %. Za nepredajný majetok štátu sa na účely tohto zákona považuje stavba,
a)
ktorú podľa potvrdenia stavebného úradu nie je možné z dôvodu jej technického stavu riadne užívať a ktorá ohrozuje život alebo zdravie osôb,
b)
ktorú nie je možné hospodárne opraviť a
c)
ktorej vlastníctvo sa nepodarilo previesť postupom podľa odsekov 8 až 10.
(12)
Predaj prebytočného majetku štátu, ktorý správca začal ponúkať v osobitnom ponukovom konaní, sa musí dokončiť týmto postupom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:
„9b)
Napríklad čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky, § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
9c)
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
Za § 8a sa vkladajú § 8aa a 8ab, ktoré vrátane nadpisu nad § 8aa znejú:
„Elektronická aukcia
§ 8aa
(1)
Ponuka prebytočného majetku štátu elektronickou aukciou je opakujúci sa proces, v ktorom sa využíva elektronické zariadenie na predkladanie cenových ponúk. Elektronickej aukcii predchádza vyhlásenie elektronickej aukcie, ktorej účelom je získať okruh záujemcov o ponúkaný majetok štátu, ktorí sa po splnení určených podmienok môžu zúčastniť elektronickej aukcie. Cenovú ponuku záujemcu možno akceptovať, ak bola predložená v lehote a za podmienok určených vo vyhlásení elektronickej aukcie.
(2)
Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie zverejňuje správca v registri. Na základe oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie záujemca predkladá správcovi písomnú cenovú ponuku.
(3)
Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie v registri musí obsahovať
a)
identifikáciu majetku štátu,
b)
primeranú cenu alebo primeranú cenu zníženú podľa § 8a ods. 8, 9 alebo ods. 11,
c)
lehotu na doručovanie cenových ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie; pri predaji majetku štátu, ktorého primeraná cena nepresahuje 10 000 eur, táto lehota nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní,
d)
iné dôležité informácie.
(4)
Správca nesmie vyhlásenie elektronickej aukcie vykonať spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu čestného súťažného prostredia, a je povinný
a)
vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
1.
ktorý je spriaznenou osobou9c) s iným záujemcom,
2.
ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
3.
ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval,
b)
vyhodnotiť vyhlásenie elektronickej aukcie v komisii, ktorej členov vymenúva a odvoláva štatutárny orgán správcu alebo ním poverená osoba.
(5)
Na primeranú cenu vrátane jej zníženia, zábezpeku, zrušenie vyhlásenia elektronickej aukcie, podmienky opakovania vyhlásenia elektronickej aukcie, prevod majetku štátu obci alebo vyššiemu územnému celku, ako aj na predaj nepredajného majetku štátu sa vzťahujú ustanovenia § 8a ods. 3 až 5 a 8 až 11.
(6)
Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
(7)
Predaj prebytočného majetku štátu, ktorý správca začal ponúkať v elektronickej aukcii, sa musí dokončiť týmto postupom.
§ 8ab
(1)
Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúknutá v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie.
(2)
Správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje
a)
podmienky, za ktorých záujemcovia môžu predkladať cenové ponuky, najmä východiskovú cenu elektronickej aukcie a minimálnu sumu, o ktorú možno zvýšiť cenovú ponuku oproti predchádzajúcej cenovej ponuke (ďalej len "minimálna suma"),
b)
informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, ktoré vykonáva elektronickú aukciu, ako aj podmienky a špecifikácie technického pripojenia k nemu,
c)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
d)
dátum a čas skončenia elektronickej aukcie,
e)
čas, o ktorý sa predlžuje skončenie elektronickej aukcie po prijatí cenovej ponuky v tomto predĺženom čase, ktorý nesmie byť kratší ako päť minút (ďalej len "aukčný čas"),
f)
iné dôležité informácie týkajúce sa elektronickej aukcie.
(3)
Trvanie elektronickej aukcie nemôže byť kratšie ako jedna hodina.
(4)
Správca
a)
je oprávnený zrušiť elektronickú aukciu, ak nesplnili dvaja záujemcovia určené podmienky,
b)
nesmie vykonávať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu čestného súťažného prostredia.
