295/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. septembra 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. v) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia sa mení takto:
1.
V § 1 písm. b) a c) sa slová "v dodávanej vode" nahrádzajú slovami "v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 198/2004 Z. z.).“.
2.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Za systematické stanovovanie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode sa považuje úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 1.
(2)
Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 2.
(4)
Najvyššie prípustné hodnoty obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode odvodené z úväzku efektívnej dávky 0,1 mSv z príjmu rádionuklidov za rok sú uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 3.“.
3.
Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.
ÚPLNÝ ROZBOR A HODNOTENIE OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE, SMERNÉ HODNOTY NA VYKONANIE OPATRENÍ A NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY PRE OBSAH PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE
Tabuľka č. 1
Úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode
Druh vody Frekvencia Rozsah
Pramenitá voda, pramenitá voda
vhodná na prípravu stravy pre dojčatá
a prírodná minerálna voda
Jedenkrát za rok a) celková objemová aktivita alfa,

b) celková objemová aktivita beta,


c) objemová aktivita 222Rn,


d) objemová aktivita 226Ra, ak celková objemová aktivita alfa
presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,


e) obsah prírodných izotopov uránu, ak celková objemová
aktivita alfa po odpočítaní príspevku od 226Ra presiahne
smernú hodnotu na vykonanie opatrení,


f) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie
alfa uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita alfa
po odpočítaní príspevku 226Ra a prírodných izotopov uránu
presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,


g) objemová aktivita 40K, ak celková objemová aktivita beta
presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení,


h) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie
beta uvedených v tabuľke č. 3, ak celková objemová aktivita beta
po odpočítaní príspevku 40K presiahne smernú hodnotu na vykonanie
opatrení.
Tabuľka č. 2
Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov
Druh vody Celková objemová
aktivita alfa [Bq·l-1]
Celková objemová
aktivita beta [Bq·l-1]
Objemová
aktivita
222Rn [Bq·l-1]
Pramenitá voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá 0,1 0,2 20
Prírodná minerálna voda 1,0 2,0 100
Pramenitá voda 0,2 0,5 100
Tabuľka č. 3
Najvyššie prípustné hodnoty obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej pramenitej vode, pramenitej vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a prírodnej minerálnej vode
Rádionuklid Pramenitá voda

vhodná na prípravu

stravy pre dojčatá

[Bq·l-1]

Prírodná minerálna

voda

[Bq·l-1]

Pramenitá voda

[Bq·l-1]

210Pb 0,1 0,8 0,3
210Po 0,1 0,5 0,2
222Rn 100 600 300
223Ra

224Ra

226Ra

228Ra

0,2

0,3

0,2

0,1

5,0

7,5

1,9

0,7

1,5

2,3

0,6

0,3

234U

235U

238U

1,8

1,9

2,0

12,1

12,6

13,2

3,9

4,1

4,3

Príloha č. 5 k vyhláške č. 528/2007 Z. z.
PROTOKOL O VÝSLEDKU STANOVENIA A HODNOTENIA OBSAHU PRÍRODNÝCH RÁDIONUKLIDOV V DODÁVANEJ PRAMENITEJ VODE, PRAMENITEJ VODE VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ A PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODE
4.
V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Viliam Čislák v. r.