48/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2014

48
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.
výnos zo 17. februára 2014 č. 30/2014 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. februára 2013 č. 39/2013 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2013 (oznámenie č. 34/2013 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Výnos je uverejnený v čiastke 16/2014 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.