118/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

118
Zákon
z 18.decembra 2015
Zákon o testovani zrýchleného publikovania vol.1
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Prvy paragraf
(2)
duhy odsek
§ 2
Prístupové miesta
(1)
Prístupovými miestami sú
a)
ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“),
b)
špecializované portály,
c)
integrované obslužné miesta,
d)
ústredné kontaktné centrum.
(2)
Ústredný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.
(3)
Špecializovaný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci, ktoré ho zriadili, a to najmä prostredníctvom siete internet. Špecializovaný portál zriaďuje orgán verejnej moci, na elektronickú
komunikáciu s ktorým má tento portál slúžiť, pričom orgány verejnej moci môžu po dohode zriadiť špecializovaný portál aj na spoločný prístup k elektronickej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci.
(4)
Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom informačného systému
verejnej správy3) zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len „informačný systém
integrovaného obslužného miesta“) je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(5)
Ústredné kontaktné centrum slúži na telefonické poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak takéto poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi. Ústredné kontaktné centrum zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).
(6)
Správcovia ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej komunikácie zabezpečia vytváranie elektronických správ odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta v jednotnom formáte.
(7)
Formát správ podľa odseku 6 musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný
v súlade s požiadavkami prístupnosti aj asistenčnými technológiami zdravotne postihnutých osôb.
§ 3
Ústredný portál
(1)
Správcom ústredného portálu je úrad vlády.
(2)
Úrad vlády okrem povinností správcu ústredného portálu tiež zabezpečuje
a)
prevádzku a riadne fungovanie ústredného portálu a jeho dostupnosť,
b)
vytvorenie komunikačného rozhrania a jednotnej formy na účely plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa odseku 3 písm. a),
c)
riadnu technickú realizáciu elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu.
(3)
Orgány verejnej moci sú v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu8) povinné
a)
prostredníctvom komunikačného rozhrania a podľa odseku 2 písm. c) zabezpečiť tvorbu informačného
obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a ten zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť a úplnosť,
b)
na účely výkonu verejnej moci elektronicky umožniť elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom
ústredného portálu prepojením informačných systémov verejnej správy3) v ich správe s ústredným portálom, a to bez ohľadu na to, či takúto komunikáciu a výkon verejnej moci elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu.
(4)
Úrad vlády zabezpečuje na ústrednom portáli zverejnenie zoznamu všetkých orgánov verejnej moci spolu s označením konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb, ktorých sa týka.
(5)
Úrad vlády je povinný bezodplatne umožniť orgánom verejnej moci na účely elektronickej komunikácie
s nimi a na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj iným osobám na účely elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci využívať ústredný portál a spoločné moduly v rozsahu povinností a funkcionalít
ustanovených zákonom. Úrad vlády je oprávnený vytvárať a poskytovať orgánom verejnej moci a iným osobám funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom a za ich používanie má nárok na odmenu podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(6)
Ministerstvo financií koordinuje prepojenie informačných systémov s ústredným portálom.
§ 5
Spoločné moduly
(1)
Úrad vlády zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhrania určené na zabezpečenie elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky prostredníctvom spoločných modulov a aktualizuje ich po každej zmene. Ministerstvo financií zverejňuje metainformácie o spoločných moduloch v centrálnom metainformačnom systéme.
(2)
Orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci elektronicky na zabezpečenie činností, ktoré predmetné moduly zabezpečujú, povinné používať spoločné moduly podľa odseku 3 písm. a), b), e) a f); povinnosť
používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. e) sa nevzťahuje na používanie programových nástrojov na
tvorbu elektronických formulárov. Ak sú splnené podmienky podľa § 41, sú orgány verejnej moci povinné na
tieto úhrady používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. c). Ak ide o používanie referenčných údajov, orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri vý-
kone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h); inak sú oprávnené používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h).
(3)
Spoločnými modulmi sú:
a)
modul elektronických schránok,
b)
autentifikačný modul,
c)
platobný modul,
d)
modul centrálnej elektronickej podateľne,
e)
modul elektronických formulárov,
f)
modul elektronického doručovania,
g)
notifikačný modul,
h)
modul úradnej komunikácie a
i)
modul dlhodobého uchovávania.
(4)
Modul elektronických schránok je modul určený pre správu elektronických schránok a zabezpečenie
fungovania elektronických schránok podľa tohto zákona. Jeho súčasťou je register elektronických schránok.
Správcom modulu elektronických schránok je úrad vlády.
(5)
Autentifikačný modul na základe identifikátora osoby a autentifikátora (§ 21 ods. 1) zabezpečuje autentifikáciu osoby (§ 19 ods. 4) na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre
všetky prístupové miesta na účely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikačný modul pozostáva z časti určenej na autentifikáciu a z časti určenej na prenos informácie o overenej identite, pričom každá z týchto častí je samostatným informačným systémom verejnej správy. Správcom autentifikačného modulu v časti určenej na autentifikáciu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Správcom autentifikačného modulu v časti určenej na prenos informácie o overenej identite je úrad vlády.
(6)
Platobný modul sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie zaručenej informácie o úhrade podľa
tohto zákona, ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov,11) ako aj iné platby, ktoré sú podľa
osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech orgánu verejnej moci. Platobný modul pozostáva z časti určenej na komunikáciu a z časti určenej na administráciu, pričom každá z týchto častí je
samostatným informačným systémom verejnej správy.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.