(5)
Elektronická aukcia sa skončí uplynutím času skončenia elektronickej aukcie uvedeného vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. Ak správca dostane cenovú ponuku zvýšenú aspoň o minimálnu sumu pred uplynutím času skončenia elektronickej aukcie uvedeného vo výzve na účasť v elektronickej aukcii v čase kratšom, ako je aukčný čas, alebo pred uplynutím času skončenia elektronickej aukcie predĺženej o aukčný čas, čas skončenia elektronickej aukcie sa vždy predĺži o aukčný čas, v ktorom je možné predkladať nové cenové ponuky zvýšené aspoň o minimálnu sumu, a to aj opakovane. V tomto prípade sa elektronická aukcia skončí, keď správca nedostane v aukčnom čase žiadnu ďalšiu cenovú ponuku zvýšenú aspoň o minimálnu sumu. Správnosť výsledkov elektronickej aukcie potvrdí správca.
(6)
Vyhodnotenie elektronickej aukcie musí obsahovať najmä
a)
identifikačné údaje správcu,
b)
východiskovú cenu,
c)
minimálnu sumu,
d)
aukčný čas,
e)
začiatok a koniec elektronickej aukcie,
f)
výsledok elektronickej aukcie vrátane identifikácie všetkých záujemcov a ich naposledy ponúknutých cenových ponúk.
(7)
Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a na základe automatizovaného vyhodnotenia poradia cenových ponúk záujemcov ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Ak východisková cena, ktorú ponúkli na základe vyhlásenia elektronickej aukcie aspoň dvaja záujemcovia, nebola v elektronickej aukcii zvýšená, správca je povinný záujemcov vyzvať na zvýšenie cenových ponúk. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo ak správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.“.
14.
§ 8b sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Na nakladanie so živými zvieratami sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o nakladaní s hnuteľným majetkom štátu.
(4)
Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi v právnických osobách vo vlastníctve štátu je správca povinný vytvoriť čestné súťažné prostredie, ak tento postup nevylučuje Obchodný zákonník alebo osobitný predpis.14a) Prevod správy cenných papierov a majetkových podielov sa realizuje zmluvou o prevode správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 8c sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
16.
V § 8c odsek 2 znie:
„(2)
Funkciu zriaďovateľa na účely tohto zákona vykonáva
a)
ústredný orgán štátnej správy,
1.
ktorý zriadil správcu,
2.
na ktorého rozpočet je zapojený správca, ktorý bol zriadený zákonom,
3.
na ktorého rozpočet je zapojený správca, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity,
b)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky voči krajským prokuratúram a okresným prokuratúram,
c)
Slovenská akadémia vied voči organizáciám akadémie,
d)
ministerstvo financií v prípadoch neuvedených v písmenách a) až c).“.
17.
§ 8d znie:
㤠8d
(1)
Register je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 neustanovujú inak. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií.
(2)
Register obsahuje
a)
identifikačné údaje správcu,
b)
identifikáciu majetku štátu,
c)
lehotu na doručenie ponúk na prevod správy,
d)
lehotu na doručenie cenových ponúk,
e)
požadovanú odplatu, primeranú cenu, primeranú cenu zníženú podľa § 8a ods. 8, 9 alebo ods. 11 alebo trhové nájomné,
f)
vyhodnotenie ponukového konania,
g)
vyhodnotenie osobitného ponukového konania vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk,
h)
vyhodnotenie výsledkov vyhlásenia elektronickej aukcie,
i)
vyhodnotenie elektronickej aukcie vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk,
j)
vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov o nájom majetku štátu vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk,
k)
iné dôležité informácie.
(3)
Identifikačnými údajmi sa rozumejú pri
a)
fyzických osobách meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt,
b)
právnických osobách názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie.
(4)
Správca je povinný zverejniť zápis údajov podľa odseku 2 písm. f) až h) v registri do piatich pracovných dní od ich vyhodnotenia.
(5)
Cenovú ponuku nemožno uplatniť prostredníctvom registra. Cenovú ponuku uplatňuje záujemca jej doručením správcovi v určenej lehote.
(6)
Každý správca je povinný mať na svojom webovom sídle odkaz na register.“.
18.
