101/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 11. mája 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. a v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2015 Z. z. sa mení takto:
„V prílohe č. 1 písmeno f) znie:
„f)
Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst:“.
Látka č. CAS Limitná hodnota
1. Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP 115-96-8 5 mg/kg (limit obsahu) *
2. Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát

TDCP

13674-87-8 5 mg/kg (limit obsahu) *
3. Tris(2 chlór-1-metyletyl)-fosfát

TCPP

13674-84-5 5 mg/kg (limit obsahu)*
4. Bisfenol A 80-05-7 0,1 mg/l (migračný limit) podľa metód stanovených v technických normách 2a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
STN EN 71-10 Bezpečnosť hračiek.
Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzoriek a extrakcia (94 3094)
STN EN 71-11 Bezpečnosť hračiek. Časť 11: Organické chemické zlúčeniny.
Metódy analýzy (94 3094).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem prvého bodu písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 21. decembra 2015.
Peter Kažimír v. r.