337/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. novembra 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 311/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Geologické práce sa financujú z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo iných ministerstiev do výšky určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo z iných verejných prostriedkov.
(2)
Inými verejnými prostriedkami na účely tejto vyhlášky sú finančné prostriedky poskytnuté z fondov Európskej únie a z Environmentálneho fondu.1)
§ 2
Z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov možno financovať
a)
geologický výskum,
b)
ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov,2)
c)
hydrogeologický prieskum,
d)
inžinierskogeologický prieskum,
e)
geologický prieskum životného prostredia,
f)
sanáciu geologického prostredia,
g)
sanáciu environmentálnej záťaže,
h)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
i)
odborný geologický dohľad,
j)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku,
k)
zabezpečenie, údržbu a likvidáciu geologických diel a geologických objektov,3)
l)
projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác uvedených v písmenách a) až k).
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 305/1993 Z. z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2014.
Peter Žiga v. r.
1)
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 558/2001 Z. z.
3)
§ 31 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.