Za § 8d sa vkladajú § 8e a 8f, ktoré znejú:
㤠8e
Správca nie je povinný vykonať osobitné ponukové konanie alebo elektronickú aukciu pri prevode
a)
nehnuteľného majetku štátu uvedeného v § 8 ods. 4,
b)
nezastavaného pozemku v celkovej výmere do 200 m2, ak jeho oddelením nie je ohrozená ďalšia využiteľnosť a jednotková hodnota13b) pozemku, ktorý zostáva vo vlastníctve štátu,
c)
podielu štátu na nehnuteľnom majetku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo spoluvlastníka,13c)
d)
nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice (ďalej len "obec") alebo vyššieho územného celku za podmienky, že obec alebo vyšší územný celok alebo nimi zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb,13ac)
e)
nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva cudzieho štátu pre potreby diplomatického zastúpenia, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnosť.
§ 8f
Nakladanie s prebytočným hnuteľným majetkom štátu
(1)
Prebytočný vymedzený hnuteľný majetok štátu je správca povinný ponúknuť na prevod správy v registri, a ak predmetom ponuky je hnuteľná národná kultúrna pamiatka,17a) písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Ponuka v registri musí obsahovať najmä identifikáciu majetku štátu s uvedením jeho charakteristiky, požadovanú odplatu, ak správca požaduje za prevod správy odplatu, a lehotu na doručenie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky. Za vymedzený hnuteľný majetok štátu sa považuje
a)
výpočtová a telekomunikačná technika, ak neuplynulo viac ako dva roky od dátumu jej prvého uvedenia do prevádzky; ak nie je zrejmý dátum prvého uvedenia do prevádzky, lehota dvoch rokov plynie od roku výroby tohto hnuteľného majetku štátu,
b)
hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa osobitného predpisu,9a)
c)
výrobok obranného priemyslu,9d) ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur,
d)
iný hnuteľný majetok štátu, ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky; ak nie je zrejmý dátum prvého uvedenia do prevádzky, lehota piatich rokov plynie od roku výroby tohto hnuteľného majetku štátu.
(2)
Povinnosť ponúknuť vymedzený hnuteľný majetok štátu v registri sa nevzťahuje na prevod správy
a)
podielu majetku štátu v spoločnej správe, ktorým sa realizuje prednostné právo na prevod správy podielu majetku štátu v spoločnej správe,
b)
majetku štátu medzi zriaďovateľom a správcom v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ak tento majetok štátu nadobúda do svojej správy zriaďovateľ,
c)
majetku štátu zámenou správy,
d)
majetku štátu správcovi, ktorý správu tohto majetku štátu nadobúda na účely prípravy a realizácie koncesie dohodnutej v koncesnej zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu,20c)
e)
majetku štátu, ktorý sa daruje.
(3)
Prebytočný hnuteľný majetok štátu môže nadobudnúť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a akceptoval požadovanú odplatu. Tento majetok štátu nemôže nadobúdať správca, ktorým je štátny orgán bez právnej subjektivity.
(4)
Správcovia si z dôvodu účelnosti môžu aj vzájomne vymeniť hnuteľný majetok štátu vo svojej správe; rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva.
(5)
Ak sa prebytočný hnuteľný majetok štátu neprevedie do správy iného správcu, správca prevedie jeho vlastníctvo. Prebytočný vymedzený hnuteľný majetok štátu je správca povinný ponúknuť v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii. Správca nie je povinný vymedzený hnuteľný majetok štátu ponúknuť v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii pri prevode
a)
podielu štátu na hnuteľnom majetku v podielovom spoluvlastníctve, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo spoluvlastníka,13c)
b)
majetku štátu, ktorého vlastníctvo vymieňa,
c)
majetku štátu, ktorý sa daruje.
(6)
Na osobitné ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 8a ods. 1 až 4, § 8a ods. 5 písm. b), § 8a ods. 6, 7 a 12. Na elektronickú aukciu sa vzťahujú ustanovenia § 8aa ods. 1 až 4, § 8aa ods. 6 až 7 a § 8ab.
(7)
Prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý sa nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu, a živé zvieratá nie je správca povinný ponúknuť v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii; pri ich prevode je povinný postupovať transparentne, hospodárne a efektívne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:
„9d)
§ 3 písm. a) a b) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. júna 2013 č. 1/2013, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu (oznámenie č. 198/2013 Z. z.).“.
