Vykonávacie predpisy

Medzi vykonávacie predpisy patria opatrenia a rezortné zbierky, ktoré vydávajú ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy.