119/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

119
ZÁKON
z 13. mája 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 149/2008 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 115/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať cesty a komunikácie6) až do ukončenia reštitúcií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.
STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.