54/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2014

54
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika podpísala 29. novembra 2005 v Bruseli Dohodu o spolupráci, ktorá sa týka Civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou.
Za Európske spoločenstvo bola dohoda podpísaná 1. decembra 2005 v Kyjeve.
Vláda Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 928 z 23. novembra 2005.
Slovenská republika 23. januára 2006 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie, že v Slovenskej republike boli splnené vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.
Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2013 v súlade s článkom 17 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j., 1. decembra 2013.
K oznámeniu č. 54/2014 Z. z.
DOHODAo spolupráci, ktorá sa týka Civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou
Európske spoločenstvo, ďalej len „Spoločenstvo“,
a
Belgické kráľovstvo,
Česká republika,
Dánske kráľovstvo,
Spolková republika Nemecko,
Estónska republika,
Helénska republika,
Španielske kráľovstvo,
Francúzska republika,
Írsko,
Talianska republika,
Cyperská republika,
Lotyšská republika,
Litovská republika,
Luxemburské veľkovojvodstvo,
Maďarská republika,
Maltská republika,
Holandské kráľovstvo,
Rakúska republika,
Poľská republika,
Portugalská republika,
Slovinská republika,
Slovenská republika,
Fínska republika,
Švédske kráľovstvo,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len „členské štáty“, na jednej strane a
UKRAJINA na strane druhej,
ďalej len „strany“,
BERÚC DO ÚVAHY spoločné záujmy na rozvoji globálneho navigačného satelitného systému na civilné použitie,
UZNÁVAJÚC dôležitosť systému GALILEO ako prínosu k navigácii a informačnej infraštruktúre v Európskom spoločenstve a na Ukrajine,
UZNÁVAJÚC vyspelosť činnosti Ukrajiny v oblasti satelitnej navigácie,
BERÚC DO ÚVAHY narastajúci rozvoj aplikácií GNSS na Ukrajine, v Európskom spoločenstve a iných oblastiach sveta,
dohodli sa takto:
Článok 1
Cieľ dohody
Cieľom dohody je podporiť, uľahčiť a posilniť spoluprácu medzi stranami v civilnej globálnej satelitnej navigácii.
Článok 2
Definície
Na účely tejto dohody:
„Rozširujúce prostriedky“ znamená regionálne alebo miestne mechanizmy, ako napríklad Európsky prekryvný systém geostacionárnej navigácie (EGNOS). Tieto mechanizmy umožňujú užívateľom dosiahnuť vyššiu výkonnosť, ako napríklad väčšiu presnosť, dostupnosť, integritu a spoľahlivosť.
„GALILEO“ znamená autonómny civilný európsky globálny systém satelitnej navigácie a časového riadenia pod civilnou kontrolou pre poskytovanie služieb GNSS navrhnutých a vyvinutých Spoločenstvom a jeho členskými štátmi. Prevádzkovanie systému GALILEO môže byť prevedené na súkromný subjekt. Okrem zabezpečenej verejnej regulovanej služby s obmedzeným prístupom určeným na potreby oprávnených užívateľov vo verejnom sektore, GALILEO plánuje poskytovať verejne prístupné služby, komerčné služby, služby ochrany života a pátracie a záchranné služby.
„Verejne prístupná služba GALILEO“ znamená službu prístupnú širokej verejnosti s bezplatným poskytovaním.
„Služba ochrany života GALILEO“ znamená službu založenú na verejne prístupnej službe, ktorá poskytuje ďalšie informácie o integrite, autentifikáciu signálu, záruky služby a iné parametre potrebné pre aplikácie ochrany života, napríklad v leteckej a námornej doprave.
„Komerčná služba GALILEO“ znamená službu, ktorá uľahčuje rozvoj profesionálnych aplikácií a v porovnaní s verejne prístupnou službou ponúka vyšší výkon, najmä pokiaľ ide o vyššiu rýchlosť prenosu dát, záruky a presnosť služby.
„Pátracia a záchranná služba GALILEO“ znamená službu, ktorá zdokonaľuje pátracie a záchranné operácie poskytnutím rýchlejšej a presnejšej lokalizácie tiesňových rádiomajákov a umožnením spätných správ.
„Verejná regulovaná služba GALILEO“ znamená zabezpečenú službu určovania polohy a časového riadenia s obmedzeným prístupom, ktorá je osobitne určená na plnenie potrieb oprávnených užívateľov vo verejnom sektore.
