124/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „štátnej správy“ nahrádzajú slovami „verejnej moci“.
2.
V § 2 ods. 2 prvej vete sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
3.
V § 2 ods. 3 druhej vete sa slová „ako jediná“ nahrádzajú slovami „spoločne pre územný obvod matričného úradu“.
4.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby, ktorej sa zápis v matrike týka.“.
5.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V konaní pred orgánom verejnej moci, ktorého rozhodnutie je podkladom na zápis do matriky, zmenu zápisu v matrike alebo zrušenie zápisu v matrike, možno použiť úradný výpis nie starší ako tri mesiace.“.
6.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
7.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
8.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Elektronická matrika
(1)
Elektronická matrika je špecializovaným portálom,1b) na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaručeným elektronickým podpisom môže občan Slovenskej republiky, cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby1c) matričných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveň informačným systémom,1d) ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík. Správcom a prevádzkovateľom informačného systému elektronická matrika je ministerstvo.
(2)
Na výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ak tento zákon neustanovuje inak. Matričné úrady, ministerstvo, okresné úrady sú povinné na úseku matrík pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe používať elektronickú matriku. Súdy a iné štátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „cirkev“) pri výkone verejnej moci v elektronickej podobe na úseku matrík používajú elektronickú matriku.
(3)
Elektronická matrika obsahuje súbor údajov podľa § 19 ods. 1, 2 a 5 a elektronickú podobu listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike.
(4)
Údaje podľa odseku 3 sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, ak nie je preukázaný opak. Orgán verejnej moci, ktorý zapisuje údaje do elektronickej matriky, zodpovedá za úplnosť a správnosť ním zapísaných údajov.
(5)
O úradný výpis z elektronickej matriky a o potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike môže požiadať osoba uvedená v § 18 ktorýkoľvek matričný úrad. Úradný výpis z elektronickej matriky a potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike možno poskytnúť osobe uvedenej v § 18 v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu1e) aj prostredníctvom elektronickej matriky.
(6)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.
(7)
Matričné úrady, okresné úrady, súdy a iné štátne orgány, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností sú povinné poskytnúť bezodkladne súčinnosť ministerstvu pri zabezpečovaní elektronických služieb informačného systému elektronická matrika.
(8)
Ministerstvo zverejňuje zoznam matričných úradov pripojených na informačný systém elektronickej matriky na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1e znejú:
„1b)
§ 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
1c)
§ 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.
V § 8 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na odbornom vzdelávaní sú povinní sa zúčastňovať aj zamestnanci okresných úradov vykonávajúci kontrolu vedenia matrík. Okresný úrad je povinný umožniť týmto zamestnancom zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní.“.
10.
V § 8 ods. 5 sa za slovo „obec“ vkladajú slová „v spolupráci s príslušným okresným úradom“.
11.
V § 8 ods. 6 sa slová „orgánom štátu“ nahrádzajú slovami „matričným úradom“.
12.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, pretože oznámenie nie je úplné, presné alebo nebolo urobené v lehote, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
13.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Zápis dieťaťa, ktoré bolo odložené do verejne prístupného inkubátora,7b) sa do knihy narodení vykoná na základe správy lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktorý poskytol dieťaťu zdravotnú starostlivosť ihneď po jeho nájdení v inkubátore. Správa sa zašle matričnému úradu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa nájdenia dieťaťa vo verejne prístupnom inkubátore a musí obsahovať údaje o dni, mesiaci, roku a mieste nájdenia dieťaťa, pohlaví dieťaťa a o predpokladanom dátume narodenia dieťaťa; predpokladaný dátum narodenia dieťaťa obsahuje aspoň predpokladaný mesiac jeho narodenia.
(7)
Ak ide o zápis dieťaťa, ktorého dátum narodenia nebol presne určený, matričný úrad zapíše ako deň narodenia posledný deň mesiaca, ak lekár podľa odseku 6 určil aspoň mesiac narodenia dieťaťa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
§ 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2005 Z. z.“.
14.
V § 14 písmeno a) znie:
„a)
deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,“.
15.
V § 18 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „umožní“ vkladajú slová „v prítomnosti matrikára“.
16.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).
17.
V § 18 ods. 1 písm. h) sa nad slovo „zákon“ umiestňuje odkaz „11“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
19.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak ide o osvojenie, matričný úrad umožní nazrieť do zápisu o osvojení a robiť si z neho výpisy len osvojiteľom a po dovŕšení plnoletosti aj osvojencovi.
(5)
Doslovný výpis z matriky možno vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci.“.
20.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe písomnej žiadosti; k žiadosti musia byť priložené doklady podľa odseku 4 potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike.“.
21.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadosť podľa odseku 2 sa podáva na
a)
zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
b)
matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
c)
matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
d)
ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
22.
