69/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

69
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 16. októbra 2013 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z. a oznámenie č. 117/2012 Z. z.).
Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2014.
K oznámeniu č. 69/2014 Z. z.
ZMENYPoplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Článok 2 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) znie:
„Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo Vykonávacom predpise
(1)
Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, pokiaľ nie je v odseku 2 uvedené inak, sú:
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2),
ak
EUR
  európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaná on-line, 120
  európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej  fázy (EPO formulár 1200) nie je podaná on-line. 210
    1a. Dodatočný poplatok za európsku patentovú prihlášku, ktorá obsahuje viac ako 35 strán (nepočítajú sa strany, ktoré sú súčasťou zoznamu sekvencií) (pravidlo 38 ods. 2) plus 15 EUR za 36.
a za každú ďalšiu stranu
    1b. Dodatočný poplatok v prípade vylúčenej prihlášky podanej na základe skoršej prihlášky, ktorá je sama vylúčenou prihláškou (pravidlo 38 ods. 4)  
  poplatok za vylúčenú prihlášku druhej generácie 210
  poplatok za vylúčenú prihlášku tretej generácie 420
  poplatok za vylúčenú prihlášku štvrtej generácie 630
  poplatok za vylúčenú prihlášku piatej a každej ďalšej generácie 840
2. Poplatok za rešerš týkajúci sa
  európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni (článok 78 ods. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7, pravidlo 164 ods. 1 a 2) 1 285
  európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej pred 1. júlom 2005 (článok 78 ods. 2, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7) 875
  medzinárodnej rešerše  (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 ods. 1) 1 875
  za doplnkovú medzinárodnú rešerš [pravidlo 45bis.3 písm. a) PCT] 1 875
3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2) pre prihlášky podané 1. apríla 2009 alebo po tomto dni 580
4. Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku (článok 86 ods. 1) počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
  za 3. rok 465
  za 4. rok 580
  za 5. rok 810
  za 6. rok 1 040
  za 7. rok 1 155
  za 8. rok 1 265
  za 9. rok 1 380
  za 10. a každý nasledujúci rok 1 560
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (pravidlo 51 ods. 2) 50 % z oneskoreného
udržiavacieho poplatku
6. Poplatok za prieskum (článok 94 ods. 1) za
  prihlášku podanú pred 1. júlom 2005 1 805
  prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni 1 620
  medzinárodnú prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú nebola vypracovaná správa o doplnkovej európskej patentovej rešerši (článok 153 ods. 7) 1 805
7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni 915
8. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu (pravidlo 82 ods. 2, pravidlo 95 ods. 3) 75
9. Príplatok za oneskorené vykonanie úkonov ­po­trebných na zachovanie európskeho patentu v zmenenej forme (pravidlo 82 ods. 3, pravidlo 95 ods. 3) 120
10. Poplatok za námietky (článok 99 ods. 1, článok 105 ods. 2) 775
10a. Poplatok za obmedzenie alebo zrušenie (článok 105a ods. 1)  
  žiadosť o obmedzenie 1 155
  žiadosť o zrušenie 520
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 860
11a. Poplatok za žiadosť o preskúmanie (článok 112a ods. 4) 2 880
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (pravidlo 135 ods. 1)
  v prípade oneskorenej platby poplatku 50 %
z príslušného poplatku
  v prípade oneskoreného vykonania úkonov požadovaných podľa pravidla 71 ods. 3 250
  v ostatných prípadoch 250
13. Poplatok za obnovenie práv/poplatok za žiadosť o obnovenie práva na prioritu/poplatok za uvedenie do predchádzajúceho stavu [pravidlo 136 ods. 1, pravidlo 26bis.3 písm. d) PCT, pravidlo 49ter.2 písm. d) PCT, pravidlo 49.6 písm. d) a i) PCT] 635
