8/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 12. januára 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. a v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 45/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
"e) Látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu a ich povolené použitie v súlade s prílohou č. 2 ods. 3 písm. d), e) a f) zákona:
Látka Klasifikácia Povolené použitie
Nikel CMR 2 V hračkách a častiach hračiek
vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.
V častiach hračiek, ktoré majú
viesť elektrický prúd.
f)
Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst:
Látka č. CAS Limitná hodnota
Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP 115-96-8 5 mg/kg (limit obsahu)x
Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát TDCP 13674-84-5 5 mg/kg (limit obsahu)x
Tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát TCPP 13674-87-8 5 mg/kg (limit obsahu)x
Bisfenol A 80-05-7 0,1 mg/l (migračný limit) podľa metód stanovených v technických normách2a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
STN EN 71-10 Bezpečnosť hračiek.
Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzoriek a extrakcia (94 3094)
STN EN 71-11 Bezpečnosť hračiek. Časť 11: Organické chemické zlúčeniny.
Metódy analýzy (94 3094).“.
2.
Príloha č. 3 sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:
„3.
Smernica Komisie 2014/79/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o TCEP, TDCP a TCPP (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).
4.
Smernica Komisie 2014/81/EÚ z 23. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).
5.
Smernica Komisie 2014/84/EÚ z 30. júna 2014, ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o nikel (Ú. v. EÚ L 192, 1. 7. 2014).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem prvého bodu písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 21. decembra 2015.
Pavol Pavlis v. r.