19.
V § 9 ods. 1 sa slová "dojednanú cenu15)" nahrádzajú slovami "dohodnutú odplatu".
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
20.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Na platnosť zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu uzavretej medzi správcom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) a správcom podľa § 1 ods. 1 písm. c) alebo správcom podľa osobitného predpisu16a) sa vyžaduje súhlas ministerstva financií.“.
21.
V § 9 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Prevod správy majetku štátu medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami je vždy bezodplatný. Štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne fondy môžu nadobudnúť do správy majetok štátu od správcov za odplatu najviac vo výške primeranej ceny. Dohodnutá odplata pri zámene správy majetku štátu medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami, štátnymi príspevkovými organizáciami a štátnymi fondmi nesmie byť vyššia ako rozdiel primeraných cien majetku štátu, ktorý je predmetom zámeny správy, okrem zámeny správy majetku štátu v správe štátnych rozpočtových organizácií, ktorá je vždy bezodplatná.
(5)
Dohodnutá odplata za prevod správy nehnuteľného majetku štátu medzi správcom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) a správcom podľa § 1 ods. 1 písm. c) alebo správcom podľa osobitného predpisu16a) môže byť dohodnutá najmenej vo výške primeranej ceny. Ak primeraná cena vymieňaného nehnuteľného majetku štátu v správe správcu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) a správcu podľa § 1 ods. 1 písm. c) alebo správcu podľa osobitného predpisu16a) nie je rovnaká, zmluva o zámene správy musí obsahovať aj dohodu o dobe splatnosti rozdielu primeraných cien. K prevodu správy nehnuteľného majetku štátu medzi správcom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) a správcom podľa § 1 ods. 1 písm. c) alebo správcom podľa osobitného predpisu16a) môže dôjsť najskôr dňom zaplatenia dohodnutej odplaty za prevod správy nehnuteľného majetku štátu alebo najskôr dňom zaplatenia rozdielu primeraných cien majetku štátu, ktorý je predmetom zámeny správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 11 odseky 2 až 6 znejú:
„(2)
Prevod nehnuteľného majetku štátu musí byť vždy odplatný, a to najmenej za primeranú cenu alebo za primeranú cenu zníženú podľa § 8a ods. 8, 9 alebo ods. 11, okrem prevodu nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva
a)
obce alebo vyššieho územného celku podľa § 8a ods. 10 a § 8e písm. d),
b)
cudzieho štátu podľa § 8e písm. e).
(3)
Kupujúci podľa § 8e písm. d) je povinný s výkonom poskytovania všeobecne prospešných služieb13ad) alebo s výstavbou verejnoprospešnej stavby13ac) začať do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Začatie užívania majetku na poskytovanie všeobecne prospešných služieb,13ad) začatie výstavby verejnoprospešnej stavby13ac) a začatie prevádzky verejnoprospešnej stavby13ac) je kupujúci povinný správcovi oznámiť bez zbytočného odkladu. Kupujúci je povinný dodržať v zmluve dohodnutý účel najmenej počas piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb13ad) alebo odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie verejnoprospešnej stavby na určený účel.13ac) Kupujúci je povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a primeranou cenou, ak nezačne nehnuteľný majetok užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva,13ad) nezačne s výstavbou verejnoprospešnej stavby13ac) do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva alebo nedodrží dohodnutý účel počas najmenej piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb13ad) alebo odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie verejnoprospešnej stavby na určený účel.
(4)
Na platnosť darovacej zmluvy, ktorou sa prevádza nehnuteľný majetok štátu obci alebo vyššiemu územnému celku, a na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza nehnuteľný majetok štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva financií, okrem kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza
a)
stavbou zastavaný pozemok vo vlastníctve štátu vlastníkovi stavby; to neplatí, ak sa spolu so zastavaným pozemkom prevádza aj priľahlý pozemok,
b)
spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve štátu inému spoluvlastníkovi tohto majetku,
c)
nehnuteľný majetok štátu určený pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho štátu, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnosť,
d)
nehnuteľný majetok štátu, ktorého primeraná cena nepresahuje 1 000 eur, ak predmetom predaja nie je pozemok, ktorý vznikol oddelením od pozemku vo vlastníctve štátu.
