421/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015 do 30.06.2015

421
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014
o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2015 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2013 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 421/2014 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY(€ mesačne)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 421/2014 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY(€ mesačne)