74/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. marca 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa písmeno g) dopĺňa ôsmym až desiatym bodom, ktoré znejú:
„8.
celkovú výšku príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky podľa § 16 ods. 16 až 18 zákona,
9.
celkovú výšku príjmov okrem príjmov podľa bodu 8,
10.
odpočítateľnú položku podľa § 13a a § 16 ods. 16 až 18 zákona.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „nedoplatok“ vkladajú slová „alebo preddavok na poistné“.
3.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2014
(1)
Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014 sú uvedené v prílohe č. 5.
(2)
Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2014 je aj počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.“.
4.
Za prílohu č. 4 sa dopĺňa príloha č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2015.
Viliam Čislák v. r.