(5)
Ak na platnosť kúpnej zmluvy nie je potrebný súhlas ministerstva financií, potvrdenie, že ide o taký majetok, vydáva na účely katastrálneho konania ministerstvo financií na žiadosť správcu.
(6)
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak odsek 7 neustanovuje inak; vlastníctvo vymedzeného hnuteľného majetku štátu možno previesť najmenej za primeranú cenu. Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo vymedzeného hnuteľného majetku štátu, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b a 18a sa vypúšťajú.
23.
V § 11 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
24.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Správca môže výmenou získať do svojej správy majetok, ktorý mu bude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, ak nadobúdaný majetok bude pre správcu vhodnejší a účelnejší než vymieňaný majetok štátu a hodnota vzájomne vymieňaného majetku stanovená podľa osobitného predpisu13b) je porovnateľná; rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva. Správca nesmie výmenou do vlastníctva štátu získať majetok, na ktorom viazne záložné právo, okrem zákonného záložného práva podľa osobitného predpisu.18ba) Nehnuteľný majetok štátu možno vymeniť len za nehnuteľný majetok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:
„18ba)
25.
V § 11 ods. 10 posledná veta znie: "Na platnosť zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dáva vymedzený hnuteľný majetok štátu, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.".
26.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou20) len za nájomné platené v peňažných prostriedkoch. Správca je povinný ponúknuť dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v registri a dohodnúť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti (ďalej len "trhové nájomné"). Ponuka musí obsahovať najmä identifikáciu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu, lehotu na doručovanie cenových ponúk a požadované trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca je povinný vyhodnotiť cenové ponuky záujemcov v komisii, ktorej členov vymenúva a odvoláva štatutárny orgán správcu alebo ním poverená osoba. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Za rovnakých podmienok možno prenajať aj prebytočný nehnuteľný majetok štátu, ak správca začal vykonávať všetky úkony na prevod majetku štátu, a to až do dňa prevodu.“.
27.
V § 13 ods. 2 prvej vete sa za slovo "vyčíslenie" vkladá slovo "predpokladaných".
28.
V § 13 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová "dva roky" nahrádzajú slovami "päť rokov" a na konci sa pripája táto veta: "Dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu možno prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou najviac na päť rokov.".
29.
V § 13 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.
30.
V § 13 ods. 4 písm. b) sa slová "reklamného zariadenia," nahrádzajú slovami "reklamnej stavby,20b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
§ 43a ods. 3 písm. r) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 293/2014 Z. z.“.
31.
V § 13 ods. 5 úvodnej vete sa slová "dennej tlači" nahrádzajú slovom "registri".
32.
V § 13 ods. 6 úvodnej vete sa slová "dennej tlači" nahrádzajú slovom "registri" a písmeno b) znie:
„b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately13d) počas najmenej jedného roka, a majetok štátu má slúžiť na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo poskytovateľ sociálnej služby,13d) ktorý počas najmenej jedného roka poskytuje sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb,13d) sociálnu službu neposkytuje za účelom dosiahnuť zisk, a majetok štátu má slúžiť na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,13d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13d znie:
„13d)
§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
§ 24b až 24d, § 25 až 29, § 32 až 40, § 56, § 58 až 60 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 13 ods. 7 druhej vete sa za slovo "vyčíslenie" vkladá slovo "predpokladaných", v písmene b) sa vypúšťajú slová "a d)", v písmene d) sa nad slovom "súvisiacu" odkaz "21a)" nahrádza odkazom "13f)".
34.
§ 13 odsek 8 znie:
„(8)
Správca môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu a hnuteľný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke uzavretou najviac na päť rokov. Do výpožičky možno prenechať aj prebytočný nehnuteľný majetok štátu, ak správca začal vykonávať všetky úkony na prevod majetku štátu, a to až do dňa prevodu.“.
35.
V § 13 ods. 9 druhá a tretia veta znejú: "Na platnosť zmluvy o nájme vymedzeného hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa. Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátu uzavretej s osobami uvedenými v odseku 7 písm. b) a c) sa vyžaduje súhlas ministerstva financií, v ostatných prípadoch sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.".
