326/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
ZÁKON
z 29. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno b) znie:
„b)
spravodajskou jednotkou je každý, od koho sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa tohto zákona,“.
2.
V § 2 písmeno f) znie:
„f)
dôverným štatistickým údajom je údaj týkajúci sa jednotlivej spravodajskej jednotky, ktorý umožňuje jej priamu identifikáciu alebo nepriamu identifikáciu a ktorý bol získaný na štatistické účely podľa tohto zákona, pričom
1.
za priamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky podľa údaja, ktorý ju jednoznačne identifikuje, najmä podľa názvu, obchodného mena, adresy sídla, identifikačného čísla organizácie (ďalej len "identifikačné číslo"), mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, rodného čísla, podľa iného verejne dostupného identifikátora alebo podľa kombinácie týchto údajov,
2.
za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky s využitím iných údajov, ako sú uvedené v prvom bode, získaných štatistickým zisťovaním,“.
3.
V § 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
dôverným štatistickým údajom na vedecké účely je štatistický údaj, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu spravodajskej jednotky a je modifikovaný v miere nevyhnutnej na minimalizáciu rizika nepriamej identifikácie spravodajskej jednotky, ktorej sa týka,“.
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m).
4.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Národný štatistický systém Slovenskej republiky (ďalej len "národný štatistický systém") tvoria úrad a ministerstvá, ktoré vykonávajú Európsky štatistický program alebo program štátnych štatistických zisťovaní.
(4)
Úrad vedie a na svojom webovom sídle zverejní a aktualizuje zoznam orgánov tvoriacich národný štatistický systém.“.
5.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "a koordinátorom národného štatistického systému".
6.
V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "a sleduje jeho plnenie".
7.
V § 8 písmeno g) znie:
„g)
poskytuje na základe písomnej žiadosti metodickú pomoc subjektom uvedeným v § 13 ods. 1 na výkon štátnej štatistiky alebo európskej štatistiky,“.
8.
V § 8 sa vypúšťajú písmená l) a m).
Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená l) až p).
9.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvá a štátne organizácie môžu v rámci svojej pôsobnosti zhromažďovať údaje a vykonávať štatistické zisťovania aj mimo programu štátnych štatistických zisťovaní. Pri štatistických zisťovaniach konzultujú s úradom ich metodiku a používajú národné štatistické klasifikácie (ďalej len "klasifikácie") a národné štatistické číselníky (ďalej len "číselníky"), ak ich úrad informuje, že budú použité pre potreby štátnej štatistiky. Metodiku zhromažďovania údajov, ktoré úrad použije ako administratívne zdroje, konzultujú ministerstvá a štátne organizácie s úradom. Pri tvorbe európskej štatistiky sa ministerstvá a štátne organizácie riadia metodickými pokynmi úradu.“.
10.
V § 13 ods. 1 prvá veta znie: "Na výkon štátnej štatistiky alebo európskej štatistiky ministerstvá, štátne organizácie, orgány územnej samosprávy a verejnoprávne inštitúcie poskytujú úradu na základe písomnej žiadosti údaje, ktoré získavajú, zhromažďujú, spracúvajú alebo uchovávajú pri výkone svojej činnosti podľa osobitných predpisov;3) údaje z národných zdravotných registrov, národných zdravotníckych administratívnych registrov, hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve sa poskytujú v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
„3aa)
§ 10 ods. 3 zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Subjekt uvedený v odseku 1, ktorý v dohodnutom rozsahu poskytuje úradu administratívny zdroj a tento už v nasledujúcom roku nevytvorí, informuje o tom neodkladne úrad. Rovnako informuje úrad aj pri zmene predtým dohodnutého rozsahu údajov v poskytovanom administratívnom zdroji.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
12.
V § 18 ods. 3 sa slová "na formulári v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe" nahrádzajú slovami "ustanoveným spôsobom podľa odseku 5".
13.
V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Spravodajská jednotka poskytuje úradu údaje požadované na štatistické zisťovanie vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže povinnosť podľa odseku 3 splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe. Na poskytovanie údajov prostredníctvom elektronických formulárov štatistických zisťovaní podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona.4a)
(6)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami ustanoví úrad vyhláškou.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8 .
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
14.
Nadpis § 19 znie: "Klasifikácie a číselníky".
15.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad v spolupráci s ministerstvami a štátnymi organizáciami vytvára klasifikácie a číselníky, zabezpečuje ich súlad s právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými normami a medzinárodnými štandardmi a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.“.
16.
V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zmeny v evidencii právnických osôb zaradených vo verejnej správe podľa osobitných predpisov7b) je úrad povinný písomne oznamovať dotknutým právnickým osobám a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30 dní od vykonania tejto zmeny v registri organizácií.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 177/2008.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 06. 2013).“.
17.
V § 27 ods. 5 písm. f) sa slová "Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Úrad vlády Slovenskej republiky".
18.
V § 27 ods. 7 sa slová "Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Úradu vlády Slovenskej republiky".
19.
V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, komu bol dôverný štatistický údaj poskytnutý na vedecké účely.".
20.
V § 30 odsek 4 znie:
„(4)
Úrad alebo iný orgán tvoriaci národný štatistický systém môže poskytnúť dôverný štatistický údaj na vedecké účely na základe písomnej zmluvy uzatvorenej so žiadateľom, ktorý preukáže, že vykonáva vedeckú činnosť9f) a poskytnutý dôverný štatistický údaj využije iba v rámci výkonu tejto činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9e sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9f znie:
„9f)
Napríklad § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.“.
21.
V § 30 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
22.
V § 31 ods. 1 písm. d) sa za slovom "ministerstvo" vypúšťa čiarka a slová "ostatným ústredným orgánom štátnej správy".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.