400/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

400
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 5 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Platový koeficient príslušného štátu je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 492/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Miroslav Lajčák v. r.
Príloha k opatreniu č. 400/2014 Z. z.