419/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

419
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014
o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2014 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami, ktoré sú určené výlučne na prepravu osôb, a okruh osôb, na ktoré sa tieto limity vzťahujú, sú ustanovené v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 419/2014 Z. z.
LIMITY VÝDAVKOV NA OBSTARANIE OSOBNÝCH AUTOMOBILOV ŠTÁTNYMI ROZPOČTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI A ŠTÁTNYMI PRÍSPEVKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI
Obstarávanie osobných automobilov určených na prepravu limit výdavkov bez dane z pridanej hodnoty
1. štátnych tajomníkov, vedúcich služobnýách úradov ministerstiev,

vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľa Národného

bezpečnostného úradu, predsedov ostatných ústredných orgánov

štátnej správy, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedu

Najvyššieho kontrolného úradu, predsedu Úradu pre reguláciu

sieťových odvetví, verejného ochrancu práv, prezidenta finančnej

správy, prvého námestníka generálneho prokurátora, náčelníka

Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky,

vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho

Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

48 000 eur

2. podpredsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

vedúcich služobných úradov ostatných ústredných orgánov

štátnej správy, predsedov krajských súdov, krajských

prokurátorov, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej

republiky, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej

republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv,

splnomocnencov vlády Slovenskej republiky, námestníka

riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ďalších námestníkov

generálneho prokurátora, predsedu Úradu na ochranu osobných

údajov Slovenskej republiky, predsedu Úradu pre reguláciu

elektronických komunikácií a poštových služieb, predsedu

Dopravného úradu, podpredsedov Ústavného súdu Slovenskej

republiky, podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

podpredsedov Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredsedov

Najvyššieho kontrolného úradu

43 000 eur

3. generálnych riaditeľov a riaditeľov sekcií ministerstiev a ostatných

ústredných orgánov štátnej správy, predsedov okresných súdov,

okresných prokurátorov, prednostov okresných úradov,

podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej

republiky, podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických

komunikácií a poštových služieb, podpredsedu Dopravného

úradu

30 000 eur

4. predsedov, generálnych riaditeľov, riaditeľov a iných vedúcich

štátnych rozpočtových organizácií okrem generálneho

prokurátora, riaditeľa Slovenskej informačnej služby

a námestníkov riaditeľa Slovenskej informačnej služby

20 000 eur

5. ostatných zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií

a štátnych príspevkových organizácií

12 000 eur