„Miestne prvky GALILEO“ znamenajú miestne mechanizmy, ktoré užívateľom signálov satelitnej navigácie a časového riadenia GALILEO poskytujú vstupné informácie nad rámec informácií získaných z hlavnej konštalácie. Miestne prvky môžu byť nasadené s cieľom zvýšiť výkonnosť v blízkosti letísk, námorných prístavov a v mestskom alebo inom geograficky náročnom prostredí. GALILEO poskytne všeobecný model rozvoja miestnych prvkov s cieľom podporiť rozmach trhu a uľahčiť štandardizáciu.
„Zariadenie globálnej navigácie, určovania polohy a časového riadenia“ znamená akékoľvek zariadenie civilného koncového užívateľa určené na vysielanie, príjem alebo spracovanie signálov satelitnej navigácie alebo časového riadenia s cieľom poskytnúť službu alebo umožniť prevádzku s regionálnymi rozširujúcimi prostriedkami systému.
„Regulačné opatrenie“ znamená akýkoľvek zákon, právny predpis, pravidlo, postup, rozhodnutie, alebo podobný administratívny úkon prijatý stranou.
„Interoperabilita“ na úrovni užívateľa znamená situáciu, keď prijímač s duálnym systémom môže súčasne využívať signály z dvoch systémov a dosiahnuť tak rovnaký alebo lepší výkon, ako len pomocou jedného systému. Interoperabilita globálnych a regionálnych satelitných navigačných systémov zvyšuje kvalitu služieb dostupných užívateľom.
„Duševné vlastníctvo“ má význam uvedený v článku 2 Dohovoru o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva podpísaného 14. júla 1967 v Štokholme.
„Zodpovednosť“ znamená právnu zodpovednosť fyzickej alebo právnickej osoby nahradiť škodu spôsobenú inej fyzickej alebo právnickej osobe v súvislosti s osobitnými právnymi zásadami a pravidlami. Táto povinnosť môže byť stanovená v dohode (zmluvná zodpovednosť) alebo v právnej norme (mimozmluvná zodpovednosť).
„Utajované skutočnosti“ znamenajú skutočnosti v akejkoľvek forme, ktoré si vyžadujú ochranu pred neoprávneným zverejnením, ktoré by mohlo rôznou mierou poškodiť základné záujmy strán alebo jednotlivých členských štátov vrátane národnej bezpečnosti. Ich utajenie sa označuje stupňom utajenia. Takéto skutočnosti sú utajované stranami v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi a musia byť chránené pred stratou dôvernosti, integrity a dostupnosti.
Článok 3
Zásady spolupráce
Strany sa dohodli, že pri spolupráci, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, budú uplatňovať tieto zásady:
1.
Vzájomný prospech založený na celkovej vyváženosti práv a povinností vrátane príspevkov.
2.
Partnerstvo v programe GALILEO v súlade s postupmi a pravidlami upravujúcimi riadenie systému GALILEO.
3.
Vzájomné príležitosti zapojiť sa do spolupráce na projektoch Európskeho spoločenstva a ukrajinských projektoch GNSS pre civilné využitie.
4.
Včasná výmena informácii, ktoré môžu ovplyvniť spoluprácu.
5.
Náležitá ochrana práv duševného vlastníctva podľa článku 8 ods. 2 tejto dohody.
Článok 4
Rozsah spolupráce
1.
Odvetvia spolupráce v satelitnej navigácii a časovom riadení sú: rádiové spektrum, vedecký výskum a odborné vzdelávanie, priemyselná spolupráca, rozvoj obchodu a trhu, normy, certifikácia a regulačné opatrenia, rozvoj globálnych a regionálnych pozemných rozširujúcich prostriedkov systémov GNSS, bezpečnosť, zodpovednosť a náhrada nákladov. Strany môžu tento zoznam otázok upraviť po spoločnej dohode.
2.
Rozšírenie spolupráce, ak o to strany požiadajú, na:
2.1.
citlivé technológie a prvky GALILEO, na ktoré sa vzťahuje režim kontroly vývozu v rámci EÚ, členských štátov EÚ a Európskej vesmírnej agentúry (ESA), kontrolný režim technológie riadených striel (MTCR) a dohody z WASSENAARU, ako aj na kryptografiu a významné technológie a prvky informačnej bezpečnosti,
2.2.
bezpečnostnú architektúru systému GALILEO (vesmírne, pozemné a užívateľské segmenty),
2.3.
bezpečnostno-kontrolné vlastnosti globálnych segmentov GALILEO,
2.4.
verejné regulované služby vo fáze ich definovania, vývoja, implementácie, skúšok a hodnotenia a prevádzky (riadenie a používanie), ako aj
2.5.
výmenu utajovaných skutočností týkajúcich sa satelitnej navigácie a Galileo
by sa upravilo v príslušnej samostatnej dohode uzatvorenej stranami.