36.
V § 13 ods. 10 sa vypúšťajú slová "s výnimkou uvedenou v § 11 ods. 2".
37.
§ 13a odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Na majetku štátu možno zriadiť a prevádzkovať len zariadenie staveniska,22) inžiniersku stavbu,22a) reklamnú stavbu20b) alebo stavbu pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho štátu, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnosť. Užívací vzťah k majetku štátu sa upraví nájomnou zmluvou, ak nebude zriadené vecné bremeno podľa osobitných predpisov22b) alebo vecné bremeno podľa odseku 3. Zastavať majetok štátu je možné aj vtedy, ak tento majetok štátu nie je dočasne prebytočný. Správca je povinný dohodnúť trhové nájomné okrem nájmu majetku štátu na účely stavby pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho štátu, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnosť.
(2)
Zariadenie staveniska možno umiestniť na pozemku vo vlastníctve štátu len na dobu nevyhnutne potrebnú. Inžiniersku stavbu22a) zriadenú na majetku štátu podľa odseku 1 možno prevádzkovať len na základe vecného bremena podľa osobitných predpisov22b) alebo vecného bremena podľa odseku 3. Pri nájme majetku štátu na účely zriadenia a prevádzkovania reklamnej stavby20b) sa postupuje podľa § 13; na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas podľa § 13 ods. 9. Ponuka na nájom majetku štátu okrem nájmu na účely zriadenia a prevádzkovania reklamnej stavby20b) sa neuverejňuje v registri a na platnosť nájomnej zmluvy sa nevyžaduje súhlas ministerstva financií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b)
Napríklad § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
38.
V § 13a ods. 3 sa za slovo "odplatu" vkladajú slová "stanovenú podľa osobitného predpisu13b)".
39.
V § 13a ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "okrem záložného práva, ktoré sa má zriadiť na prevádzanom nehnuteľnom majetku štátu v záujme zabezpečenia úhrady kúpnej ceny kupujúcim, ktorým si banka alebo pobočka zahraničnej banky zabezpečuje svoju pohľadávku z úveru23aaa) voči kupujúcemu. Toto záložné právo možno zriadiť najskôr dňom platnosti kúpnej zmluvy.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aaa znie:
„23aaa)
Napríklad § 497 až 507 Obchodného zákonníka, § 36a, 68, 69 a 74 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 13a ods. 5 písm. b) a § 13f ods. 2 sa vypúšťajú slová "Slovenskej republiky".
41.
V § 13c odsek 1 znie:
„(1)
Koncesný majetok je majetok štátu, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej so správcom v koncesnej zmluve,20c) ak riziko vyplývajúce z práva na využívanie stavby alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením znáša v prevažnej miere koncesionár.“.
42.
V § 14a odsek 2 znie:
„(2)
V pôsobnosti ministerstva financií je vykonávanie vládneho auditu dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov
a)
pri správe majetku štátu vykonávanej ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky,23a) Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky, Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Najvyšším súdom Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou informačnou službou,
b)
pri udeľovaní súhlasu zriaďovateľmi,
c)
kupujúcimi, ktorí nadobudli nehnuteľný majetok štátu od správcov podľa písmena a) bez vykonania osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie alebo za cenu nižšiu než primeranú podľa § 11 ods. 2 písm. a), ak ide o kupujúceho, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
d)
fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktorí majú majetok štátu v nájme alebo vo výpožičke od správcov podľa písmena a).“.
43.
Nadpis nad § 14c sa vypúšťa a § 14c znie:
㤠14c
Ak sa môže pri nakladaní s majetkom štátu poskytnúť štátna pomoc, správca môže použiť majetok štátu, ak sú splnené podmienky poskytnutia štátnej pomoci.13ab)“.
44.
§ 14d sa vypúšťa.
45.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12. 2013), nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.“.
46.
Za § 18l sa vkladajú § 18m a 18n, ktoré znejú:
㤠18m
(1)
Osobitné ponukové konania, vyhlásenia elektronickej aukcie a elektronické aukcie začaté pred 1. decembrom 2014 vrátane oprávnenia ministerstva financií a zriaďovateľa udeliť súhlas sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2014.
