71/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

71
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 13. decembra 2013 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z. a oznámenie č. 70/2014 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2014.
K oznámeniu č. 71/2014 Z. z.
ZMENYVykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Pravidlo 103 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) vrátane nadpisu znie:
„Pravidlo 103
Vrátenie poplatku za sťažnosť
(1)
Poplatok za sťažnosť bude vrátený v plnej výške
(a)
v prípade autoremedúry alebo ak sťažnostný senát pokladá sťažnosť za oprávnenú a toto vrátenie je spravodlivé z dôvodu závažného procesného pochybenia, alebo
(b)
v prípade, že je sťažnosť vzatá späť pred podaním dôvodov sťažnosti a pred uplynutím lehoty na ich podanie.
(2)
Poplatok za sťažnosť sa vráti v 50 % výške v prípade, že sťažnosť je vzatá späť po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. b), ak sa toto späťvzatie uskutoční,
(a)
ak bol dátum ústneho pojednávania stanovený najmenej štyri týždne pred týmto dňom,
(b)
ak nebol dátum ústneho pojednávania stanovený a odvolací senát vydal oznámenie, ktorým vyzval navrhovateľa na podanie pripomienok pred uplynutím lehoty určenej senátom na ich podanie, a
(c)
vo všetkých ostatných prípadoch pred vydaním rozhodnutia.
(3)
Odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nariadi vrátenie poplatku, ak svoje rozhodnutie opraví a vrátenie pokladá za spravodlivé z dôvodu závažného procesného pochybenia. Vo všetkých ostatných prípadoch týkajúcich sa vrátenia rozhoduje sťažnostný senát.“.
Článok 2
(1)
Pravidlo 103 v znení článku 1 tohto rozhodnutia platí od 1. apríla 2014.
(2)
Pravidlo 103 v znení článku 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na sťažnosti v konaní k dátumu platnosti tohto rozhodnutia a na sťažnosti podané po tomto dátume.
V Mníchove 13. decembra 2013