90/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2014

90
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. februára 2014 sa skončila platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou (Aden, 14. septembra 1981, vyhláška č. 122/1982 Zb.) na základe výpovede Slovenskej republiky v súlade s jej článkom 15.
Národná rada Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti zmluvy uznesením č. 1314 z 27. marca 2001.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skončení platnosti zmluvy 9. apríla 2001.