(2)
Ministerstvo financií sprístupní zverejňovanie ponúk prebytočného majetku v ponukovom konaní v registri najneskôr 30. júna 2015. Ponukové konania začaté do 30. júna 2015 sa dokončia podľa § 8 v znení účinnom do 30. novembra 2014.
(3)
Ak bola ponuka na nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu zverejnená pred 1. decembrom 2014, na uzavretie nájomnej zmluvy sa uplatní postup podľa § 13 ods. 1 v znení účinnom do 30. novembra 2014.
(4)
Ministerstvo financií sprístupní zverejňovanie ponúk dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v registri najneskôr 30. júna 2015. Do sprístupnenia zverejňovania ponúk dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v registri je správca povinný ponúknuť dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu na nájom v dennej tlači.
(5)
Nájomné zmluvy uzavreté pred 1. decembrom 2014, ktorých predmetom je umiestnenie reklamných zariadení, sa považujú za nájomné zmluvy uzavreté na účely zriadenia a prevádzkovania reklamných stavieb.
§ 18n
(1)
Ministerstvo financií zriadi centrálnu evidenciu majetku do 31. decembra 2015.
(2)
Správca je povinný zaevidovať stavby, byty, nebytové priestory a pozemky vo svojej správe a stavby, byty, nebytové priestory a pozemky iných vlastníkov, ktoré užíva, v centrálnej evidencii majetku do 31. decembra 2016.“.
47.
§ 19 sa vypúšťa.
48.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý znie:
㤠21b
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení zákona č. 657/2005 Z. z., čl. III zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 394/2008 Z. z., čl. II zákona č. 510/2010 Z. z. a zákona č. 74/2012 Z. z.,
2.
opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 342/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
3.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 442/2006 Z. z. a opatrenia č. 333/2008 Z. z.,
4.
opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 360/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
5.
opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 388/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 645/2008 Z. z.,
6.
opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 422/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 78/2007 Z. z. a opatrenia č. 26/2009 Z. z.,
7.
opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 443/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
8.
opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 171/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
9.
opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 318/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 235/2009 Z. z.,
10.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 624/2006 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 153/2009 Z. z.,
11.
opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 521/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
12.
opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 620/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia č. 411/2010 Z. z.,
13.
opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 138/2009 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
14.
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 247/2009 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcu majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
15.
opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 226/2010 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
16.
opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 465/2010 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,
17.
opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 178/2013 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.“.
Čl. II
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z. a zákona č. 314/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa za slovo "pôdohospodárstva" vkladajú slová "a rozvoja vidieka".
2.
V § 62 ods. 3 písm. b) sa slovo "stavby" nahrádza slovami "bytové budovy alebo nebytové budovy" a slovo "ani" sa nahrádza slovami "vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito budovami,".
3.
V § 65 ods. 1 písm. g) sa za slovo "arboréta" vkladá čiarka a slová "a § 62 ods. 4" sa nahrádzajú slovami "§ 62 ods. 4 a predchádzajúci súhlas podľa § 24 ods. 20 a § 94 ods. 5".
4.
V § 81 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 24 ods. 20 a § 94 ods. 5,“.
5.
Nadpis pod § 94 znie: "Správa vybraných chránených druhov, správa vybraných chránených častí krajiny a osobitné podmienky správy majetku štátu vo vybraných chránených územiach".
6.
V § 94 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Nehnuteľný majetok štátu116) nachádzajúci sa v území s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany možno prenechať do nájmu len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Ministerstvo môže ako podmienku predchádzajúceho súhlasu určiť požiadavky na nájom zabezpečujúce záujmy ochrany prírody a krajiny a správca dotknutého majetku štátu je povinný ich zahrnúť do podmienok výberu nájomcu. Správca dotknutého majetku štátu môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý spĺňa požiadavky ministerstva, požiadavky správcu vyplývajúce z podmienok ochrany prírody a krajiny a ktorý dodržal podmienky podľa osobitného predpisu.116) Požiadavky zabezpečujúce záujmy ochrany prírody a krajiny musia byť obsiahnuté v nájomnej zmluve. Nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v území s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany možno prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou najviac na desať rokov; to platí aj pre opätovné dojednanie nájmu.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
7.
