99/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2014

99
ZÁKON
z 19. marca 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 494/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
ochranu majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ozbrojené sily sa podieľajú na príprave občanov na obranu štátu, na výchove obyvateľstva k vlastenectvu, na rozvíjaní vojenských tradícií a na zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových a spoločenských podujatí k tomu organizovaných.“.
3.
V § 4c odsek 7 znie:
„(7)
O použití opatrenia podľa odseku 3 rozhoduje minister obrany a v čase jeho neprítomnosti na základe poverenia predsedu vlády minister vnútra Slovenskej republiky alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky alebo minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo iný člen vlády.“.
4.
V § 7 ods. 10 sa slová „z veliteľstva pozemných síl, veliteľstva vzdušných síl a veliteľstva síl výcviku a podpory“ nahrádzajú slovami „z podriadených veliteľstiev“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.