249/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. októbra 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z., vyhlášky č. 21/2015 Z. z. a vyhlášky č. 159/2015 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 1 znie:
„1.
Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest
2.
Vymedzené úseky ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami
3.
Vymedzené úseky ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami
4.
Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2015.
Ján Počiatek v. r.