84/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2014

84
ZÁKON
z 3. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu“.
2.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 10.
3.
V § 8 ods. 10 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
4.
V § 10 ods. 3 písm. g) sa za slová „tretej strany“ vkladá čiarka a slová „najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov“.
5.
V § 12 ods. 3 sa za slovo „sprístupniť“ vkladá čiarka a slovo „poskytovať“ a za slovo „Sprístupnenie“ sa vkladá čiarka a slovo „poskytovanie“.
6.
V § 15 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 1 a 2“.
7.
V § 15 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o získavanie osobných údajov na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu“.
8.
V § 19 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
9.
V § 19 ods. 3 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
10.
V § 19 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
11.
V § 19 ods. 4 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
12.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Prevádzkovateľ je povinný poučiť osobu podľa odseku 1 o jej právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov; poučenie obsahuje najmä vymedzenie rozsahu jej oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná poučenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi oprávnenou osobou.“.
13.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať.“.
14.
V § 23 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže výkonom dohľadu písomne poveriť zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa podľa odseku 1.
(3)
Ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu podľa odseku 2, je povinný oznámiť úradu tie informačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú oznamovacej povinnosti podľa § 34. Povinnosť ustanovená prevádzkovateľovi podľa prvej vety sa nevzťahuje na sprostredkovateľa.“.
15.
V § 23 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 9.
16.
V § 23 ods. 6 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
17.
V § 23 ods. 7 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
18.
V § 23 sa vypúšťa odsek 9.
19.
V § 26 ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
20.
V § 26 ods. 3 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovom „môže“.
21.
V § 27 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
22.
V § 27 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 19 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 a 2“ a slová „§ 19 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3“.
23.
V § 27 ods. 3 sa slová „ods. 5, 6 alebo 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
24.
Nadpis šiestej hlavy znie: „OZNAMOVACIA POVINNOSŤ, OSOBITNÁ REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV“.
25.
§ 33 znie:
㤠33
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu informačné systémy, požiadať úrad o osobitnú registráciu informačných systémov alebo viesť o informačných systémoch evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
26.
Nadpis nad § 34 znie: „Oznamovacia povinnosť“.
27.
Nadpis pod § 34 sa vypúšťa.
28.
V 34 ods. 1 a 2 sa slová „Povinnosť registrácie“ nahrádzajú slovami „Oznamovacia povinnosť“.
29.
V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
podliehajú dohľadu zodpovednej osoby, ktorú písomne poveril prevádzkovateľ podľa § 23 a ktorá vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov podľa tohto zákona, okrem informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), ktorý vždy podlieha oznamovacej povinnosti; úrad môže rozhodnúť, že informačný systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), podlieha osobitnej registrácii,“.
30.
Nadpis § 35 sa vypúšťa.
31.
V § 35 ods. 1 prvá veta a predvetie druhej vety znejú:
„Prevádzkovateľ je povinný oznámiť informačný systém podľa § 34 pred začatím spracúvania osobných údajov; oznámenie možno vykonať aj prostredníctvom elektronického formulára. Oznámenie musí obsahovať“.
32.
V § 35 ods. 1 písm. n) sa slová „ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“.
33.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Vzor oznámenia informačného systému a príkladmý zoznam informačných systémov podľa odseku 1 zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.
34.
V § 35 sa vypúšťa odsek 3.
35.
Nadpis § 36 sa vypúšťa.
36.
V § 36 ods. 1 predvetie znie:
„Ak ide o informačný systém, ktorý podľa § 34 podlieha oznamovacej povinnosti a oznámenie spĺňa náležitosti podľa § 35 ods. 1, úrad informačnému systému pridelí identifikačné číslo. O splnení oznamovacej povinnosti vydá úrad na žiadosť prevádzkovateľa potvrdenie, ktoré obsahuje“.
37.
V § 36 ods. 1 písm. d) sa slovo „registračné“ nahrádza slovom „identifikačné“.
38.
V § 36 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
dátum splnenia oznamovacej povinnosti a“.
