72/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

72
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 13. decembra 2013 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z. a oznámenie č. 71/2014 Z. z.) a zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z. a oznámenie č. 69/2014 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2014.
K oznámeniu č. 72/2014 Z. z.
ZMENYVykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov(Európskemu patentovému dohovoru)aZMENYPoplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov(Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Pravidlo 6 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) vrátane nadpisu znie:
„Pravidlo 6
Predkladanie prekladov a zníženie poplatkov
(1)
Preklad podľa čl. 14 ods. 2 sa musí podať do dvoch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky.
(2)
Preklad podľa čl. 14 ods. 4 musí byť podaný do jedného mesiaca od podania písomnosti. To sa vzťahuje aj na žiadosti podľa čl. 105a. Ak je touto písomnosťou námietka alebo sťažnosť, alebo podanie dôvodov sťažnosti, alebo žiadosť o preskúmanie, predlžuje sa uvedená lehota až do uplynutia lehoty na podanie námietok alebo sťažností, alebo preskúmania, ak táto lehota uplynie neskôr.
(3)
Pokiaľ osoba, na ktorú sa vzťahuje čl. 14 ods. 4, podá európsku patentovú prihlášku alebo žiadosť o prieskum v jazyku prípustnom podľa uvedeného ustanovenia, zníži sa prihlasovací poplatok alebo poplatok za prieskum podľa pravidiel týkajúcich sa poplatkov.
(4)
Znížiť poplatok podľa odseku 3 možno pre:
(a)
malé a stredné podniky,
(b)
fyzické osoby alebo
(c)
neziskové organizácie, univerzity alebo verejné výskumné organizácie.
(5)
Na účely odseku 4 písm. a) sa uplatňuje Odporúčanie Komisie 2003/361/EC zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, zv. 46, 20. 5. 2003).
(6)
Prihlasovateľ, ktorý chce využiť zníženie poplatku uvedeného v odseku 3, poskytne vyhlásenie o tom, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou v zmysle odseku 4.
V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti takého vyhlásenia môže Európsky patentový úrad vyžadovať predloženie dôkazu.
(7)
V prípade viacerých prihlasovateľov musí každý z nich byť právnickou osobou alebo fyzickou osobou v zmysle odseku 4.“.
Článok 2
V čl. 14 odsek 1 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) znie:
(1) Zníženie uvedené v pravidle 6 ods. 3 dohovoru bude vo výške 30 % z poplatku za podanie a z poplatku za prieskum.“.
Článok 3
Ustanovenia uvedené v čl. 1 a 2 tohto rozhodnutia platia od 1. apríla 2014.
Článok 4
(1)
Pravidlo 6 Vykonávacieho predpisu k EPD a čl. 14 ods. 1 Poplatkového poriadku k EPD v znení čl. 1 a 2 tohto rozhodnutia sa uplatňujú na európske patentové prihlášky podané 1. apríla 2014 alebo po tomto dni ako na medzinárodné prihlášky vstupujúce do európskej fázy v tento deň alebo po tomto dni.
(2)
Pravidlo 6 Vykonávacieho predpisu k EPD a čl. 14 ods. 1 Poplatkového poriadku k EPD v znení čl. 1 a 2 tohto rozhodnutia sa uplatňujú na námietky, sťažnosti, žiadosti o preskúmanie alebo žiadosti o obmedzenie alebo zrušenie podané 1. apríla 2014 alebo po tomto dni.
V Mníchove 13. decembra 2013