34/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. januára 2014 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1067 z 19. marca 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 9. mája 2014.
Ratifikačné listiny boli vymenené 16. januára 2015 v Bratislave v súlade s článkom 12 ods. 1.
Zmluva nadobudne platnosť 1. marca 2015 v súlade s článkom 12 ods. 1.
K oznámeniu č. 34/2015 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel
Slovenská republika a Česká republika (ďalej len "zmluvné strany"),
želajúc si posilniť a ďalej rozvíjať spoluprácu oboch zmluvných strán na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel a
usilujúc sa o správnosť a úplnosť údajov vedených vo svojich evidenciách obyvateľov a registroch rodných čísel,
sa dohodli takto:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto zmluvy sa rozumie
a)
"evidenciou obyvateľov" evidencia, v ktorej sa vedú základné údaje o štátnych občanoch zmluvnej strany a ďalších osobách v rozsahu a za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany,
b)
"registrom rodných čísel" evidencia rodných čísel určených a pridelených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany,
c)
"príslušnými orgánmi" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Českej republiky.
Článok 2
Porovnanie evidencie obyvateľov a registra rodných čísel
(1)
Zmluvné strany uskutočnia za podmienok ustanovených touto zmluvou porovnanie údajov vo svojich evidenciách obyvateľov na účel zistenia štátneho občianstva občanov bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, u ktorých nie je v evidencii obyvateľov niektorej zo zmluvných strán uvedený údaj o súčasnom štátnom občianstve, prípadne na účel zistenia údaja o úmrtí takých osôb.
(2)
Zmluvné strany uskutočnia za podmienok ustanovených touto zmluvou porovnanie údajov vo svojich registroch rodných čísel na účel zabezpečenia správnosti a úplnosti údajov týkajúcich sa rodných čísel pridelených na území zmluvných strán pred 1. januárom 1993.
Článok 3
Zásady porovnávania údajov vedených v evidenciách obyvateľov a registroch rodných čísel
(1)
Porovnávanie údajov evidencií obyvateľov a registrov rodných čísel podľa článku 2 sa uskutoční automatizovane na samostatnom výpočtovom zariadení oddelenom od výpočtových informačných systémov, na ktorých sú vedené evidencie obyvateľov a registre rodných čísel zmluvných strán.
(2)
Porovnávanie podľa článku 2 ods. 1 sa uskutoční jednorázovo. Porovnávanie podľa článku 2 ods. 2 sa môže uskutočňovať opakovane v závislosti na postupe prebiehajúcej elektronizácie údajov registrov rodných čísel.
(3)
Porovnávanie údajov sa uskutočňuje za prítomnosti zástupcov príslušných orgánov oboch zmluvných strán.
(4)
Zmluvné strany si odovzdajú výsledky porovnávania v rozsahu nevyhnutnom na ich ďalšie spracovanie a dosiahnutie účelu porovnávania. O odovzdaní výsledkov porovnávania sa vyhotoví zápis.
(5)
Podrobný postup porovnávania údajov dohodnú príslušné orgány zmluvných strán vo vykonávacom protokole podľa článku 9.
Článok 4
Spolupráca na účel zabezpečenia správnosti a úplnosti údajov vedených v evidenciách obyvateľov a registroch rodných čísel
(1)
Zmluvné strany spolupracujú pri zabezpečovaní správnosti a úplnosti údajov vedených v evidenciách obyvateľov a registroch rodných čísel a na tento účel si na žiadosť poskytujú údaje zo svojich evidencií obyvateľov a registrov rodných čísel.
(2)
Žiadosť sa zasiela písomne priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.
Článok 5
Uznávanie rodných čísel
Zmluvné strany uznávajú rodné čísla pridelené na území druhej zmluvnej strany pred 1. januárom 1993, pokiaľ spĺňajú podmienku jedinečnosti a ich tvar zodpovedá požiadavkám ich vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 6
Poskytovanie údajov z evidencií obyvateľov pre potreby vyhľadávania vlastníkov nehnuteľností
(1)
Zmluvné strany si na základe žiadosti poskytujú údaje zo svojich evidencií obyvateľov v rozsahu potrebnom na výkon pôsobnosti orgánov štátnej správy a územných samosprávnych celkov druhej zmluvnej strany na účel vyhľadávania vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území týchto územných samosprávnych celkov a územnom obvode príslušných orgánov štátnej správy.
(2)
Písomnú žiadosť zasiela na podnet orgánu štátnej správy alebo územného samosprávneho celku podľa odseku 1 príslušný orgán jednej zmluvnej strany priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Ochrana osobných údajov
(1)
Porovnávanie údajov podľa článku 2 a poskytovanie osobných údajov v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán na ochranu osobných údajov, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými sú obe zmluvné strany viazané.
(2)
Príslušné orgány zmluvných strán sú povinné zabezpečiť ochranu osobných údajov odovzdaných v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy.
Článok 8
Náklady
Každá zmluvná strana samostatne hradí náklady, ktoré jej vzniknú v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy.
Článok 9
Vykonávací protokol
Príslušné orgány zmluvných strán uzatvoria pre zabezpečenie vykonávania tejto zmluvy protokol, v ktorom upravia najmä postup a technické zabezpečenie porovnávania údajov podľa článku 2.
Článok 10
Riešenie sporov
Prípadné spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa riešia rokovaniami medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán. V prípade nevyriešenia sporu týmto spôsobom, je spor riešený diplomatickou cestou.
Článok 11
Vzťah k iným zmluvným úpravám
Touto zmluvou nie sú dotknuté záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.
Článok 12
Nadobudnutie a skončenie platnosti
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii. Táto zmluva nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.
(2)
Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Platnosť zmluvy sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Prahe 20. januára 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Peter Weiss v. r.
Za Českú republiku:
Martin Pecina v. r.