138/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 17. júna 2015
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 24. októbra 2015,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2015 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 24. októbra 2015
Obec Volí sa Okres Kraj
Trnávka starosta Dunajská Streda Trnavský kraj
Semerovo starosta Nové Zámky Nitriansky kraj
Modrovka poslanec Nové mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
Brežany starosta

Prešov

Prešovský kraj

Žipov starosta
Ondavka starosta poslanci Bardejov
Krajná Porúbka poslanci Svidník
Roztoky starosta
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2015 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 24. októbra 2015
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 31. 7. 2015
65 dní 9 - 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 20. 8. 2015
55 dní 16 - 2
21 - 1,2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 30. 8. 2015
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 30. 8. 2015
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 4. 9. 2015
45 dní 17 - 2
22 - 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 9. 9. 2015
40 dní 10 - 2 Určenie volebných miestností starosta obce 14. 9. 2015
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 19. 9. 2015
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná volebná komisia 24. 9. 2015
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 29. 9. 2015
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 4. 10. 2015
17 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 7. 10. 2015
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 9. 10. 2015
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 22. 10. 2015
26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 24.10.2015