39.
V § 36 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
40.
V § 36 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa § 35 ods. 1, úrad vyzve prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorú určí a ktorá nemôže byť kratšia ako sedem dní. Ak prevádzkovateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, úrad identifikačné číslo nepridelí a na oznámenie sa neprihliada.
(3)
Ak informačný systém podlieha oznamovacej povinnosti a prevádzkovateľ si splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 35 ods. 1, je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov odo dňa oznámenia.“.
41.
V § 36 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.
42.
V § 36 odsek 4 znie:
„(4)
Ak informačný systém prevádzkovateľa po jeho oznámení začne spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods. 2, prevádzkovateľ je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať úrad; úrad odníme identifikačné číslo, o čom bez zbytočného odkladu informuje prevádzkovateľa. Ak úrad zistí túto skutočnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona z vlastnej iniciatívy, odníme identifikačné číslo, o čom bez zbytočného odkladu informuje prevádzkovateľa. Proti rozhodnutiu o odňatí identifikačného čísla nie je prípustný opravný prostriedok.“.
43.
V § 37 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak o tom rozhodne úrad podľa § 34 ods. 2 písm. b),“.
44.
§ 40 až 42 vrátane nadpisov znejú:
㤠40
Oznámenie zmien a odhlásenie osobitnej registrácie
(1)
Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny oznámených údajov a údajov prihlásených na osobitnú registráciu, ktoré nastanú v priebehu spracúvania; povinnosť oznámenia zmien sa nevzťahuje na počet oprávnených osôb podľa § 35 ods. 1 písm. d). Vzor žiadosti o oznámení zmien zverejní úrad na svojom webovom sídle.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní odo dňa skončenia spracúvania osobných údajov písomne oznámiť ukončenie používania informačného systému podľa § 35 ods. 1 a písomne odhlásiť informačný systém z osobitnej registrácie. Pri písomnom oznámení podľa prvej vety je prevádzkovateľ povinný uviesť najmä svoje identifikačné údaje, názov odhlasovaného informačného systému, identifikačné alebo registračné číslo a dátum skončenia spracúvania osobných údajov. Vzor písomného oznámenia podľa prvej vety zverejní úrad na svojom webovom sídle.
(3)
Zmenu oznámených údajov podľa odseku 1 a oznámenie ukončenia používania informačného systému podľa odseku 2 možno vykonať aj prostredníctvom elektronického formulára.
§ 41
Poplatok za osobitnú registráciu
Za osobitnú registráciu a za zmenu osobitnej registrácie sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.35)
§ 42
Sprístupnenie a zverejnenie oznámení a osobitnej registrácie
(1)
Údaje z oznámení v rozsahu podľa § 35 ods. 1 a osobitnej registrácie v rozsahu podľa § 38 ods. 1 je úrad povinný sprístupniť bezplatne komukoľvek, kto o to požiada.
(2)
Úrad prostredníctvom svojho webového sídla zverejňuje zoznam oznámení a osobitných registrácií v rozsahu
a)
názov a identifikačné číslo prevádzkovateľa informačného systému; titul, meno a priezvisko, ak je prevádzkovateľom fyzická osoba, a
b)
identifikačné alebo registračné číslo informačného systému.“.
45.
V § 43 ods. 1 sa slová „nepodliehajú registrácii“ nahrádzajú slovami „nepodliehajú oznamovacej povinnosti“.
46.
V § 46 ods. 1 písm. b) sa slovo „registráciu“ nahrádza slovami „plnenie oznamovacej povinnosti“.
47.
V § 46 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
umožňuje splnenie oznamovacej povinnosti a vykonáva osobitnú registráciu informačných systémov a zabezpečuje zverejnenie ich stavu,“.
48.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
zverejňuje na svojom webovom sídle vzory poučení oprávnenej osoby podľa § 21.“.
49.
V § 47 ods. 3 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
50.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.38)“.
51.
V § 49 ods. 4 písm. c) sa slová „d), f) a g)“ nahrádzajú slovami „a) a d)“.