3.
Táto dohoda neovplyvní inštitucionálnu štruktúru ustanovenú v právnych predpisoch Európskeho spoločenstva na účely prevádzky programu GALILEO. Táto dohoda neovplyvní ani platné zákony, právne predpisy a politiky, ktorými sa vykonávajú záväzky nešírenia a pravidlá kontroly vývozu položiek dvojitého použitia, ani vnútroštátne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a kontroly nehmotných prenosov technológií.
Článok 5
Formy spolupráce
1.
S výhradou svojich platných regulačných opatrení budú strany v najvyššej možnej miere podporovať spoluprácu podľa tejto dohody s cieľom poskytnúť porovnateľné príležitosti pre účasť na svojich aktivitách v odvetviach uvedených v článku 4.
2.
Strany súhlasia realizovať spoluprácu uvedenú v článkoch 6 až 13 tejto dohody.
Článok 6
Rádiové spektrum
1.
Strany sa na základe predchádzajúcich úspechov v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie dohodli pokračovať v spolupráci a vzájomnej podpore v záležitostiach týkajúcich sa rádiového spektra.
2.
V tejto súvislosti strany podporujú primerané prideľovanie frekvencií pre GALILEO s cieľom zaistiť dostupnosť služieb GALILEO v prospech užívateľov na celom svete a predovšetkým na Ukrajine a v Spoločenstve.
3.
Strany naviac uznávajú dôležitosť ochrany rádiového navigačného spektra pred narušením a interferenciou. Na tento účel identifikujú zdroje interferencie a budú hľadať vzájomne priateľné riešenia na potláčanie takejto interferencie.
4.
Nič v tejto dohode sa nevykladá ako odchýlka od platných ustanovení Medzinárodnej telekomunikačnej únie vrátane Rádiokomunikačného poriadku ITU.
Článok 7
Vedecký výskum a odborné vzdelávanie
Strany podporujú spoločné výskumné činnosti a odborné vzdelávanie v oblasti GNSS prostredníctvom výskumných programov Spoločenstva a Ukrajiny vrátane Rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum a rozvoj a výskumných programov Európskej vesmírnej agentúry a ďalších príslušných programov orgánov Spoločenstva a Ukrajiny.
Spoločné výskumné činnosti by mali prispieť k plánovaniu budúceho vývoja GNSS pre civilné využitie.
Strany sa dohodli, že vymedzia vhodný mechanizmus zameraný na zabezpečenie účinných kontaktov a účasti v rámci programov výskumu a odborného vzdelávania.
Článok 8
Priemyselná spolupráca
1.
Strany povzbudzujú a podporujú spoluprácu medzi priemyselnými odvetviami obidvoch strán aj prostredníctvom spoločných podnikov a vzájomnej účasti v príslušných priemyselných združeniach s cieľom vybudovať systém GALILEO, ako aj podporiť používanie a rozvoj aplikácií a služieb GALILEO.
2.
S cieľom uľahčiť priemyselnú spoluprácu strany udelia a zabezpečia primeranú a účinnú ochranu práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva v oblastiach a odvetviach, ktoré sa týkajú rozvoja a prevádzky Galileo/EGNOS v súlade s najvyššími medzinárodnými normami vrátane účinných prostriedkov na uplatňovanie takých noriem.
3.
Vývoz citlivých prvkov a technológií, špeciálne vyvinutých a financovaných programom GALILEO, zo strany Ukrajiny do tretích krajín sa musí vopred predložiť na schválenie príslušnému bezpečnostnému orgánu GALILEO, ak tento orgán odporučil, aby tieto prvky a technológie podliehali vývoznému povoleniu v súlade s platnými regulačnými opatreniami. Každá osobitná dohoda uvedená v článku 4 ods. 2 rozpracuje vhodný mechanizmus, ktorý umožní Ukrajine odporučiť určité prvky, ktoré budú podliehať vývoznému schvaľovaniu.
4.
V rámci priemyselnej spolupráce strany podporia posilnenie väzieb medzi rôznymi zúčastnenými stranami v programe GALILEO na Ukrajine a v Spoločenstve.
