37/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2014 do 31.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
ZÁKON
z 29. januára 2014
o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
§ 1
(1)
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác.
(2)
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 2
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je členom Slovenského národného komitétu Medzinárodného združenia pre požiarne a záchranné služby a jej prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov a členom Svetovej federácie dobrovoľných hasičov so sídlom v Tokiu. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky spolupracuje so zahraničnými organizáciami dobrovoľných hasičov.
§ 3
Cieľ a úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1)
Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v oblasti
a)
výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,
b)
odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
c)
finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce,
d)
zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
e)
civilnej ochrany obyvateľstva,
f)
dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,
g)
verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
h)
organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,
i)
zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
j)
cezhraničnej spolupráce,
k)
tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.
(2)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a obce spolupracujú s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)
(3)
Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi môže Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky zriaďovať vzdelávacie zariadenia.
§ 4
Majetok a príjmy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1)
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s osobitnými predpismi3) môže užívať aj majetok štátu, majetok obcí a majetok vyšších územných celkov.
(2)
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva.
(3)
Slovenská republika poskytuje Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky každoročne dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.4)
§ 5
Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1)
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky hospodári podľa rozpočtu schváleného jej orgánmi podľa stanov.
(2)
Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky a zostavuje sa a schvaľuje sa na príslušný kalendárny rok.
§ 6
Účtovníctvo Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(1)
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Účtovná závierka je prístupná verejnosti v sídle Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a podlieha sprístupneniu podľa osobitného predpisu.6)
§ 7
Používanie znaku a názvu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
(1)
Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ je možné len v súlade s cieľom a úlohami podľa tohto zákona.
(2)
Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ na iné účely ako podľa odseku 1 je možné len s výslovným súhlasom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
§ 8
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto použije znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo názov „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ alebo znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 7 alebo k takémuto použitiu vedome napomáha inej osobe.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 250 eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7)
§ 9
Iné správne delikty
(1)
Ministerstvo vnútra na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 eur do 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá použije znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo názov „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ alebo znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 7 alebo k takémuto použitiu vedome napomáha inej osobe.
(2)
Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností podľa odseku 1, ministerstvo vnútra uloží pokutu do dvojnásobku sadzby uvedenej v odseku 1.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo vnútra dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)
Čl. II
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z. a zákona č. 400/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
dobrovoľný hasičský zbor obce.“.
2.
V § 30 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a zamestnanci obce zaradení v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. c)“ a slová „v týchto jednotkách“ sa nahrádzajú slovami „v tejto jednotke“.
4.
V § 30 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. d) nevykonávajú“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. c) spravidla nevykonávajú“.
5.
Nadpis pod § 33 znie: „Dobrovoľný hasičský zbor obce“.
6.
V § 33 odsek 7 znie:
„(7)
Podrobnosti o zriaďovaní dobrovoľného hasičského zboru obce, kategóriách dobrovoľných hasičských zborov obce, postupe pri určovaní počtu členov dobrovoľného hasičského zboru obce a o materiálno-technickom vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
7.
V § 33 sa vypúšťa odsek 8.
8.
V § 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a obecného hasičského útvaru“.
9.
V § 41 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „z obecného hasičského útvaru a“.
10.
V § 41 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).
11.
V § 41 ods. 10 sa vypúšťajú slová „,veliteľ obecného hasičského útvaru“.
12.
V § 58 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
13.
§ 72a znie:
㤠72a
(1)
Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, dobrovoľný hasičský zbor mesta.
(2)
Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem „obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „dobrovoľný hasičský zbor obce“ v príslušnom tvare podľa tohto zákona.“.
14.
Slová „obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „dobrovoľný hasičský zbor obce“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z. a zákona č. 190/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 5 sa slová „obecných hasičských útvarov a obecných hasičských zborov,“ nahrádzajú slovami „dobrovoľných hasičských zborov obce,“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
3)
§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.