56/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2015,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce sa dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
(1)
Hranice Vojenského obvodu Lešť sa menia tak, že z katastrálneho územia Lažteky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 76 274 m2 a začleňujú sa do územia obce Pliešovce, katastrálne územie Pliešovce.
(2)
Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Lešť, je podľa katastrálneho územia, parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 1a; tieto pozemky sú vyznačené v kópii z mapy vojenského katastra nehnuteľností, ktorá je v prílohe č. 1b.“.
2.
Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č.1a a 1b, ktoré znejú:
„Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 157/2006 Z. z.
ZOZNAM POZEMKOV VYČLENENÝCH Z ÚZEMIA VOJENSKÉHO OBVODU LEŠŤ
Katastrálne územie Lažteky
parcela číslo
501/1
501/2
501/3
501/4
501/5
501/6
501/7
501/8
501/9
501/10
501/11
501/12
501/13
501/14
501/24
501/25
501/26
501/27
501/28
501/29
501/30
501/31
501/32
501/33
501/34
501/35
501/36
501/37
501/38
501/39
501/40
501/41
druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
výmera (m2)
15 364
9 686
426
2 439
419
427
429
433
97
593
316
663
13 882
2 955
333
676
224
33
160
612
6
820
10
1 041
9 411
897
1 270
1 037
724
5 597
4 263
1 031

Spolu z katastrálneho územia Lažteky do katastrálneho územia Pliešovce 76 274
Príloha č. 1b k nariadeniu vlády č. 157/2006 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Robert Fico v. r.