Článok 9
Rozvoj obchodu a trhu
1.
Strany podporujú obchod a investície do satelitnej navigačnej infraštruktúry Spoločenstva a Ukrajiny, zariadení, miestnych prvkov a aplikácií GALILEO.
2.
Na tento účel strany zvýšia úroveň verejného povedomia týkajúceho sa satelitných navigačných činností GALILEO, identifikujú možné bariéry rastu v aplikáciách GNSS a prijmú primerané opatrenia pre uľahčenie tohto rastu.
3.
Na zistenie potrieb užívateľov a účinnú reakciu na ne Spoločenstvo a Ukrajina zvážia možnosť zriadiť otvorené fórum užívateľov GNSS.
Článok 10
Normy, certifikácia a regulačné opatrenia
1.
Strany uznávajú hodnotu koordinácie prístupov na medzinárodných normalizačných a certifikačných fórach, ktoré sa týkajú globálnych satelitných navigačných služieb. Strany budú najmä spoločne podporovať vývoj noriem GALILEO a podporovať ich uplatňovanie na Ukrajine a celosvetové uplatňovanie, zdôrazňujúc interoperabilitu s ostatnými systémami GNSS. Jedným z cieľov koordinácie je podpora širokého a inovatívneho využitia služieb GALILEO na verejné a komerčné účely a na účely ochrany života ako celosvetového štandardu navigácie a časového riadenia.
Strany súhlasia s vytváraním priaznivých podmienok pre vývoj aplikácií GALILEO.
2.
V dôsledku toho a s cieľom podporovať a plniť ciele tejto dohody spolupracujú strany v prípade potreby na všetkých záležitostiach GNSS, ktoré vyvstanú najmä v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, organizácii EUROCONTROL, Medzinárodnej námornej organizácii a Medzinárodnej telekomunikačnej únii.
3.
Na dvojstrannej úrovni strany zabezpečia, aby opatrenia týkajúce sa prevádzkových a technických noriem, postupov a požiadaviek na certifikáciu a udeľovanie licencií súvisiacich s GNSS nepredstavovali zbytočné prekážky obchodu. Vnútroštátne požiadavky budú založené na objektívnych, nediskriminačných, vopred stanovených transparentných kritériách.
Článok 11
Rozvoj globálnych a regionálnych pozemných rozširujúcich prostriedkov systémov GNSS
1.
Strany spolupracujú na definovaní a implementácii architektúr pozemných systémov, ktoré umožňujú optimálnu záruku integrity GALILEO/EGNOS a kontinuitu služieb GALILEO a EGNOS a interoperabilitu s ostatnými systémami GNSS.
2.
Na tento účel strany spolupracujú na regionálnej úrovni s cieľom zaviesť na Ukrajine systém pozemných regionálnych rozširujúcich prostriedkov založený na systéme GALILEO. Predpokladá sa, že takýto regionálny systém bude poskytovať služby regionálnej integrity a služby s vysokou presnosťou okrem tých služieb, ktoré systém GALILEO poskytuje globálne. Strany predpokladajú rozšírenie systému EGNOS ako predchodcu v ukrajinskom regióne prostredníctvom pozemnej infraštruktúry s použitím ukrajinských staníc na meranie vzdialenosti a sledovanie integrity.
3.
Na miestnej úrovni strany uľahčia rozvoj miestnych prvkov GALILEO.
Článok 12
Bezpečnosť
1.
Strany sú presvedčené o potrebe chrániť globálne navigačné satelitné systémy pred zneužitím, interferenciou, narušením a nepriateľskými činmi.
2.
Strany prijmú všetky uskutočniteľné kroky na zaistenie kvality, kontinuity a bezpečnosti satelitných navigačných služieb a súvisiacej infraštruktúry na svojom území.
3.
Strany si uvedomujú, že spolupráca na zaistenie bezpečnosti systému a služieb GALILEO je dôležitým spoločným cieľom.
4.
Strany preto zvážia vytvorenie vhodného konzultačného kanála na riešenie bezpečnostných otázok GNSS. Praktické opatrenia a postupy určia spoločne príslušné bezpečnostné orgány oboch strán v súlade s článkom 4 ods. 2.
Článok 13
Zodpovednosť a náhrada nákladov
Strany v prípade potreby spolupracujú na vymedzení a vykonávaní režimu zodpovednosti a opatrení na náhradu nákladov, najmä v rámci medzinárodných a regionálnych organizácií s cieľom uľahčiť poskytovanie civilných služieb GNSS.
