364/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
ZÁKON
z 28. novembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 7 písm. m) druhom bode sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou, treťom bode sa čiarka nahrádza slovom "alebo" a písmeno m) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu,44a) potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu,41) ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu41) z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného štát podľa písmena v) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis.44b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 44b znejú:
„44a)
§ 12a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
44b)
§ 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: "ak § 13a neustanovuje inak".
3.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Odpočítateľná položka
(1)
Vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,51) z ktorého má právo na príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 (ďalej len "príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky") sa znižuje o odpočítateľnú položku; to neplatí, ak ide o zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v).
(2)
Odpočítateľná položka je 4 560 eur v rozhodujúcom období, ak v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené inak.
(3)
Odpočítateľná položka sa s rastom vymeriavacieho základu podľa § 13 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyšuje 4 560 eur. Ak je vymeriavací základ podľa § 13 dosiahnutý v rozhodujúcom období vo výške najmenej 6 840 eur, odpočítateľná položka je 0 eur.
(4)
Ak je príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky dosiahnutý v rozhodujúcom období nižší ako 4 560 eur, odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu. Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého rozhodujúceho obdobia a nepovažoval sa za fyzickú osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s), odpočítateľná položka sa alikvotne znižuje v závislosti od počtu kalendárnych dní, keď zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky a nepovažoval sa za fyzickú osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s). Ak zamestnanec mal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky u viacerých zamestnávateľov v rozhodujúcom období, odpočítateľná položka sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa.
(5)
Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:
„(16)
Na účely výpočtu preddavku na poistné sa príjem u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,51) znižuje o odpočítateľnú položku, ak si zamestnanec uplatnil nárok na odpočítateľnú položku podľa § 23 ods. 6. Odpočítateľná položka je 380 eur mesačne, ak v odsekoch 17 a 18 nie je ustanovené inak.
(17)
Odpočítateľná položka sa s rastom príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci znižuje o dvojnásobok časti tohto príjmu, ktorá prevyšuje 380 eur. Ak je príjem podľa § 13 ods. 1 vo výške najmenej 570 eur, odpočítateľná položka je 0 eur.
(18)
Ak je príjem u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu,51) nižší ako 380 eur, odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu. Ak poistenec nebol zamestnancom podľa prvej vety počas celého kalendárneho mesiaca, odpočítateľná položka sa alikvotne znižuje v závislosti od počtu kalendárnych dní mesiaca, keď poistenec nebol zamestnancom podľa prvej vety. Ak zamestnanec podľa prvej vety mal v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, odpočítateľná položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 19.“.
5.
V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo "dividend," vkladajú slová "nebol zamestnancom, ktorého príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky sa znížil alebo mal znížiť o odpočítateľnú položku,".
6.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ktorý počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka bol súčasne zamestnancom len u jedného zamestnávateľa a
1.
jeho príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky sa znižoval o odpočítateľnú položku (§ 16 ods. 16 až 18),
2.
jeho príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky v každom kalendárnom mesiaci bol nižší ako 380 eur alebo nebol nižší ako 380 eur a súčasne nebol vyšší ako 570 eur a
3.
nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1.“.
7.
V § 20 ods. 1 druhej vete sa za slovo "nárok," vkladajú slová "výšku príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky, výšku uplatnenej odpočítateľnej položky".
8.
V § 23 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: "Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 18, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny. Vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.".
9.
§ 24 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu51) zamestnanca, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku podľa § 16 ods. 16 a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu, vznik alebo zánik pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu51) tohto zamestnanca, spôsobom určeným úradom.“.
10.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa za slová "§ 23" vkladajú slová "okrem § 23 ods. 6 tretej vety".
11.
V § 29b ods. 13 sa za slová "a m)" vkladajú slová "prvého až tretieho bodu".
12.
Za § 38ea sa vkladá § 38eb, ktorý vrátanie nadpisu znie:
㤠38eb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 18, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25. januára 2015.
(2)
Od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je sadzba poistného pre štát 4,16 % z vymeriavacieho základu.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky podľa osobitného predpisu.136aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136aaa znie:
„136aaa)
§ 13a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 364/2014 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.