14. Poplatok za zmenu (článok 135 ods. 3 a článok 140) 75
14a. Poplatok za neskoré predloženie sekvenčného protokolu (pravidlo 30 ods. 3) 230
15. Poplatok za patentové nároky (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6 a pravidlo 162 ods. 1) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni
  za 16. a každý ďalší patentový nárok až po hranicu 50 235
  za  51. a každý ďalší patentový nárok 580
16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 88 ods. 3) 75
17. Poplatok za uchovanie dôkazu (pravidlo 123 ods. 3) 75
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (pravidlo 157 ods. 4) 130
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 ods. 2) 1 930
20. Poplatok za technický posudok (článok 25) 3 860
21. Poplatok za sťažnosť [pravidlo 158 ods. 3, pravidlo 40.2 písm. e) PCT a pravidlo 68.3 písm. e) PCT] 865
22. Poplatok za žiadosť o preskúmanie [pravidlo 45bis.6 písm. c) PCT] 865
(2)
Pre európske patentové prihlášky podané pred 1. aprílom 2009 a medzinárodné prihlášky, ktoré vstúpili do regionálnej fázy pred týmto dňom, je výška poplatkov stanovená v článku 2 ods. 3, 3a, 7 a 15 poplatkového poriadku, ktorý bol účinný do 31. marca 2009, takáto:
3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2); určovacie poplatky sa pokladajú za zaplatené za všetky zmluvné štáty na základe platby 7-násobku výšky tohto poplatku 100
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva 100
7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú
  7.1 najviac 35 strán 915
  7.2 viac ako 35 strán 915
      plus 15 EUR za 36.
a každú ďalšiu stranu
15. Poplatok za patentové nároky za 16. a každý ďalší patentový nárok (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 4, pravidlo 162 ods. 1) 235“.
Článok 2
(1)
Poplatok za doplnkovú európsku rešerš medzinárodnej prihlášky, pre ktorú vypracoval Rakúsky patentový úrad správu o medzinárodnej rešerši alebo, podľa protokolu o centralizácii, Národná rada patentov a registrácií Fínska, Španielsky patentový a známkový úrad, Švédsky patentový a registračný úrad alebo Nordický patentový inštitút, sa zníži o 1 100 EUR.
(2)
Ak sa poskytne zľava podľa prvého odseku, maximálna výška zľavy z poplatku za doplnkovú európsku rešerš sa bude rovnať zľave udelenej na základe jedinej medzinárodnej rešeršnej správy alebo doplnkovej medzinárodnej rešeršnej správy, ktorú vypracoval jeden z orgánov uvedených v prvom odseku.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2014.
Článok 4
Uplatnia sa nasledujúce prechodné ustanovenia:
(1)
Bez ohľadu na odseky 2 a 3 sú nové výšky poplatkov stanovené v článku 1 tohto rozhodnutia záväzné pre platby realizované 1. apríla 2014 alebo po tomto dni.
(2)
Nová výška poplatku za odovzdanie medzinárodnej prihlášky je záväzná pre prihlášky podané 1. apríla 2014 alebo po tomto dni.
(3)
Dodatočný poplatok v prípade vylúčených prihlášok druhej alebo nasledujúcej generácie je záväzný pre vylúčené prihlášky podané 1. apríla 2014 alebo po tomto dni.
(4)
Ak je poplatok včas zaplatený do šiestich mesiacov od 1. apríla 2014, ale len vo výške splatnej do 1. apríla 2014, tento poplatok sa bude považovať za riadne zaplatený, ak bude rozdiel doplatený do dvoch mesiacov od doručenia príslušnej výzvy Európskeho patentového úradu.
(5)
Článok 2 tohto rozhodnutia sa použije na medzinárodné prihlášky podané do 30. júna 2016 vrátane, ak je poplatok za doplnkovú európsku rešerš zaplatený 1. apríla 2014 alebo po tomto dni.
(6)
Odkaz na pravidlo 164 ods. 1 a 2 v zmenenom článku 2 ods. 1, v položke 2 v prvej odrážke nadobudne účinnosť od dátumu nadobudnutia platnosti zmeneného pravidla 164 EPD 1. novembra 2014.
Článok 5
Rozhodnutie CA/D 14/12 z 25. októbra 2012 (OJ EPO 11/2012, 584) sa s účinnosťou od 1. apríla 2014 zrušuje a nahrádza sa týmto rozhodnutím.
V Mníchove 13. decembra 2013