V § 94 ods. 6 sa slová "odseku 1" nahrádzajú slovami "odsekoch 1 a 5".
Čl. III
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 506/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová "§ 5 ods. 7" nahrádzajú slovami "§ 5 ods. 11".
2.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Verejnoprávna inštitúcia môže predať nepotrebnú nehnuteľnú vec na základe obchodnej verejnej súťaže11) tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Kúpna cena v obchodnej verejnej súťaži nesmie byť nižšia ako primeraná cena, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak. Ak žiaden záujemca neponúkne v obchodnej verejnej súťaži za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny, je verejnoprávna inštitúcia povinná opakovať obchodnú verejnú súťaž.“.
3.
V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži neponúkne žiaden záujemca za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny, je verejnoprávna inštitúcia oprávnená vykonať obchodnú verejnú súťaž, v ktorej ponúkne nepotrebnú nehnuteľnú vec na predaj za primeranú cenu zníženú o 30 %. Ak žiaden záujemca neponúkne za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 30 %, je verejnoprávna inštitúcia oprávnená vykonať obchodnú verejnú súťaž, v ktorej ponúkne nepotrebnú nehnuteľnú vec za primeranú cenu zníženú o 60 %.
(3)
Ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, kúpna cena podľa odseku 2 nemôže byť nižšia ako primeraná cena pozemku znížená o 50 %.
(4)
Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne v obchodnej verejnej súťaži podľa odseku 2 za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny zníženej o 60 % alebo, ak ide o prevod podľa odseku 3, kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny pozemku zníženej o 50 %, verejnoprávna inštitúcia je oprávnená ponúknuť nepotrebnú nehnuteľnú vec na bezodplatný prevod tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa táto nepotrebná nehnuteľná vec nachádza, ktorým by táto nepotrebná nehnuteľná vec mohla účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním. Ak žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky záujem o ponúkanú nepotrebnú nehnuteľnú vec alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, verejnoprávna inštitúcia je oprávnená ponúknuť na bezodplatný prevod túto nepotrebnú nehnuteľnú vec obci, na ktorej území sa nehnuteľná vec nachádza. Ak obec neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky záujem o ponúkanú nehnuteľnú vec alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, verejnoprávna inštitúcia je oprávnená ponúknuť na bezodplatný prevod túto nepotrebnú nehnuteľnú vec vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nepotrebná nehnuteľná vec nachádza, a to za rovnakých podmienok ako obci.
(5)
Ak je predmetom ponuky na prevod vlastníctva nepredajná nehnuteľná vec, verejnoprávna inštitúcia je oprávnená ju predať na základe obchodnej verejnej súťaže za primeranú cenu zníženú o 90 %; ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, najmenej za primeranú cenu pozemku zníženú o 50 %. Za nepredajnú nehnuteľnú vec sa na účely tohto zákona považuje stavba,
a)
ktorú podľa potvrdenia stavebného úradu nie je možné z dôvodu jej technického stavu riadne užívať a ktorá ohrozuje život alebo zdravie osôb,
b)
ktorú nie je možné hospodárne opraviť a
c)
ktorej vlastníctvo sa nepodarilo previesť postupom podľa odsekov 2 až 4.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 11.
4.
V § 5 ods. 10 sa vypúšťajú slová "podľa odseku 1".
5.
V § 6 ods. 2 sa slová "na ich ocenenie primeranou cenou sa použije § 5 ods. 5" nahrádzajú slovami "stanovenie hodnoty vymieňaného nehnuteľného majetku sa musí vykonať podľa osobitného predpisu13)".
6.
V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak § 5 ods. 4 neustanovuje inak.".
7.
V § 13 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 2 najmenej za primeranú cenu, na každý predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci za cenu nižšiu než je primeraná cena a na darovanie nepotrebnej nehnuteľnej veci,“.
Čl. IV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 292/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa za slová "príspevkové organizácie" vkladajú slová "a Exportno-importná banka Slovenskej republiky".
2.
V § 19 ods. 12 piatej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová "na iné účely môže subjekt verejnej správy prijať návratnú finančnú výpomoc len po predchádzajúcom súhlase vlády.".
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.