Článok 14
Mechanizmus spolupráce a výmena informácií
1.
Koordináciu a uľahčenie spolupráce podľa tejto dohody zabezpečuje v mene Ukrajiny vláda Ukrajiny a v mene Spoločenstva a jeho členských štátov Európska komisia.
2.
V súlade s cieľom uvedeným v článku 1 tieto dva subjekty zriadia v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Ukrajinou, na správu tejto dohody riadiaci výbor GNSS, ďalej len „výbor“. Tento výbor bude zložený z oficiálnych zástupcov každej strany a stanoví si svoj vlastný rokovací poriadok.
Funkcie riadiaceho výboru zahŕňajú:
2.1.
Podporu, vypracovávanie odporúčaní a dohľad nad rôznymi činnosťami spolupráce uvedenými v článkoch 4 až 13 tejto dohody.
2.2.
Poradenstvo stranám v oblasti zvyšovania a zlepšovania spolupráce, ktorá je v súlade so zásadami stanovenými v tejto dohode.
2.3.
Kontrolovanie efektívneho fungovania a vykonávania tejto dohody.
3.
Výbor spravidla zasadá raz za rok. Zasadania by sa mali konať striedavo v Spoločenstve a na Ukrajine. Ďalšie zasadania je možné zorganizovať na žiadosť jednej zo strán.
Náklady, ktoré vzniknú výboru alebo v jeho mene, znáša strana, ku ktorej patria oficiálni zástupcovia. Náklady, okrem nákladov na cestovanie a ubytovanie priamo spojených so zasadaniami výboru, znáša hostiteľská strana. Ak to strany uznajú za vhodné, výbor môže zriadiť spoločné technické pracovné skupiny pre osobitné oblasti.
4.
Účasť akéhokoľvek príslušného ukrajinského subjektu v spoločnom podniku Galileo alebo v Európskom dozornom orgáne GNSS je možná v súlade s platnými právnymi predpismi a postupmi.
5.
Strany podporia ďalšiu výmenu informácií o satelitnej navigácii medzi inštitúciami a podnikmi na oboch stranách.
Článok 15
Financovanie
1.
Výška a spôsob úhrady príspevku Ukrajiny do programu GALILEO prostredníctvom spoločného podniku Galileo sa upraví v osobitnej dohode, ktorá musí byť v súlade s inštitucionálnymi dojednaniami v platných právnych predpisoch.
2.
Strany prijmú všetky primerané kroky a vyvinú maximálne úsilie v súlade so svojimi právnymi predpismi, aby osobám, kapitálu, materiálu, údajom a zariadeniam, ktoré sa podieľajú na spolupráci, alebo sa v nej používajú podľa tejto dohody, uľahčili vstup na svoje územie, pobyt na ňom a opustenie územia.
3.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak osobitné systémy spolupráce jednej strany poskytujú finančnú podporu účastníkom druhej strany, oslobodia sa všetky takéto granty a finančné príspevky od jednej strany účastníkom druhej strany na podporu týchto činností od dane, cla a iných poplatkov v súlade s platnými právnymi predpismi na území každej strany.
Článok 16
Konzultácie a riešenie sporov
1.
Strany sa na požiadanie ktorejkoľvek z nich bezodkladne poradia o všetkých otázkach, ktoré vyvstanú z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Všetky spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia prostredníctvom priateľských porád medzi stranami.
2.
Odsek 1 nebráni stranám uplatniť postup riešenia sporov podľa Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Ukrajinou.
Článok 17
Nadobudnutie a skončenie platnosti
1.
Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si strany navzájom oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel. Oznámenia sa zašlú Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý je depozitárom tejto dohody.
2.
Uplynutie alebo skončenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnosť alebo trvanie akýchkoľvek opatrení, ktoré sa v rámci nej vykonali, ani akékoľvek špecifické práva a povinnosti, ktoré vznikli v oblasti práv duševného vlastníctva.
3.
Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou strán v písomnej forme. Každá zmena a doplnenie nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po dni, kedy strany oznámili depozitárovi ukončenie postupov potrebných na tento účel.
4.
Táto dohoda zostáva v platnosti počas obdobia piatich rokov a je možné ju predĺžiť po spoločnej dohode medzi stranami na ďalšie obdobie piatich rokov na konci počiatočného päťročného obdobia. Ktorákoľvek zo strán môže túto dohodu písomne vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a ukrajinskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.