V § 23 ods. 5 prvej vete sa slová „oznámenia podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „žiadosti na osobitnú matriku“.
23.
V § 23 ods. 8 prvej vete sa slovo „po“ nahrádza slovom „o“.
24.
V § 24 sa slová „orgány cirkví a náboženských spoločností14) (ďalej len „cirkev“)“ nahrádzajú slovom „cirkev14)“.
25.
V § 26 sa slová „listín alebo oznámení“ nahrádzajú slovami „úradných listín alebo písomných oznámení“.
26.
V § 27 ods. 1 úvodná veta znie: „Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:“.
27.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.“.
28.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Doklad uvedený v odseku 1 písm. b), c), e) a f) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
29.
V § 27 ods. 6 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa, ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi,“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
30.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Doklad uvedený v odseku 1 písm. a) a d) netreba predkladať, ak matričný úrad je pripojený na informačný systém elektronická matrika a informačný systém elektronická matrika obsahuje taký doklad ako elektronický úradný dokument.15a)
(9)
Ak má matričný úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či bolo manželstvo uzavreté v súlade s osobitným predpisom,15b) zašle príslušnému súdu oznámenie o uzavretí manželstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 15a a 15b znejú:
31.
V § 28 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a)
rodný list,
b)
doklad o osobnom stave,
c)
doklad o pobyte,
d)
doklad o štátnom občianstve,
e)
úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
f)
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
g)
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2)
Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť starší ako šesť mesiacov.“.
32.
V § 28 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako 3 a 4.
33.
V § 28 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Okresný úrad môže požiadať o stanovisko aj ministerstvo.“.
34.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa na konci pripája táto citácia: „zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Matričný úrad oznámi ministerstvu údaje súvisiace s osvojením dieťaťa v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 22 písm. b) zákona č. 253/1998 Z. z.“.
36.
V § 35 sa slová „podľa tohto zákona (§ 13 a 15)“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona (§ 13, § 15 a § 27 ods. 7)“.
37.
V § 37 odsek 2 znie:
„(2)
Listiny vydané v cudzine súdom alebo iným príslušným orgánom, ktoré sú v mieste vydania platné ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín na účely zápisu, zmeny alebo doplnenia zápisu v matrike, ak sú opatrené predpísanými overeniami; predkladajú sa s prekladom do slovenského jazyka vykonaným podľa osobitného predpisu,21) ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje na listiny podľa prvej vety vydané v Českej republike.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
38.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
39.
Za § 37b sa vkladá § 37c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2015
(1)
Ustanovenia § 7 v znení účinnom od 1. októbra 2015 sa vzťahujú na matričný úrad až po jeho pripojení na informačný systém elektronická matrika.
(2)
Ak matričný úrad nie je pripojený na informačný systém elektronická matrika, matričný úrad postúpi bezodkladne žiadosť o úradný výpis z matriky a žiadosť o potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike miestne príslušnému matričnému úradu a bezodkladne o tom informuje žiadateľa.
(3)
Ak matričná udalosť nie je zapísaná v elektronickej podobe a matričný úrad je pripojený na informačný systém elektronická matrika, matričný úrad najskôr matričnú udalosť zapíše v elektronickej podobe do informačného systému elektronická matrika a následne vyhotoví úradný výpis z matriky alebo potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike.
(4)
Súdy, lekári a cirkev nie sú povinní uplatňovať výkon verejnej moci na úseku matrík v elektronickej podobe, ak im to neumožňujú technické dôvody.“.
40.
V prílohe – Zoznam matričných úradov, v stĺpci Kraj – Prešovský kraj, v stĺpci okres – Kežmarok sa vypúšťajú slová „Javorina (vojenský obvod)“.
41.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 13/2006 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 564/2008 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať manželovo priezvisko ako spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti.“.
2.
V § 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.“.
3.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 297/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2011 Z. z. a zákona č. 125/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
2.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Snúbenec môže požiadať matričný úrad alebo príslušný orgán podľa § 3 o upustenie predloženia zákonom ustanovených dokladov podľa odseku 1, ak je ich zadováženie spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Žiadosť musí byť písomná, osobne podaná snúbencom, podpísaná snúbencom a podrobne odôvodnená. Matričný úrad predkladá žiadosť s podrobným stanoviskom do piatich dní od jej doručenia na rozhodnutie okresnému úradu, ktorý do piatich dní po jej doručení o nej rozhodne; matričný úrad je týmto rozhodnutím viazaný. Príslušný orgán podľa § 3 predkladá žiadosť s podrobným stanoviskom na rozhodnutie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré do piatich dní od doručenia žiadosti o nej rozhodne; príslušný orgán podľa § 3 je týmto rozhodnutím viazaný.“.
3.
Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:
㤠110a
Na konanie podľa § 4 ods. 2, § 6 ods. 6 a § 8 ods. 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.17b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.