cirkev


Preferovaný termín: cirkev
Alternatívne termíny: reformovaná kresťanská cirkev (zákon č. 161/2005 Z. z.)
rímskokatolícka cirkev (zákon č. 161/2005 Z. z.)
evanjelická cirkev (zákon č. 161/2005 Z. z.)
apoštolská cirkev (zákon č. 299/2007 Z. z.)
cirkev bratská (zákon č. 299/2007 Z. z.)
gréckokatolícka cirkev (zákon č. 299/2007 Z. z.)
Dátum poslednej zmeny: 19.02.2016

Legálna definícia: Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Legálne zdroje: 308/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva § 2 ods. 3
Doktrinálna definícia: – dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov
Judikát EU: Rozsudok z 31. januára 2013 k sťažnosti č. 25502/07 pre porušenie článku 9 Dohovoru (sloboda vierovyznania) v kontexte povinnosti platiť daň za dary odovzdané cirkvi.
Rozhodnutie súdu SK: Sťažovateľ je španielsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1937 a žije v meste Cieza v Španielsku. V roku 1961 bol vysvätený za kňaza. V roku 1984 požiadal Vatikán o dišpenz z celibátu, avšak nedostal okamžitú odpoveď. V roku 1985 uzavrel civilný sobáš. S manželkou majú päť detí. Od októbra 1991 vyučoval katolícke náboženstvo a etiku na štátnej strednej škole v regióne Murcia na základe pracovnej zmluvy uzatváranej vždy na jeden rok. Prípad sa týka nepredĺženia pracovnej zmluvy sťažovateľa. Vo svojej sťažnosti sťažovateľ namieta porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 8 Dohovoru tým, že cirkev mu nepredĺžila pracovnú zmluvu po zistení, že je ženatý a má rodinu. Rozsudok Komory v merite veci z 15. mája 2012 bol publikovaný vo forme informácie v prílohe Justičnej revue č. 10/2012. Dňa 18. júla 2012 sťažovateľ požiadal o predloženie veci na rozhodnutie Veľkej komore Súdu v súlade s článkom 43 Dohovoru a 24. septembra 2012 senát Veľkej komory Súdu jeho žiadosť prijal. Pojednávanie pred Veľkou komorou sa uskutočnilo 30. januára 2013. Rozsudok Veľkej komory Súdu z 12. júna 2014 k sťažnosti č. 56030/07 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte neobnovenia pracovnej zmluvy kňazovi, ktorý sa po získaní dišpenzu oženil.
Sťažovateľmi sú rôzne náboženské komunity, niektorí ich vyslanci a niektorí z ich členov. Pred prijatím nového zákona o cirkvách, ktorý nadobudol účinnosť v januári 2012, boli náboženské komunity v Maďarsku registrované ako cirkvi a boli financované štátom. Podľa nového zákona, ktorého cieľom bolo vyriešiť problémy týkajúce sa využívania štátnych finančných prostriedkov niektorými cirkvami, len určitý počet uznaných cirkví naďalej boli financované štátom. Všetky ostatné náboženské komunity vrátane sťažovateľov stratili svoj status cirkvi, avšak naďalej mohli vykonávať svoje náboženské aktivity ako združenie. Po rozhodnutí ústavného súdu, ktorý zistil, že niektoré ustanovenia nového zákona o cirkvách sú v rozpore s ústavou, najmä skutočnosť, že len inkorporované cirkvi majú právo získať 1 % z daní z príjmu, ktoré môžu veriaci označiť ako dar, bol v roku 2013 prijatý nový zákon, podľa ktorého náboženské komunity ako sťažovatelia sa môžu znovu označovať ako cirkvi. Avšak naďalej platilo, že tieto komunity musia požiadať parlament o registráciu ako inkorporovanej cirkvi, ak chcú znovu získať peňažné a daňové výhody, na ktoré predtým mali nárok. Vo svojej sťažnosti sťažovatelia namietajú porušenie slobody zhromažďovania a združovania podľa článku 11 Dohovoru v spojitosti s článkom 9 Dohovoru, ktorý upravuje slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Sťažovatelia tvrdili, že k porušeniu citovaných ustanovení Dohovoru došlo v dôsledku zániku ich registrácie podľa zákona z roku 2012 a potreby novej registrácie cirkví podľa zákona z roku 2013. Sťažovatelia tiež namietali porušenie zákazu diskriminácie podľa článku 14 Dohovoru v spojitosti s článku 9 a 11, pretože boli diskriminovaní z dôvodu svojho postavenia náboženských menšín. Navyše namietali porušenie článku 1 Protokolu č. 1 upravujúceho ochranu majetku, v spojitosti s článkom 14 Dohovoru v dôsledku straty štátnej finančnej podpory, ktorú dlhodobo poberali v čase, keď mali status cirkvi. Nakoniec namietali, že proces deregistrácie a opätovnej registrácie znamená porušenie ich práva na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. Rozsudok z 8. apríla 2014 k sťažnosti č. 70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 a 56581/12 pre porušenie článku 11 Dohovoru (právo zhromažďovania a združovania) v spojitosti s článkom 9 Dohovoru (sloboda myslenia, svedomia a vierovyznania) v kontexte nadobudnutia účinnosti nového zákona o cirkvách a s tým spojeným odňatím finančných a fiskálnych výhod cirkvám.


Poznámky: Žiadne