52.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na doručovanie písomností pri výkone kontroly sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.43a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 25 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
53.
V § 64 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „prvej vety“.
54.
§ 66 znie:
㤠66
O rozklade podanom proti rozhodnutiu podľa § 65 rozhodne predseda úradu.“.
55.
V § 68 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „5 000 eur“ sa nahrádza sumou „3 000 eur“.
56.
V § 68 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb podľa § 21 ods. 3,“.
57.
V § 68 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
58.
V § 68 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
nesplnil alebo porušil povinnosť podľa § 35 ods. 1 a § 36 ods. 3 prvej vety,“.
59.
V § 68 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
nesplnil alebo porušil povinnosť oznámenia zmien podľa § 40,“.
60.
V § 68 ods. 2 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „80 000 eur“ sa nahrádza sumou „50 000 eur“.
61.
V § 68 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a 8 druhej vety pred bodkočiarkou“.
62.
V § 68 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 1, 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.
63.
V § 68 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 2 a 5 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 5 až 7“.
64.
V § 68 ods. 3 uvádzacej vete sa suma „300 000 eur“ nahrádza sumou „200 000 eur“.
65.
V § 68 ods. 3 písm. c) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
66.
V § 68 ods. 4 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „5 000 eur“ sa nahrádza sumou „3 000 eur“.
67.
V § 68 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb podľa § 21 ods. 3,“.
68.
V § 68 ods. 4 písm. d) sa slová „ods. 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
69.
V § 68 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „80 000 eur“ sa nahrádza sumou „50 000 eur“.
70.
V § 68 ods. 5 písm. b) sa slová „ods. 6 až 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
71.
V § 68 ods. 5 písm. e) sa slová „ods. 1, 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.
72.
V § 68 ods. 5 písm. g) sa slová „ods. 2 a 5 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 5 až 7“.
73.
V § 68 ods. 6 uvádzacej vete sa suma „300 000 eur“ nahrádza sumou „200 000 eur“.
74.
V § 68 ods. 6 písm. a) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
75.
V § 68 ods. 7 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „3 000 eur“ sa nahrádza sumou „2 000 eur“.
76.
V § 68 ods. 7 sa vypúšťajú písmená d) a f).
Doterajšie písmená e) a g) sa označujú ako písmená d) a e).
77.
V § 68 ods. 7 písm. d) sa na konci pripája slovo „alebo“.
78.
V § 69 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
79.
V § 72 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní41) sa nevzťahuje na
a)
vykonávanie a absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa § 24,
b)
oznamovaciu povinnosť podľa § 34 až 36 a
c)
výkon kontroly podľa § 52 až 61, okrem doručovania písomností pri výkone kontroly.“.
80.
V § 76 ods. 2 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
81.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠77a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2014
(1)
Registrácie informačných systémov vykonané do 14. apríla 2014 sa považujú za oznámenia informačných systémov podľa § 34 v znení účinnom od 15. apríla 2014.
(2)
Konania o registrácii informačných systémov a konania o osobitnej registrácii informačných systémov, ktoré neboli ukončené do 14. apríla 2014, sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla 2014.
(3)
Pri vyhotovovaní oznámenia podľa § 35 ods. 1, oznámení zmeny oznámených údajov a oznámení ukončenia používania informačného systému elektronickou formou sa od 15. apríla 2014 nevyžaduje zaručený elektronický podpis; od 1. septembra 2014 možno oznámenie podľa § 35 ods. 1, oznámenie zmeny oznámených údajov a oznámenie ukončenia používania informačného systému vykonať aj prostredníctvom elektronického formulára. Úrad zverejní elektronický formulár na svojom webovom sídle.
(4)
Konania podľa § 68 a 69 začaté pred 15. aprílom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla 2014.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení takto:
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov XXIII. časť „OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“ vrátane poznámky znie:
„XXIII. ČASŤ
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Položka 273
Osobitná registrácia informačného systému alebo jej zmena 50,- eur
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.