291/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. októbra 2015
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 9. apríla 2016,
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/2015 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. apríla 2016
Obec Volí sa Okres Kraj
Visolaje starosta Púchov

Trenčiansky kraj

Kostolná Ves poslanci

Prievidza

Veľká Čausa poslanec
Ardanovce poslanec Topoľčany Nitriansky kraj
Zlaté Moravce primátor Zlaté Moravce
Rimavské Zalužany poslanec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
Ondavka starosta poslanci Bardejov

Prešovský kraj

Veľká Franková starosta Kežmarok
Jalová poslanec Snina
Parihuzovce poslanec
Ladomirová starosta Svidník
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/2015 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. apríla 2016
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obceku dňu vyhlásenia volieb obec 15. 1. 2016
65 dní 9 - 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov,

ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva

obecné

zastupiteľstvo

4. 2. 2016
55 dní 16 - 2

21 - 1, 2

Podanie kandidátnych listín politické strany

a nezávislí kandidáti

14. 2. 2016
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej

volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva

politické strany 14. 2. 2016
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna

volebná komisia

19. 2. 2016
45 dní 17 - 2

22 - 2

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného

zastupiteľstva a na starostu obce

miestna

volebná komisia

24. 2. 2016
40 dní 10 - 2 Určenie volebných miestností starosta obce 29. 2. 2016
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna

volebná komisia

5. 3. 2016
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná

volebná komisia

10. 3. 2016
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu

voličov a o čase a mieste konania volieb

obec 15. 3. 2016
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej

volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva

politické strany 20. 3. 2016
17 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany

a nezávislí kandidáti

23. 3. 2016
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 25. 3. 2016
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany

a nezávislí kandidáti

7. 4. 2016
26 - 1 Volebný deň okrskovávolebná komisia 9. 4. 2016